Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2331. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 6496.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr., 61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122, 189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223, 207/21), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni seji dne 21. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje 
1. člen 
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16, 27/17, 74/17, 46/18, 59/19, 27/21, 106/21 in 26/22) se v 28. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru plačila parkirnine v mobilni aplikaciji Centralka (velja za vse oblike parkiranja – po urah, dnevno, mesečno) ali za mesečne dovolilnice, kupljene s kartico Centralka na prodajnem mestu, se dokazila plačila parkirnine ne namešča na vidno mesto v vozilu, temveč je dokazilo plačila parkirnine razvidno v sistemu Centralka.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen 
V prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje« (v nadaljevanju: cenik) se v 1. točki črta besedilo »Gubčeva ulica« in »Lilekova ulica«.
Za besedilom »Gosposka ulica« se doda besedilo »Ipavčeva ulica, Ipavčeva ulica (bolnica),« za besedilom »Prešernova ulica« pa se doda besedilo »Savinjska ulica,«.
Cene parkiranja se spremenijo tako, da sedaj glasijo:
»do 1 ure
1,00 
do 2 uri
2,00 
mesečna dovolilnica (velja za parkirišča modra cona in parkirišča II. cona)
90,00.«.
3. člen 
V 2. točki cenika se črta besedilo »Ipavčeva ulica« in »Savinjska ulica«.
Črta se besedilo:
»mesečna dovolilnica za parkiranje po 12.00 uri
10,00 
letna dovolilnica za parkiranje po 12.00 uri
100,00.«.
4. člen 
V 6. točki cenika se za besedilom »Aškerčeva ulica 15,« doda besedilo »Mariborska cesta (Fakulteta za logistiko),«.
5. člen 
V 12. točki cenika se črta besedilo: »Pravnim osebam se ob nakupu 30 ali več mesečnih dovolilnic priznava 10 % popust.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. avgusta 2023.
Št. 0302-7/2011-17
Celje, dne 21. junija 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač 

AAA Zlata odličnost