Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2356. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za bivalne enote za starejše na območju »Kopališče« v Mežici (EUP ME59-OPPN* (del) in ME63-OPPN* (del), CU, v nadaljevanju OPPN)., stran 6534.

  
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 129. členom Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 24. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je župan Občine Mežica dne 22. 5. 2023 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za bivalne enote za starejše na območju »Kopališče« v Mežici (EUP ME59-OPPN* (del) in ME63-OPPN* (del), CU, v nadaljevanju OPPN). 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave robnega prostorskega načrta za bivalne enote za starejše na območju »Kopališče« v Mežici [EUP ME59-OPPN* (del) in ME63-OPPN* (del), CU, v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZUreP-3), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 55/13, 77/16, 31/17 – teh. popr. in 67/18 – popr., v nadaljevanju: OPN) ter vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
Strokovne podlage OPPN so izdelali URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje (št. proj. 268-2023, maj 2023), ob upoštevanju Idejne zasnove IZP (Dve enoti doma za starejše Mežica – Načrt arhitekture IZP, Domino inženiring, d.o.o., Velenje, št. proj. 2/2023, dat. 4/2023, dop. 5/2023).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje stavbnih zemljišč z oznakama prostorskih enot (EUP) ME59-OPPN* (del) in ME63-OPPN* (del) in s podrobnejšo namensko rabo osrednjih območij centralnih dejavnosti z oznako CU.
Razloge za pripravo OPPN predstavlja želje investitorja po izgradnji dveh bivalnih enot za starejše na območju nekdanjega objekta letnega kopališča Mežica. Skladno z novimi potrebami se načrtujejo tudi pripadajoče ureditve gospodarske infrastrukture.
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen 
(okvirno ureditveno območje in predmet OPPN) 
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča (ali njihov del) naslednjih parc. št. 742/1-del, 744/5-del, 746/1-del, 746-2-del, 747-del, 753/2-del, 974-del, vse k.o. Mežica (889).
Ureditveno območje se glede na potrebne ureditve ter zahteve posameznih nosilcev urejanja prostora lahko tudi zmanjša oziroma poveča.
Površina ureditvenega območja OPPN meri cca 0,65 ha.
Predmet OPPN je:
– gradnja objekta z dvema bivalnima enotama KDS PE Mežica;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov;
– ureditve zunanjih, prometnih in ostalih površin ter pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki je potrebna za normalno uporabo objektov.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.
5. člen 
(vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN) 
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov (skladno z ZUreP-3).
Okvirni roki za pripravo OPPN:
FAZA
NOSILEC
ROK
(1) Priprava izhodišč OPPN/izdelava strokovnih podlag
pobudnik/pripravljalec
april, maj 2023
(2) Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o morebitne obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovanih območjih
občina, izdelovalec OPPN, ZRVS
30 dni
(3) Sprejetje sklepa o pripravi OPPN
župan, izdelovalec OPPN, NUP
2 dneva
(4) Vloga za dodelitev identifikacijske številke (iD) k OPPN in javna objava sklepa o pripravi OPPN (vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi OPPN)
občina, izdelovalec 
OPPN, MNVP
30 dni (skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prost. Inform. sistemu)
(5) Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev le-teh
občina/izdelovalec OPPN, NUP
30 dni
(6) Priprava osnutka OPPN
občina/izdelovalec 
OPPN
30 dni po prejemu vseh smernic 
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP) – le v primeru zahteve iz faze (2)
izdelovalec OP
60 dni
(8) Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev mnenj in odločitve o ustreznosti OP (v primeru CPVO)
občina/izdelovalec 
OPPN, NUP
30 dni po sprejetju Sklepa o pripravi OPPN oziroma po določitvi o izvedbi CPVO (v primeru OP)
(9) Objava osnutka okoljskega poročila (OP) – le v primeru zahteve iz faze (2)
izdelovalec OP
(10) Priprava elaborata ekonomike (EE) – I. faza
občina, /izdelovalec 
EE
10 dni
(11) Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) dopolnjenega osnutka OPPN, OP (le v primeru zahteve iz faze [2]) in EE (v Uradnem listu RS, na spletni strani občine in na oglasni deski občine) ter izvedba javne razgrnitve
Občina, izdelovalec 
OPPN, izdelovalec OP
45 dni
(12) Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave, morebitno pozivanje NUP glede stališč (če se pripomba javnosti nanaša na področje NUP), po potrebi se izvede usklajevanje Interesov ter končni zavzem stališč
Občina,izdelovalec 
OPPN, izdelovalec OP
10 dni
(13) Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve na spletni strani občine ter seznanitev predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve s končnimi stališči pripravljalca
občina, izdelovalec 
OPPN, izdelovalec OP
3 dni
(14) Priprava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč in predloga OP (v primeru postopka CPVO – le v primeru faze [2]) ter objava le-teh na spletni strani občine
Občina, izdelovalec 
OPPN, izdelovalec OP
20 dni po sprejemu stališč do pripomb
(15) Pridobivanje mnenj NUP na predlog OPPN in predloga OP (v primeru postopka CPVO – le v primeru faze [2]), če se spremembe v predlogu nanašajo na posamezne NUP oziroma če je predlog glede na osnutek tako spremenjen, da vpliva na področje katerega od NUP
občina, izdelovalec 
OPPN, izdelovalec OP
35 dni
(16) Morebitna izpeljava postopka odločanja o razrešitvi nasprotja javnih interesov – samo na pobudo občinskega sveta in v primeru negativnih mnenj NUP iz faze pridobivanja mnenj NUP 
Vlada RS
(17) Pridobivanje odločbe MVOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi (če se spremembe v predlogu nanašajo na OP)
občina, izdelovalec 
OPPN, izdelovalec OP
(18) Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na morebitna druga mnenja NUP
občina, izdelovalec OPPN, NUP
20 dni
(19) Izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza
občina, izdelovalec EE
10 dni
(20) Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na Občinskem svetu
občinski svet
15 dni
(21) Posredovanje sprejetega odloka o OPPN na MVOP, ki ga javno objavi na svoji spletni strani in o tem obvesti občino
občina, izdelovalec OPPN, MVNP
15 dni po sprejemu na občinskem svetu
Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.
6. člen 
(NUP in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) 
NUP in drugi udeleženci, ki v postopku priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe) so:
1. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana; gp.mnvp@gov.si
2. Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območje Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor; gp.drsv-mb@gov.si
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, sektor za ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; gp.mkgp@gov.si
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; gp.mkgp@gov.si
5. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana; gp.mz@gov.si
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana; glavna.pisarna@mors.si
7. KOCEROD d.o.o., Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške, Mislinjska dobrava 108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu; info@kocerod.si
8. Elektro Celje d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje; info@elektro-celje.si
9. Petrol d.d., Ljubljana, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem; toni.brezocnik@petrol.si
10. Telekom Slovenije d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Titova cesta 38, 2000 Maribor;
11. Občina Mežica, Center 101, 2392 Mežica; info@mezica.si
12. Komunala Mežica, Režijski obrat, 2392 Mežica; komunala@mezica.si
13. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– pobudnik in plačnik IZP za potrebe strok. podlage OPPN: Koroški dom starostnikov Črneče;
– naročnik in plačnik OPPN: Občina Mežica;
– pripravljavec OPPN: Občina Mežica;
– načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: URBANISTI d.o.o., Grudnova ulica 6, 3000 Celje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti. Strokovne podlage se javno razgrnejo in predstavijo pred sprejemom sklepa o začetku postopka OPPN. Dopolnjeni osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi na spletni strani Občine Mežica, na krajevno običajen način na oglasnih desk na Občini Mežica. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Mežica, v fizični obliki bo na ogled tudi v prostorih Občine Mežica.
8. člen 
(obveznosti pobudnika in naročnika) 
Vse strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, rešitvami, geodetskim posnetkom in elaboratom ekonomike) bosta zagotovila in financirala, v skladu z medsebojnim pisnim dogovorom, pobudnik in naročnik.
9. člen 
(koordinacija z NUP in zastopanje v postopkih) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj NUP lahko, po pooblastilu pripravljavca OPPN, prevzame tudi načrtovalec OPPN.
10. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti na varovana območja) 
V skladu z mnenjem Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0242/2023-2 z dne 18. 5. 2023) ni potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov plana v naravo na varovana območja. Mnenje iz tega odstavka se, skupaj s sklepom, objavi na spletni strani Občine Mežica.
11. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Mežica https://www.mezica.si/objava/763614 ter v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Identifikacijska št. v zbirki prostorskih aktov: 3543
Št. 3500-0001/2023-3
Mežica, dne 22. maja 2023
Župan 
Občine Mežica 
Mark Maze

AAA Zlata odličnost