Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3875. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje – spremembe št. 5 (Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2723), stran 12089.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in v skladu z 99. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) ter na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 7. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje – spremembe št. 5 Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2723 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr., 49/16 in 72/18), v nadaljnjem besedilu SD OPN 5.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 5) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Občine Trebnje (SD OPN 5), ki jih je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. pod številko naloge IC-13/21 v decembru 2021.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Območje predvidenih sprememb in dopolnitev vključuje predvsem 9 lokacij, na katerih je predvidena sprememba namenske rabe prostora (te so na širšem območju Trebnjega) ter posamične lokacije na drugih delih občine:
– osnovna šola Rožni Vrh,
– stanovanjska gradnja Rožni Vrh,
– pot ob Temenici v Trebnjem,
– cesta Studenec – Račje selo,
– pešpot Studenec – Pekel,
– cesta Nemška vas,
– cesta Bič,
– cesta Dolenje Medvedje selo,
– varovana stanovanja Blato,
– uskladitev namenske rabe na občinski meji,
– uskladitve z novo občinsko mejo,
– uskladitev območja kamnoloma Vrhpeč,
– preureditve nekaterih enot urejanja prostora,
– odprava ugotovljenih neskladij,
– in nekatere druge spremembe.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Izdelovalec ob upoštevanju strokovnih podlag izhodišč, uradnih podatkov in evidenc, aktov in predpisov ter režimov in mnenj nosilcev urejanja prostora izdela strokovne rešitve, ki jih vključi v SD OPN 5.
Če se bodo v postopku izdelave SD OPN 5 izkazale potrebe po dodatnih strokovnih podlagah, bodo izdelane.
Če bo v postopku izdelave SD OPN 5 treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), bo izdelano okoljsko poročilo.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Občina Trebnje vodi postopek priprave sprememb in dopolnitev po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN, skladno s 108. do 115 členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in skladno z 99. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20).
6. člen 
(roki za pripravo SD OPN 5 in njegovih posameznih faz) 
Faza v postopku SD OPN 5
Okvirni roki
Izhodišča za pripravo SD OPN: 
Izdelava predloga izhodišč za pripravo SD OPN
november 2021
Javna objava izhodišč ter posvetovanje z javnostjo in NUP, objava sklepa o pripravi, odločba MOP o obvezi izdelave CPVO*
november, december 2021
Osnutek SD OPN: 
Izdelava osnutka, pridobivanje prvih mnenj NUP
50 dni po sprejetju Sklepa o začetku priprave
Dopolnjen osnutek SD OPN: Izdelava dopolnjenega osnutka 
50 dni od pridobitve prvih mnenj NUP
Javna razgrnitev 
30 dni po izdelavi dopolnjenega osnutka
Predlog stališč do pripomb in predlogov 
30 dni po pridobitvi vseh pripomb
Predlog SD OPN glede na sprejeta stališča: 
Izdelava predloga, pridobivanje drugih mnenj NUP
30 dni po sprejetju stališč
Usklajen predlog SD OPN: 
Izdelava usklajenega predloga, priprava gradiva za sprejem na OS
20 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj NUP
Kompletacija sprejetega SD OPN: 
Potrditev in sprejem na Občinskem svetu, objava v Uradnem listu, izdelava končnega gradiva
20 dni po objavi sprejetega SD OPN
Navedene faze in roki so okvirni in so odvisni od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku izdelave prostorskega akta ter morebitnih izrednih razmer, zato se lahko spremenijo. Če bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, se roki ustrezno prilagodijo.
7. člen 
(navedba državnih in lokalnih NUP, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Občina oziroma pooblaščeni izvajalec pozove nosilce urejanja prostora (NUP), ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO), da v 30 dneh podajo svoja mnenja. Na podlagi prejetih mnenj teh NUP pristojni organ v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO. Izdelani osnutek in tudi predlog SD OPN 5 se posreduje vsem pristojnim NUP, da v 30 dneh podajo svoje prvo in drugo mnenje. Če NUP v predpisanem roku ne predložijo mnenj, Občina brez teh mnenj nadaljuje s postopkom priprave oziroma sprejemanja dokumenta.
Za podajo mnenj bodo pozvani NUP:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si)
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (gp.mkgp@gov.si)
– MOP, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (gp.drsv@gov.si)
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (gp.mk@gov.si)
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (gp.mz@gov.si)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (gp.mzi@gov.si)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (mzi.sptm@gov.si)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (gp.mzi@gov.si)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (urszr@urszr.si)
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (glavna.pisarna@mors.si)
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (gp.mddsz@gov.si)
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (gp.mgrt@gov.si)
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (tajnistvo.nm@zvkds.si)
– Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (zrsvn.oenm@zrsvn.si)
– Zavod za gozdove, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto (OENovoMesto@zgs.si)
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (sprejemna.pisarna@telekom.si)
– Elektro Ljubljana d.d., Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (elektronm@elektro-ljubljana.si)
– Komunala Trebnje, Primštal 30, 8210 Trebnje (info@komunala-trebnje.si)
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 800 Novo mesto (gp.drsi@gov.si)
– Plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
– GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v postopku priprave SD OPN 5 izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno ves čas priprave SD OPN 5. Občina seznani javnost s tem sklepom, ki ga objavi na spletni strani Občine.
V postopku priprave SD OPN 5 se izvede 30-dnevna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka, v času katere se izvede javna obravnava. V času javne razgrnitve in javne obravnave javnost lahko poda svoje pripombe in predloge na razgrnjen prostorski akt. Občina prouči podane pripombe in sprejme stališča do njih ter jih objavi na svoji spletni strani.
Vključevanje oziroma seznanitev javnosti se zagotavlja tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani občine.
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Pri pripravi SD OPN 5 se upošteva strokovna podlaga »Primerjalna (SWOT) analiza štirih lokacij za novo osnovno šolo v Trebnjem. VIIAS, arhitekturno projektiranje, d.o.o., Ljubljana 2020«. Izdelan bo elaborat ekonomike, posodobljen bo prikaz stanja prostora, če bo potreben postopek CPVO, bo izdelano tudi okoljsko poročilo.
Po potrebi bodo izdelane tudi druge strokovne podlage, če se pri pripravi SD OPN 5 ugotovi, da so potrebne za kvalitetno pripravo dokumenta, ali pa jih zahtevajo pristojni NUP.
NUP, ki sodelujejo v postopku, predložijo razpoložljive podatke, strokovne podlage, razvojne programe in druga relevantna gradiva.
10. člen 
(uveljavitev in objava sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2021
Trebnje, dne 7. decembra 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti