Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2357. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, stran 6537.

  
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in tretjega odstavka 35. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23) je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na 4. redni seji dne 28. junija 2023 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota 
1. člen 
Prvi odstavek 10. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.«
2. člen 
V prvi in drugi alineji drugega odstavka 10. člena poslovnika se beseda »izvenzakonski« nadomesti z besedo »zunajzakonski«.
3. člen 
V prvem stavku tretjega odstavka 10. člena poslovnika se beseda »sam« nadomesti z besedo »drug«.
Četrti in peti stavek tretjega odstavka 10. člena se črtata in se v tretjem odstavku doda novi četrti stavek, ki se glasi: »O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«
4. člen 
Sedmi odstavek 31. člena poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo je informacija javnega značaja in se objavi v katalogu informacij javnega značaja na spletni strani mestne občine.«
5. člen 
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2019-2
Murska Sobota, dne 28. junija 2023
Predsednik Nadzornega odbora 
Mestne občine Murska Sobota 
Robert Grah 

AAA Zlata odličnost