Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021, Kazalo


DRŽAVNI SVET

3818. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3819. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Latviji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3882. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov
3883. Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo
3884. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
3885. Uredba o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Drugi akti

3886. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
3887. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

3820. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti
3821. Sklep o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2021/2022
3822. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
3823. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova Fundacija Ples
3824. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Ustanova – Fundacija akademskega slikarja Staneta Jagodiča

USTAVNO SODIŠČE

3825. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja 2022

BANKA SLOVENIJE

3826. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

SODNI SVET

3827. Odločba o prenehanju sodniške službe
3828. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3829. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij
3830. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3831. Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji

OBČINE

Brežice

3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice
3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice
3834. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode«

Celje

3835. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022

Cerknica

3836. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2022

Ivančna Gorica

3837. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje

Kanal ob Soči

3838. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022
3879. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi smrti

Kobarid

3839. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid

Komen

3840. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2022
3841. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022
3842. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Miren-Kostanjevica

3843. Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Miren - Kostanjevica
3844. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica
3845. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren - Kostanjevica
3846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
3847. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3172/2 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU
3848. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1784/3, 1793/11 in 1793/14 vse k. o. 2331 VOJŠČICA
3849. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 3138/2 k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU
3850. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 4/2 k. o. 2334 LIPA
3851. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 254/4, 258/1, 285 in 311 vse k. o. 2324 OREHOVLJE
3852. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1711/1 k. o. 2330 SELA NA KRASU
3853. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1787, 1788 in 1821/1 vse k. o. 2333 TEMNICA

Odranci

3880. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2022

Osilnica

3854. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2021

Piran

3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička
3856. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena
3857. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del z Okoljskim poročilom Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del

Sevnica

3858. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2022
3859. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica
3860. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2022
3861. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2022
3862. Sklep o določitvi orientacijske vrednosti zemljišč, ki so predmet ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sevnica
3863. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

3864. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-483; ID. št. 2584

Sveti Jurij ob Ščavnici

3881. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiških parcelah 543/1 in 543/3 k. o. 229 – Kokolajnščak

Škocjan

3865. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan
3866. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Hrastulje II
3867. Sklep o določitvi cen koncesioniranih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Škocjan

Tolmin

3868. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2021
3869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
3870. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3871. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3872. Sklep o določitvi subvencije najemnine
3873. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3874. Sklep o višini vodarine

Trebnje

3875. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje – spremembe št. 5 (Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2723)

Vrhnika

3876. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 4)

Žužemberk

3877. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žužemberk
3878. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022

POPRAVKI

3888. Popravek Uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – granodiorit v pridobivalnem prostoru Josipdol E v občini Ribnica na Pohorju

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti