Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3876. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 4), stran 12090.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 35. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P 
o pripravi sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 4) 
1.člen
(izhodišča za pripravo SD OPN 4) 
S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (v nadaljevanju: SD OPN 4), ki jih je pripravil Savaprojekt d.d., št. 21157-00, november 2021.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje načrtovanja je celotno območje Občine Vrhnika.
(2) Predmet načrtovanja so spremembe in dopolnitve le besedilnega dela OPN oziroma prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljevanju: PIP), to so: splošni PIP, PIP po namenski rabi in posebni PIP (določeni na enoto urejanja prostora).
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) SD OPN 4 se pripravi v vsebini, ki je določena s prostorsko zakonodajo:
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).
K temu spada tudi spremljajoče gradivo iz 52. člena ZUreP-2.
(2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– strateškega dela OPN Občine Vrhnika,
– usmeritev, smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– strokovnih podlag izhajajoč iz 60. člena predpisa o urejanju prostora (ZUreP-2).
4. člen
(vrsta postopka) 
Postopek priprave SD OPN 4 poteka na podlagi določb 108.–115. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – PKP6 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT).
5. člen
(roki za pripravo SD OPN in njegovih posameznih faz) 
FAZA
ROK
Izdelava izhodišč za SD OPN 4
do 30. 11. 2021
Izdelava osnutka SD OPN 4
20 dni od prejema odločbe o potrebnosti izdelave CPVO
Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 4 za javno razgrnitev
1 mesec od prejema vseh prvih mnenj NUP
Izdelava stališč do pripomb
20 dni od prejema vseh pripomb
Izdelava predloga SD OPN 4
1 mesec od potrditve stališč
Izdelava usklajenega predloga SD OPN 4
1 mesec po prejemu vseh pozitivnih drugih mnenj NUP
Izdelava končnega dokumenta
15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Postopek se zaključi najkasneje do 31. 12. 2022.
6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora) 
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
4. Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Šmartno
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
7. Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
9. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
10. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
11. Slovenske železnice, SŽ – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
12. DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
14. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
15. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
16. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
17. Plinovodi d.d., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
2. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
3. Občina Vrhnika, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
5. Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost je bila vključena v postopek priprave SD OPN 4 v fazi priprave izhodišč z javnim pozivom za podajo predlogov in pripomb na izhodišča.
(2) Javnost se seznani s tem sklepom in izhodišči z javnim naznanilom v Našem časopisu, z objavo na spletni strani Občine Vrhnika in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(3) Javnost bo vključena v postopek priprave SD OPN 4 v fazi priprave osnutka. Občina o pripravi osnutka obvesti širšo javnost z javnim naznanilom v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika.
(4) Javnost bo vključena v postopek priprave SD OPN 4 z javno razgrnitvijo in javno obravnavo. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni. V tem času ima javnost možnost ogleda dopolnjenega osnutka ter podaje pripomb in predlogov nanj. V času javne razgrnitve se izvede tudi javna obravnava, na kateri je dopolnjen osnutek javno predstavljen. Javnost bo o kraju in času javne razgrnitve in obravnave obveščena z javnim naznanilom v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika.
(5) Občina Vrhnika lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 4 organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja informacije v Našem časopisu in na spletni strani Občine Vrhnika.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Potrebni podatki za izdelavo SD OPN 4 so zbrani v GIS Sistemu Občine Vrhnika, iObcina oziroma jih zagotovijo nosilci urejanja prostora.
(2) Za pripravo SD OPN 4 se izdelajo (ali so že izdelane) naslednje strokovne podlage:
– prikaz stanja prostora,
– poročilo o prostorskem razvoju občine,
– bilanca stavbnih zemljišč,
– načrt preskrbe z zemljišči v Občini Vrhnika,
– novelacija Študije vrtač,
– posebne strokovne podlage za potrebe občine,
– morebitne druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom ali na zahtevo NUP,
– okoljsko poročilo, v kolikor bo potrebno,
– podrobne utemeljitve k posameznim rešitvam.
9. člen
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi v Našem časopisu, na spletni strani Občine Vrhnika ter v državnem prostorskem informacijskem sistemu.
Št. 3500-2/2021(5-08)
Vrhnika, dne 22. novembra 2021
Župan 
Občine Vrhnika 
Daniel Cukjati 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti