Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2301. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanje prostora in varstvo okolja, stran 6411.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03, 22/21 – odl. US in 130/21 – odl. US) je Državni zbor na seji 4. julija 2023
O D R E D I L: 
parlamentarno preiskavo za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanje prostora in varstvo okolja 
tako, da se:
1. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nespoštovanja Priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika, ki ga je sprejel Državni zbor na svoji 28. izredni seji dne 22. novembra 2019;
2. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in pri postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja za domnevno izigravanje zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja;
3. ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, gradnji javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki predstavlja pomemben vir pitne vode za območje glavnega mesta Republike Slovenije Mestne občine Ljubljane za domnevno ogrožanje ustavne pravice do pitne vode;
4. ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, da se projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnja javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja nadaljuje brez presoje vplivov na okolje in pridobljenega pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, brez katerega gradnja na tem delu ni mogoča, in brez gradbenih dovoljenj za vse parcele, na katerih se gradi, s čimer se domnevno izigrava zakonodajo;
5. ugotovi, kolikšna je morebitna odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, da se pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnji javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja domnevno nezakonito gradi na zasebnih zemljiščih, s čimer se nezakonito posega v pravico do zasebne lastnine;
6. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnji javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje na področju varstva okolja in suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti po objavi ugotovitev iz Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor št. 0610-140/2019-11 z dne 13. 5. 2019, iz Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor 0610-272/2022-10 z dne 5. 7. 2022, Poziva Ministrstva za okolje in prostor k predložitvi dokazov v Postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Izgradnja povezovalnega kanala C0 številka 35428-6/2021-2550-14 z dne 7. 12. 2022 in Odstopa dopisa: »Kineta_črna gradnja_Poziv za ukrepanje na parceli 2161 k.o. Ježica«, v pristojno reševanje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo in Inšpektoratu Republike Slovenije za naravne vire in prostor številka 35400-129/2023-2550-2 z dne 6. 3. 2023 ter dolžnega ravnanja v skladu z navedenimi ugotovitvami;
7. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti, ker sosledje presoje vplivov na okolje pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ni potekalo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, zakonom, ki ureja varstvo okolja in uredbo vlade, ki določa postopek presoje vplivov na okolje;
8. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja gradnje, umeščanja v prostor in varstva okolja ter suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi tega, ker je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje za del povezovalnega kanala izdano pred predhodnim postopkom oziroma celovito presojo vplivov na okolje, ki bi morala biti izvedena pred upravnim dovoljenjem za gradnjo, kot izhaja iz sklepa Agencije Republike Slovenije za okolje iz leta 2021;
9. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja gradnje, umeščanja v prostor in varstva okolja ter suma zlorab v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za povezovalni kanal C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, da je bila gradnja opredeljena kot manj zahteven objekt, čeprav bi po projektiranih dimenzijah povezovalnega kanala morala biti gradnja uvrščena v zahteven objekt;
10. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja varstva okolja in suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi suma, da tri priložena vodna soglasja v času izdaje sklepa Agencije Republike Slovenije za okolje številka 35405-311/2015-4 z dne 25. 9. 2015 niso bila več veljavna, s čimer naj bi obstajalo veliko varnostno tveganje za trajno zagotavljanje z Ustavo RS zagotovljene pitne vode;
11. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi neupoštevanja mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 31. 4. 2020, ki izpostavlja neustreznost trase kanalizacije, možnost onesnaženja vodonosnika in s tem ogroženo oskrbo vseh prebivalk in prebivalcev Mestne občine Ljubljana, možnost razširitve nalezljivih bolezni ter drugih bolezni zaradi pomanjkanja vode, kar naj bi predstavljalo nevarnost za zdravje in življenje ljudi ter zdravo življenjsko okolje;
12. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi suma kršitve uporabe, zakonitosti in strokovnosti uporabe pooblastil Policije in pooblastil varnostnih služb, ki so izvajali varovanje območja gradbišča, kjer poteka izgradnja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja;
13. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega izigravanja gradbene, prostorske in okoljske zakonodaje pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja gradenj, umeščanja v prostor in varstva okolja ter suma zlorab v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za povezovalni kanal C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, da se je postopek nadaljeval kljub temu, da naj že pri samem nameravanem posegu ne bi bilo izvedene presoje vplivov na okolje ter pridobljenega okoljevarstvenega soglasja in naj ne bi bilo upoštevane ocene potresne varnosti ter požarne varnosti;
14. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij, ali je pri ravnanju Policije in drugih pristojnih državnih organov na gradbišču, kjer poteka izgradnja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, prišlo do domnevno nedopustne zlorabe oblasti in Policije, ki ob delu na zemljiščih ni dovolila prisotnosti lastnikov zemljišč, ter do delovanja izven okvirov okoljevarstvene zakonodaje in zlorabe organov odkrivanja;
15. ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega izigravanja gradbene, prostorske in okoljske zakonodaje pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja gradenj, umeščanja v prostor in varstva okolja ter suma zlorab v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, opustitve pridobitve okoljevarstvenega soglasja, opustitve izvedbe presoje vplivov na okolje, ocene potresne varnosti, ocene tveganja, določitve vodonosnika Kleče kot kritično infrastrukturo državnega pomena, opustitve revizije kanala C0 med čistilno napravo v Tacnu in črnuškim mostom čez Savo ter upoštevanja potresnih pogojev na gradbenem območju.
Namen parlamentarne preiskave je: 
1. Ugotoviti vse okoliščine suma političnega vmešavanja nosilcev javnih funkcij v postopek projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in pri postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.
2. Ugotoviti in pojasniti razloge, zakaj nosilci javnih funkcij domnevno niso spoštovali Priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika, ki ga je sprejel Državni zbor na svoji 28. izredni seji dne 22. novembra 2019 ter odgovornost za to.
3. Ugotoviti in pojasniti okoliščine morebitne odgovornosti nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, gradnji javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki predstavlja pomemben vir pitne vode za območje glavnega mesta Republike Slovenije Mestne občine Ljubljane za domnevno ogrožanje ustavne pravice do pitne vode.
4. Ugotoviti in pojasniti razloge, kako naj bi se nekdanji in sedanji nosilci javnih funkcij vmešavali v Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopek gradnje javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, da se ta nadaljuje brez presoje vplivov na okolje in pridobljenega pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, brez katerega gradnja na tem delu ni mogoča, in da za vse parcele, na katerih poteka gradnja, niso pridobljena gradbena dovoljenja, s čimer se domnevno izigrava zakonodajo.
5. Ugotoviti in pojasniti razloge, kako so se nekdanji in sedanji nosilci javnih funkcij domnevno vmešavali v domnevno nezakonito razlaščanje lastnikov zemljišč pri Projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnji javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, s čimer se nezakonito posega v njihovo zasebno lastnino.
6. Ugotoviti vse okoliščine morebitne politične in druge odgovornosti nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje na področju varstva okolja in suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti po objavi ugotovitev iz Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor št. 0610-140/2019-11 z dne 13. 5. 2019, iz Zapisnika o inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor 0610-272/2022-10 z dne 5. 7. 2022 in Poziva Ministrstva za okolje in prostor k predložitvi dokazov v Postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Izgradnja povezovalnega kanala C0 številka 35428-6/2021-2550-14 z dne 7. 12. 2022 in Odstopa dopisa: »Kineta_črna gradnja_Poziv za ukrepanje na parceli 2161 k.o. Ježica« v pristojno reševanje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo in Inšpektoratu Republike Slovenije za naravne vire in prostor številka 35400-129/2023-2550-2 z dne 6. 3. 2023 ter dolžnega ravnanja v skladu z navedenimi ugotovitvami.
7. Ugotoviti vse okoliščine morebitne politične in druge odgovornosti nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti, ker sosledje presoje vplivov na okolje pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ni potekalo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013, zakonom, ki ureja varstvo okolja in uredbo vlade, ki določa postopek presoje vplivov na okolje.
8. Ugotoviti vse okoliščine morebitne politične in druge odgovornosti nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja gradenj, umeščanja v prostor in varstva okolja ter suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti, ker je bilo pravnomočno gradbeno dovoljenje za del povezovalnega kanala izdano pred predhodnim postopkom oziroma celovito presojo vplivov na okolje, ki bi morala biti izvedena pred upravnim dovoljenjem za gradnjo, kot izhaja iz sklepa Agencije Republike Slovenije za okolje iz leta 2021.
9. Ugotoviti vse okoliščine morebitne politične in druge odgovornosti nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja gradenj, umeščanja v prostor in varstva okolja ter suma zlorab v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za povezovalni kanal C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, da je bila gradnja opredeljena kot manj zahteven objekt, čeprav bi po projektiranih dimenzijah povezovalnega kanala moral biti uvrščen v zahteven objekt.
10. Ugotoviti vse okoliščine morebitne politične in druge odgovornosti nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja varstva okolja in suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi suma, da tri priložena vodna soglasja v času izdaje sklepa Agencije Republike Slovenije za okolje številka 35405-311/2015-4 z dne 25. 9. 2015 niso bila več veljavna, s čimer obstaja veliko varnostno tveganje za trajno zagotavljanje z Ustavo RS zagotovljene pitne vode.
11. Ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi neupoštevanja mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 31. 4. 2020, ki izpostavlja neustreznost trase kanalizacije, možnost onesnaženja vodonosnika in s tem ogroženo oskrbo vseh prebivalk in prebivalcev Mestne občine Ljubljana, možnost razširitve nalezljivih bolezni ter drugih bolezni zaradi pomanjkanja vode, kar naj bi predstavljalo nevarnost za zdravje in življenje ljudi ter zdravo življenjsko okolje.
12. Ugotovi morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja zaradi suma kršitve uporabe, zakonitosti in strokovnosti uporabe pooblastil Policije in pooblastil varnostnih služb, ki so izvajali varovanje območja gradbišča, kjer poteka izgradnja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja.
13. Ugotoviti morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega izigravanja gradbene, prostorske in okoljske zakonodaje pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja gradenj, umeščanja v prostor in varstva okolja ter suma zlorab v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za povezovalni kanal C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, da se je postopek nadaljeval kljub temu, da naj že pri samem nameravanem posegu ne bi bilo izvedene presoje vplivov na okolje ter pridobljenega okoljevarstvenega soglasja in naj ne bi bilo upoštevane ocene potresne varnosti ter požarne varnosti.
14. Ugotoviti morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij, ali je pri ravnanju Policije in drugih pristojnih državnih organov na gradbišču, kjer poteka izgradnja projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, prišlo do domnevno nedopustne zlorabe oblasti in Policije, ki ob delu na zemljiščih ni dovolila prisotnosti lastnikov zemljišč, ter do delovanja izven okvirov okoljevarstvene zakonodaje in zlorabe organov odkrivanja.
15. Ugotoviti morebitno politično in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega izigravanja gradbene, prostorske in okoljske zakonodaje pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in suma opustitve dolžnega ravnanja iskanja odgovornosti zaradi domnevnega izigravanja zakonodaje s področja gradenj, umeščanja v prostor in varstva okolja ter suma zlorab v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, opustitve pridobitve okoljevarstvenega soglasja, opustitve izvedbe presoje vplivov na okolje, ocene potresne varnosti, ocene tveganja, določitve vodonosnika Kleče kot kritično infrastrukturo državnega pomena, opustitve revizije kanala C0 med čistilno napravo v Tacnu in črnuškim mostom čez Savo ter upoštevanja potresnih pogojev na gradbenem območju.
Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od začetka priprav za vložitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bila vložena 18. 10. 2013, do dneva odreditve predmetne parlamentarne preiskave.
Št. 020-02/23-23/6
Ljubljana, dne 4. julija 2023
EPA 807-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost