Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2365. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2022, stran 6543.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) in 124. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. redni seji dne 20. junija 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šentjur za leto 2022 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2022.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2022 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur za leto 2022. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Šentjur za leto 2022 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Realizacija 
2022
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
25.005.939,73
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.537.007,07
70
DAVČNI PRIHODKI
14.665.342,52
700 Davki na dohodek in dobiček
13.247.901,00
703 Davki na premoženje
1.031.814,53
704 Domači davki na blago in storitve
383.571,13
706 Drugi davki
2.055,86
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.871.664,55
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.912.556,00
711 Takse in pristojbine
25.807,01
712 Globe in druge denarne kazni
28.702,15
714 Drugi nedavčni prihodki
904.599,39
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.832.423,08
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
18.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.814.423,08
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.636.509,58
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.255.510,85
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
2.380.998,73
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
27.318.270,48
40
TEKOČI ODHODKI
5.181.102,24
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.084.839,66
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
172.362,31
402 Izdatki za blago in storitve
3.553.018,82
403 Plačila domačih obresti
50.771,08
409 Rezerve
320.110,37
41
TEKOČI TRANSFERI
6.838.837,40
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.730.546,40
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
697.350,02
413 Drugi tekoči domači transferi
1.410.940,98
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
14.462.215,15
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
14.462.215,15
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
836.115,69
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
450.417,95
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
385.697,74
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–2.312.330,75
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
444 Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.500.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
1.500.000,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
715.722,64
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
715.722,64
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
–1.528.053,39
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
784.277,36
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
2.312.330,75
Stanje na računih 31. 12. 2021
3.634.478,85
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 410-0006/2023(220)
Šentjur, dne 20. junija 2023
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost