Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

Ob-2582/23, Stran 1408
Javni razpis 
P7E 2023 – krizno likvidnostni kredit 
1. Izvajalec
Firma: Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta krediti
Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.
Cilji javnega razpisa so:
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– nižji obrestni meri kredita, 
– brez stroškov odobravanja in vodenja, 
– nižjih zavarovalnih zahtevah, 
– ročnosti kredita, 
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita;
– omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita);
– »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij;
– ohranitev delovnih mest.
3. Viri financiranja
Finančni produkt so krediti, ki se financirajo iz namenskega premoženja Sklada.
Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 10.000.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu;
1 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.
b) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
c) je ustanovljen in deluje pred 1. 1. 2022 kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-12 oziroma zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad3 oziroma zavod kot pravna oseba zasebnega prava, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zavodih – ZZ4;
2 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB z nadaljnjimi spremembami.
3 Uradni list RS, št. 97/09 – UPB z nadaljnjimi spremembami.
4 Uradni list RS, št. 12/91 – UPB z nadaljnjimi spremembami.
d) imeti vsaj enega zaposlenegaza polni delovni čas5. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo zaposleni iz programa javnih del.;
5 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.
e) višina kredita ne sme presegati 30 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022;
f) vloga za financiranje mora biti podpisana s strani odgovorne osebe pooblaščene za zastopanje podjetja (razvidno iz Poslovnega registra Slovenije);
g) imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2022 z oceno vsaj SB86;
6 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
h) predložiti mora popolno vlogo za financiranje in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za financiranje;
i) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;
j) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo za načrtovane upravičene stroške;
k) je financiranje z zaprošenim kreditom upravičeno z vidika odprave energetske krize na poslovanje podjetja. Pri tem mora vlagatelj dosegati naslednji kriterij:
– letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 0,5 % glede na čiste prihodke od prodaje (izračun na podlagi IPI 2022: (AOP132 / AOP110) x 100);
l) je financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno7;
7 Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih procesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.
m) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno v nadaljevanju javnega razpisa;
n) na dan oddaje vloge, ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
o) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17);
p) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
q) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena globa za prekršek zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države;
(Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Uradni list RS, št. 32/14, Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev Uradni list RS, št. 47/15 in Zakona o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Uradni list RS, št. 43/19);
r) kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
s) vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti;
t) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike Sklada, s področja upravljanja tveganj.
Za opredelitev velikosti v mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05: Pridobivanje premoga,
– C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev,
– C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
– C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
– C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
– C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
– C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
– E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
– G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
– G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
– G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki,
– G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L: Poslovanje z nepremičninami,
– M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
– M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
– R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne igre na srečo in igralnice ter pornografijo;
b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gensko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene«;
c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS;
d) letališke infrastrukture, razen če so povezane z varstvom okolja ali jih spremljajo naložbe, potrebne za blažitev ali zmanjšanje njenega negativnega vpliva na okolje;
e) naložb za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz dejavnosti, navedenih v prilogi I k Direktivi 2003/87/ES8.
8 UL L 275, 25. 10. 2003, str. 32–46
4.2. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 15.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.
Ročnost kredita:
– za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR je možna odplačilna doba od 2 do 5 let,
– za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR je možna odplačilna doba od 2 do 7 let.
Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
Moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Obrestna mera: pogodbena fiksna letna obrestna mera 2,6 % je enaka efektivni obrestni meri9.
9 Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.
Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Zavarovanje kredita:
1) Krediti od 15.000 EUR do 50.000 EUR
– 8 menic podjetja
2) Krediti od 50.001 EUR do 100.000 EUR
– 8 menic podjetja in
– Osebno poroštvo: 8 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
V primeru, ko podjetje že ima obveznosti iz naslova prejetih mikro/kreditov Sklada v preteklosti in je bilo zavarovanje le-teh z isto nepremičnino, mora podjetje, pri ugotavljanju proste vrednosti nepremičnine, upoštevati obstoječe stanje neodplačanega dela kreditov v mesecu pred mesecem oddaje vloge.
Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premoženja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto nepremičnino.
Upošteva se zgolj nepremično premoženje osebnega poroka. To so nepremičnine v RS, ki so vpisane v zemljiško knjigo. Za oceno vrednosti nepremičnin se upoštevajo vrednosti po GURS oceni, delež lastništva in predhodne obremenitve. Če ima porok manj kot 20 % oziroma 1/5 delež lastništva na nepremičnini, se takšna nepremičnina pri ugotavljanju vrednosti premoženja poroka, ne upošteva. Nepremičnine, na katerih je zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve; doživljenjskega preužitka ipd., so prav tako neustrezne in so izločene iz obravnave.
Sklad ima pravico zaprositi za dodatno dokumentacijo za preveritev ustreznosti zavarovanja, bodisi predlaganega ob vlogi ali ob njeni obdelavi.
Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov vodenja kredita.
4.3. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita«.
Kredit se porabi namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«. Upravičeni stroški navedeni v prijavnem listu se lahko razlikujejo od dejanskih upravičenih stroškov.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2024. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja10.
10 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, surovin, materiala, blaga, storitev itd. (sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).
5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 100.000,00 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme),
b) naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški obratnih sredstev (stroški materiala, trgovskega blaga in storitev),
d) zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške.
Dvojno uveljavljanje istih stroškov, ki so že bili kriti iz katerega koli javnega vira, ni dovoljeno. Sredstva, prejeta za ta strošek, ki je bil že v celoti krit iz drugih javnih sredstev, je treba vrniti. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se obravnava kot goljufija.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Med upravičene stroške ne spadajo:
– stroški v nakup ali obnovo cestno prevoznih sredstev11;
11 Cestno prevozna sredstva so vsa prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.
– stroški gradnje, nakupa ali obnove poslovnih nepremičnin ter
– stroški plač in vsi pripadajoči stroški iz delovnega razmerja.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.
Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko odgovorne osebe pooblaščene za zastopanje (npr. direktor, prokurist; razvidno iz Poslovnega registra Slovenije).
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
Kredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov in leasing pogodb kreditojemalca.
Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki niso upravičene do prijave na razpis oziroma so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.
6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7E 2023 – Krizno likvidnostni kredit« (dostopen na ePortalu Sklada) z:
– vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe;
– vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo,
– pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS;
(2) Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2022;
(3) Računovodski izkazi za leto 2022, ki so bili oddani na AJPES;
(4) Za zavarovanje kredita (velja za zaprošene kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR) je potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, in sicer:
a) Izjava o lastnem premoženju osebnega poroka s prilogami. Obrazec (Izjava o lastnem premoženju) najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada https://www.podjetniskisklad.si/, kjer je objavljen razpis.
Priloge pa so sledeče:
– GURS cenitev nepremičnin/e (https://eprostor.gov.si/EV_JAVNI/)
ali cenitev nepremičnin/e s strani pooblaščenega izvajalca, izdelana vsaj v letu 2022;
– ZK izpisek/i za nepremičnino/e.
Izjava s prilogami mora biti izpolnjena za vsakega poroka posebej, vključno z lastnikom podjetja (tudi če slednji nima nobenega premoženja).
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni le točki 3 in 4.
Če vloga v predvidenem roku (največ 2 delovna dneva) ne bo dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna zavrže.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednja prijavna roka za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:
15. 9. 2023 do 14. ure,
15. 11. 2023 do 14. ure.
Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14. ure na dan prijavnega roka.
Javni razpis bo odprt do 15. 11. 2023.
Vloge, ki bodo na ePortalu oddane po 14. uri na dan prijavnega roka 15. 11. 2023, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za oddajo vlog ob upoštevanju, da je na prijavni rok oddanih maksimalno 250 vlog. V primeru večjega števila vlog se rok za obravnavo vlog sorazmerno podaljša.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustrezne vloge.
Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upravičencev:
(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON (AJPES),
(3) Finančni kazalniki:
a) Kapital/obveznosti do virov sredstev,
b) Kredit/čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL)/kredit,
d) Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja – EBITDA.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«.
Pri obravnavi in točkovanju vloge po merilih, lahko Sklad od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nerealiziranih že odobrenih projektov ali nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka ali na podlagi bonitetnega poročila S.BON-1 nesorazmerna.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom; kredit/čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL)/kredit in finančne obveznosti/EBITDA.
V kolikor tudi po tem dodatnem merilu več vlagateljev pridobi enako število točk bodo imele prednost vloge vlagateljev, ki so bile oddane prej. Upošteva se sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
Sklad pri ocenjevanju oziroma odobravanju vlog kreditojemalcev ne ravna diskriminatorno in posameznega kreditojemalca ocenjuje izključno v skladu z merili za izbor in ne glede na njegovo narodnost, spol, politično pripadnost, invalidnost oziroma posebne potrebe, izbrano religijo ali spolno usmerjenost.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za predložitev vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi kredita. V primeru, da je na prijavni rok oddanih več kot 250 vlog, se rok obravnave sorazmerno podaljša. Vročanje sklepov bo potekalo v digitalni obliki.
Zoper sklep o (ne)izboru ali zavrženju vloge je možno v tridesetih dneh od prejema sklepa sprožiti upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi kredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, državna pomoč
13.1 Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09 in 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 23. 12. 2021, št. sklepa: 47602-27/2021/3, in Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 28. 4. 2022, št. sklepa: 47602-27/2021/6 (v nadaljevanju: PFN),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023 (sklep Vlade RS 47602-31/2022/3 z dne 5. 1. 2023),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 129/22),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324; v nadaljevanju: ZIPRS2223),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22),
– Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/22 in 133/22),
– Sklepa Vlade RS št. 47600-5/2022/9 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov, sprejet dne 15. 12. 2022,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/2015/8 z dne 22. 4. 2015) s spremembami in dopolnitvami,
– Pogodbe št. 1/2022-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, sklenjene med Vlado Republiko Slovenijo in Skladom dne 16. 12. 2022,
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZIntPK),
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),
– Produkt P7E 2023 v obliki Javnega razpisa, se izvaja na podlagi soglasja Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, št. 360-9/2022/291 z dne 26. 6. 2023.
13.2 Državna pomoč
Kredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
V skladu s 5. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji, katerih vloge bodo odobrene, morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 10 let od datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
tel. 02/234-12-60
spletna stran: www.podjetniskisklad.si
e-naslov: info@podjetniskisklad.si
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov:
tel. 02/234-12-51
elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
Javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov:
Vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma, v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU in/ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Slovenski podjetniški sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti