Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

Št. 430-0005/2023-1 Ob-2594/23, Stran 1413
Na podlagi Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/18), Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2023 (Uradni list RS, št. 141/22) in sklepa Občinskega sveta št. 1.1 z dne 3. 7. 2023, Občina Rečica ob Savinji objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja kulturnih sakralnih objektov – cerkva v Občini Rečica ob Savinji v letu 2023 
I. Naročnik: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove in vzdrževanja kulturnih sakralnih objektov – cerkva na območju Občine Rečica ob Savinji v letu 2023.
III. Upravičenci: upravičenci do sredstev iz naslova tega javnega razpisa so lastniki kulturnih sakralnih objektov – cerkva v Občini Rečica ob Savinji, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine.
IV. Upravičeni stroški sofinanciranja: stroški obnovitveno vzdrževalnih del, do 100 %. DDV ni upravičen strošek.
V. Merila za sofinanciranje:
Prispele pravočasne in popolne vloge bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:
1. Vrednost izvedbenih del 
Število točk
Do 10.000 € brez DDV
10
Nad 10.000 € do 20.000 € brez DDV
30
Nad 20.000 € brez DDV
50
2. Vrsta izvedbenih del 
Nujna obnovitveno vzdrževalna dela
30
Redna obnovitveno vzdrževalna dela
10
Nujna vzdrževalna dela so dela, s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi njihova neizvedba povzročila nadaljnjo škodo na objektu.
Med redna vzdrževalna dela pa sodijo investicijsko vzdrževalna dela, popravila, gradbena, inštalacijska in obrtniška dela ter izboljšave.
VI. Višina razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje predmeta tega javnega razpisa znaša 5.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18005 – Sakralni objekti.
VII. Oddaja vlog: vlogo za javni razpis mora vlagatelj izpolniti na priloženem prijavnem obrazcu. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom in s pripisom »Za razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja sakralnih objektov – cerkva v Občini Rečica ob Savinji v letu 2023.« Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno na sedež Občine. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Predlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
VIII. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi meril iz tega javnega razpisa. Projekte bo presojala in ocenjevala tričlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje županja.
IX. Postopek dodelitve sredstev, obveščanje o izboru ter način sofinanciranja
Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev. Sredstva se med upravičene vloge razdeli sorazmerno, glede na število doseženih točk.
Upravičenci bodo prejeli odločbo o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva, ki jo na osnovi predloga komisije izda direktorica občinske uprave, v roku 15 dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije.
Med naročnikom in upravičencem se po pravnomočnosti odločbe sklene pogodba.
Sredstva se dodelijo na podlagi zahtevka, h kateremu mora biti priložen račun za izvedena dela in potrdilo o plačilu. Skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo s prilogami je 15. december 2023.
X. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, do 15. decembra 2023.
XI. Rok za prijavo: rok za prijavo na javni razpis je do vključno 21. 7. 2023.
XII. Pravno obvestilo: oddaja prijave (vloge) pomeni, da prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema in v celoti soglaša z merili.
XIII. Dodatne informacije: za dodatne informacije pokličite na tel. 03/839-18-30.
XIV. Priloge
– Obrazec – vloga
– Obrazec – zahtevek.
Občina Rečica ob Savinji 

AAA Zlata odličnost