Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki, stran 6510.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 28. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
V Pravilniku o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 127/21) se drugi in tretji odstavek 6. člena spremenita tako, da se glasita:
»(1) Vrtec, katerega ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, vsako leto v mesecu februarju objavi razpis za vpis otrok v vrtec za novo šolsko leto. V ta namen vrtec vsako leto, najkasneje do 10. 2. občinski upravi posreduje podatke o razpisu za vpis otrok v vrtec, hkrati z vsebino razpisa pa občini posreduje tudi obrazec za vpis. Občina poskrbi za objavo navedenega razpisa v glasilu Občine Kostanjevica na Krki ali Posavskem obzorniku in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, na katerih se objavi tudi obrazec za vpis otroka v vrtec. V ta namen vrtec občinski upravi posreduje tudi obrazec za vpis otroka v vrtec istočasno z vsebino razpisa.
(2) Vrtec na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec sprejema prijave za vpis otrok za naslednje šolsko leto, in sicer praviloma do 10. 4. tekočega leta. Na osnovi tako pridobljenih prijav za vpis in v skladu z 2. členom tega pravilnika vrtec pripravi predlog organizacije predšolske vzgoje za naslednje šolsko leto.«
2. člen 
Vsa ostala določila Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov v Občini Kostanjevica na Krki, ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-1/2021-2
Kostanjevica na Krki, dne 28. junija 2023
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Robert Zagorc 

AAA Zlata odličnost