Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2348. Sklep o spremembi Sklepa o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki, stran 6511.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek, 41/07 – popravek, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 28. 6. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki 
I. 
V Sklepu o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 61/32) se drugi odstavek I. točke spremeni tako, da se glasi:
»V ceni efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 5,71 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 25,05 EUR/uro.«
II. 
Spremeni se 2. točka sklepa, tako, da se glasi:
»Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 22,20 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 4,67 EUR/uro in
– cene neposredne oskrbe oziroma 17,53 EUR/uro.«
III. 
Vsa ostala določila Sklepa o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki, št. 129-8/2022, z dne 24. 5. 2023, ostanejo nespremenjena.
IV. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 129-8/2022-6
Kostanjevica na Krki, dne 28. junija 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost