Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2306. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, stran 6432.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli (Uradni list RS, št. 85/03, 100/07, 67/08, 21/11, 55/11, 47/17, 16/21, 178/21 in 38/22) se v 4. členu peti odstavek črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelju, ki v skladu z letnim delovnim načrtom opravlja v šoli naloge organizacije oziroma koordinacije Drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša, in sicer v odvisnosti od števila dijakov, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja ter v gimnazijske programe:
– za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 100,
– za 1 uro pouka, če je dijakov od 101 do 200,
– za 1,5 ur pouka, če je dijakov od 201 do 300,
– za 2 uri pouka, če je dijakov več kot 300.«.
2. člen 
V 9. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Učitelja za dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj lahko šolam zagotavljajo tudi zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom v okviru mobilne službe. Te ure so element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč na zavodu oziroma osnovni šoli iz tega odstavka.«.
3. člen 
Za 9.b členom se doda nov, 9.c člen, ki se glasi:
»9.c člen 
(učitelj za komunikacijo v znakovnem jeziku in učitelj za delo z gluhoslepimi) 
(1)Gluhim in naglušnim dijakom, ki se sporazumevajo v znakovnem jeziku ter imajo v odločbi o usmeritvi določeno pravico do tolmača znakovnega jezika, izvaja tolmačenje v obsegu ur, kot ga določi strokovna skupina v individualiziranem programu, učitelj za komunikacijo v znakovnem jeziku ali tolmač znakovnega jezika.
(2) Gluhoslepim dijakom, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pravico do tolmača, izvaja pomoč v jeziku gluhoslepih ali v drugih, dijaku prilagojenih načinih sporazumevanja, učitelj za delo z gluhoslepimi ali tolmač za gluhoslepe v obsegu ur, kot ga določi strokovna skupina v individualiziranem programu.
(3) Učitelja za komunikacijo v znakovnem jeziku oziroma učitelja za delo z gluhoslepimi lahko šolam, v katere so usmerjeni dijaki iz prvega in drugega odstavka tega člena, zagotavljajo tudi zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so ustanovljeni za delo z gluhimi in naglušnimi ali za delo s slepimi, ali šola sklene pogodbo o opravljanju storitev. Stroške na podlagi mesečnega zahtevka povrne ministrstvo, pristojno za šolstvo.«.
4. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V okviru delovne obveznosti je učna obveznost ravnatelja šole lahko največ 5 ur pouka na teden v okviru 35 tednov pouka ali največ 10 ur svetovalnega dela na teden, če izpolnjuje z zakonom predpisane izobrazbene pogoje za svetovalnega delavca.
(2) Število ur pouka iz prejšnjega odstavka se določi v pogodbi o zaposlitvi.«.
5. člen 
V 13. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za nudenje fizične pomoči dijakom s posebnimi potrebami ravnatelj šole na podlagi ustrezne odločbe o usmeritvi sistemizira delovno mesto spremljevalca gibalno oviranih učencev in dijakov, če se ne more zagotoviti izvajanja odločbe o usmeritvi z že sistemiziranimi delovnimi mesti. Spremljevalec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Obseg delovne obveznosti spremljevalca iz prejšnjega odstavka se določi glede na število dijakov, ki se jim nudi fizična pomoč in števila ur fizične pomoči, ki je odvisna od trajanja pouka po predmetniku izobraževalnega programa, v katerega je dijak vpisan.«.
6. člen 
V 15. členu se enajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(11) Organizirane oblike vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvajajo izven šolskega prostora
Spremljevalec dijakov na strokovni ekskurziji in pri drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z učnimi načrti oziroma katalogi znanj posameznih izobraževalnih programov, ki se izvajajo izven šolskega prostora, spremlja skupino 15 dijakov.
Za oblikovanje skupin in vodenje planinskih izletov pri izvajanju pohodniških in gorniških vsebin se smiselno uporabljajo normativi, ki veljajo za vodnike Planinske zveze Slovenije. Skupine pri plavanju oziroma smučanju, če so določene v učnih načrtih posameznih izobraževalnih programov, štejejo 12 dijakov.«.
7. člen 
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za opravljanje dela iz 9.c člena tega pravilnika in za opravljanje dela na delovnih mestih računovodje, čistilca in vzdrževalca oziroma tehniškega sodelavca iz 13. člena tega pravilnika ter za del praktičnega pouka, ki se izvaja na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) pri delodajalcu, lahko šola izjemoma sklene pogodbo o opravljanju storitev z drugimi izvajalci, če so bile za ta delovna mesta predhodno izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in je treba zagotoviti nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2023.
Št. 0070-57/2023
Ljubljana, dne 7. junija 2023
EVA 2023-3350-0026
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost