Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2323. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica, stran 6490.

  
Na podlagi določb 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter 8. in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16 in 32/23) je Občinski svet Občine Borovnica na 5. redni seji dne 28. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja enkratnih denarnih pomoči iz sredstev Občine Borovnica, ki se zagotovijo v proračunu Občine Borovnica.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materiale stiske prosilca.
Občina Borovnica zagotavlja sredstva za dodelitev denarnih pomoči po tem pravilniku v proračunu za tekoče leto na postavki »Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti«.
Denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Izjemoma se lahko denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti dodeljujejo izven javnega razpisa, če so za to izpolnjeni pogoji po 13. členu tega pravilnika.
3. člen 
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
1. nakup šolskih potrebščin, plačilo šole v naravi ter kosil ali malic osnovnošolcem;
2. pomoč pri plačilu dietne prehrane za otroke – celiakija, diabetes ipd.;
3. plačilo elektrike, ogrevanja, vode in komunalnih storitev;
4. plačilo kurjave in ozimnice;
5. kritje drugih nujnih življenjskih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
Enkratna denarna pomoč ni namenjena plačilu stroškov, ki se krijejo iz drugih proračunskih sredstev občine (subvencija najemnin).
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Borovnica in tam tudi dejansko bivajo,
– trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati ter so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, nenadna brezposelnost, smrt v družini, naravne nesreče in podobno) znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
– so bili v zadnjih treh mesecih upravičeni do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih,
– vsi dohodki na družinskega člana ne presegajo višine minimalnega dohodka, določenega v Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih,
– da v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za denarno pomoč vlagatelj ali družinski član vlagatelja ni bil prejemnik subvencije najemnine za stanovanje.
5. člen 
Izjemoma se lahko enkratno denarno pomoč v okviru javnega razpisa dodeli tudi takrat, ko dohodki upravičenca presegajo višino iz četrte alineje 4. člena tega pravilnika, vendar samo v primeru izkazane težke materialne ogroženosti posameznika ali družine (težja bolezen, elementarna nesreča, smrt v družini in podobno).
6. člen 
Pri odmeri enkratne denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki, določeni po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni posamezniki oziroma družine, ki so prejemniki denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja področje socialno varstvenih prejemkov, in posamezniki oziroma družine, če njihov prejemki na družinskega člana ne presegajo višine minimalnega dohodka, izračunanega po zakonu, za več kot 50 odstotkov.
III. OBLIKA IN VIŠINA DENARNE POMOČI 
7. člen 
Enkratna denarna pomoč se nakaže upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku neposredno na njegov osebni račun, po postopku, določenim s IV. poglavjem tega pravilnika.
Upravičenec je dolžan v roku 60 dni od prejema pomoči dokazati njeno namensko porabo s predložitvijo računov za namene pomoči in dokazili o plačilih teh računov. V primeru, da upravičenec ne dokaže namenske porabe sredstev, ni upravičen do denarne pomoči v naslednjem koledarskem letu.
V primeru, da ima upravičenec neporavnane zapadle obveznosti do Občine Borovnica ali javnih zavodov in javnih podjetij v njeni lasti, se z denarno pomočjo najprej poravnajo obveznosti do teh pravnih oseb. Občina Borovnica pridobi podatke o neporavnanih zapadlih obveznostih po uradni dolžnosti.
8. člen 
Višina enkratne denarne pomoči znaša najmanj 30 % in največ do 100 % osnovnega zneska minimalnega dohodka. Upravičence se glede na dohodek razvrsti v naslednje 3 razrede:
dohodki na člana
višina pomoči
do 50 % min. dohodka
nad 50 do 100 % min. dohodka
nad 50 in do 75 % min. dohodka
od 30 do 50 % min. dohodka
nad 75 % min. dohodka
30 % min. dohodka
9. člen 
Enkratna denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali pa se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da je dejanski socialni položaj prosilca in družinskih članov boljši, kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi prosilca,
– da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost prosilca in njegovih družinskih članov,
– z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem,
– se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
Izjemoma se lahko dodeli do 30 % višji znesek od določenega v prejšnjem odstavku, če se ugotovi, da posameznik ali družina živi v izjemno hudi materialni stiski in ogroženosti in to izkazuje z ustreznimi potrdili in dokazili (težja bolezen, elementarna nesreča, smrt v družini in podobno).
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI 
10. člen 
Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti se dodeljuje enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga župan objavi v dveh mesecih po uveljavitvi proračuna za tekoče leto. Razpis objavi na občinski spletni strani in v občinskem glasilu. V primeru, da na podlagi razpisa niso porabljena vsa proračunska sredstva, se razpis v istem proračunskem letu lahko ponovi še največ enkrat.
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči se vloži na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pomoči.
11. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti vodi komisija, ki je sestavljena iz treh članov. Komisijo imenuje župan tako, da sta dva člana izmed članov občinskega sveta, od tega je najmanj eden iz odbora za družbene dejavnosti, en član pa je iz občinske uprave. Postopek se vodi v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.
O upravičenosti in višini pomoči izda občinska uprava odločbo o dodelitvi denarne pomoči ali zavrnitvi vloge, v roku, ki ga določa javni razpis, in najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Borovnica. Pritožba se lahko vloži v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe.
Enkratna denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun upravičenca najkasneje v roku trideset dni po izdaji odločbe.
12. člen 
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi tiste določbe zakona, ki ureja področje socialno varstvenih prejemkov, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.
V. IZREDNA DENARNA POMOČ 
13. člen 
Ne glede na določbe tega pravilnika lahko župan v izjemnih primerih (težja bolezen, elementarna nesreča, smrt v družini in podobno) s sklepom dodeli izredno denarno pomoč posameznikom ali družinam, ki so se znašli v posebej hudi socialni stiski, v kolikor ima na razpolago v proračunu zagotovljena sredstva.
Ne glede na 8. člen tega pravilnika, znaša višina izredne denarne pomoči 50 % osnovnega zneska minimalnega dohodka.
14. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 29/15).
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike.
Št. 007-0006/2023-1
Borovnica, dne 28. junija 2023
Župan 
Občine Borovnica 
Peter Črnilogar 

AAA Zlata odličnost