Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2361. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev stanovanjske soseske v EUP ŠA 15, stran 6539.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 20. členom Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) je župan Občine Razkrižje sprejel
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev stanovanjske soseske v EUP ŠA 15 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom župan Občine Razkrižje, določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjskih objektov v EUP ŠA 15 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni z določili tega zakona.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN se nahaja na jugovzhodnem delu naselja Šafarsko, v Občini Razkrižje.
(2) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za del EUP ŠA 15 za namen gradnje stanovanjskih objektov na območju, ki obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 601, 602, 611, 612/1, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 615/1, 615/2, 626, 627, 628, 629, 630, 631/2 in 700 vse v k.o. Šafarsko, skupne površine 17.415 m2 (1,74 ha).
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3, na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju splošnih smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
(3) Strokovne rešitve morajo temeljiti na strokovnih standardih in biti izdelane s strani strokovnjakov za področja, ki so predmet obravnave.
4. člen 
(vrsta postopka) 
Postopek priprave in sprejetja OPPN se izvede po rednem postopku v skladu s 129. členom ZUreP-3.
5. člen 
(rok za pripravo OPPN) 
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:
Faza
Rok
1. 
Osnutek OPPN
60 dni po objavi sklepa o začetku priprave *
2. 
Odziv na osnutek OPPN – pridobivanje prvih mnenj in usklajevanje
30 dni po objavi osnutka **
3. 
Dopolnjen osnutek OPPN
60 dni po pridobitvi prvih mnenj
4. 
Javna razgrnitev, javna obravnava, priprava predloga stališč do pripomb, sprejem sklepa o potrditvi predloga stališč glede upoštevanja pripomb podanih v času javne razgrnitve na občinskem svetu
60 dni po dopolnitvi osnutka OPPN *** 
5. 
Predlog OPPN
30 dni po sprejemu sklepa o potrditvi predloga stališč glede upoštevanja pripomb podanih v času javne razgrnitve
6. 
Pridobivanje drugih mnenj in usklajevanje (če je to potrebno zaradi bistvenih sprememb v fazi predloga)
30 dni po objavi predloga **
7. 
Sprejem OPPN in objava
15 dni po pridobitvi drugih mnenj oziroma 15 dni po objavi sklepa občine, s katerim je bil potrjen predlog stališč glede upoštevanja pripomb
* lahko več v primeru usklajevanja in tehtanja različnih interesov v prostoru oziroma izdelave variantnih rešitev
** lahko več v primeru usklajevanj oziroma zaradi nespoštovanja predpisanega roka s strani nosilcev urejanja prostora
*** lahko več v primeru usklajevanj z nosilci urejanja prostora glede načina upoštevanja pripomb podanih v času javne razgrnitve
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor in graditev, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota;
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energetiko, Direktorat za okolje, Langusova 4, 1000 Ljubljana (področje okolja);
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energetiko, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (področje energetike);
– Ministrstvo za okolje, podnebje in energetiko, Direktorat za prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (področje trajnostne mobilnosti);
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, URSZR, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
– Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor;
– Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer;
– Telemach Slovenija d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče;
– Občina razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
V skladu s prvim odstavkom 119. člena ZUreP-3 je občina pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma predlogov za pripravo OPPN. Javnost bo vključena tudi v pripravo osnutka OPPN, kjer ji bo omogočena predložitev predlogov in usmeritev, kot to določa drugi odstavek 121. člena ZUreP-3. V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN, bo imela javnost ponovno možnost dajanja pripomb, skladno s petim odstavkom 122. člena ZUreP-3.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki katastra nepremičnin, geodetski načrt ter se izdela prikaz stanja prostora.
(2) Za potrebe usklajevanja razvojnih in varstvenih interesov in zagotavljanja transparentne strokovne rešitve je bila izdelana Strokovna podlaga za pripravo osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Širitev stanovanjske soseske v EUP ŠA 15, ZEU d.o.o., september 2022, na podlagi katere je bilo pridobljeno mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja in ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost s strani pristojnega zavoda za ohranjanje narave.
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se izdela elaborat ekonomike.
(4) V postopku priprave OPPN se na zahteve nosilcev urejanja prostora ali drugih udeležencev, po potrebi, lahko izdelajo tudi druge strokovne podlage.
(5) Pripravo OPPN in izdelavo strokovnih podlag v celoti financira pobudnik OPPN in lastnik zemljišča.
9. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje oziroma presoja sprejemljivosti na varovana območja) 
(1) V postopku priprave OPPN se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede.
(2) Občina je pridobila mnenje zavoda, pristojnega za ohranjanje narave (št. dokumenta 3563-0241/2002-2, z dne 8. 11. 2022), ki navaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti. Iz mnenja prav tako izhaja, da se z vplivi OPPN verjetno ne bo pomembno vplivalo na ekološko pomembno območje in biotsko raznovrstnost.
(3) Občina ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, ni zaprošala za mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, saj se z OPPN načrtujejo prostorske ureditve, ki so bile celovito presojane že pri pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje.
10. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Razkrižje.
Št. 430-68/2020-74
Razkrižje, dne 3. julija 2023
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost