Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj, stran 6500.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ (Uradni list RS, št. 70/06 in 139/20), 65. in 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na 7. redni seji dne 27. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj 
1. člen 
V 3. členu odloka se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Na vseh ostalih območjih je taborjenje in postavljanje šotorov, kamp prikolic, avtodomov ali drugih zasilnih objektov z namenom taborjenja in šotorjenja prepovedano.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen 
Spremeni se 11. člen odloka, ki se na novo glasi:
»Z globo v znesku 400 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 100 eurov pa njihova odgovorna oseba, ki:
1. organizira ali omogoči taborjenje na območju, kjer je prepovedano taboriti (3. člen);
2. omogoči taborjenje osebam v nasprotju z določili 4. člena;
3. ne upošteva pogojev, ki so določeni v Dovoljenju o taborjenju;
4. po končanem taborjenju oziroma odstranitvi tabora zemljišča ne vzpostavi v prvotno stanje (tretji odstavek 7. člena).«
3. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Z globo 100 eurov se kaznuje posameznik, ki tabori, postavlja šotore, kamp prikolice, avtodome in druge zasilne objekte z namenom taborjenja in šotorjenja na območjih kjer to ni dovoljeno (četrti odstavek tretjega člena).«
4. člen 
Spremeni se 12. člen odloka, ki se na novo glasi:
»Z globo v znesku 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 100 eurov pa njihova odgovorna oseba, ki:
1. tri dni pred postavitvijo in odstranitvijo tabora o tem ne obvesti pristojnega organa Občine Črnomelj (prvi odstavek 7. člena);
2. ne upošteva navodil pristojnega organa Občine Črnomelj (drugi odstavek 7. člena);
3. pristojnemu organu občine v treh dneh pred postavitvijo tabora ne posreduje dokumentacije o taboru (8. člen).«
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-29/1998
Črnomelj, dne 27. junija 2023
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost