Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica, stran 12059.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 158/20, 152/20 – ZZUOOP) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08, 106/12, 128/20) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S posamičnimi odloki se podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb, zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– morebitna pooblastila županu in posameznim organom občine,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarskih javnih služb.«
2. člen 
V 2. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Gospodarske javne službe se zagotavljajo na celotnem območju Občine Miren - Kostanjevica razen, če je z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe določeno drugače.«
3. člen 
3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. gasilska služba,
8. 24-urna dežurna pogrebna služba.
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. urejanje javne razsvetljave,
2. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
3. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
4. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč,
5. upravljanje s prostori za prodajo blaga zunaj prodajaln,
6. upravljanje javnih parkirišč,
7. upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov.«
4. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka 3. člena tega odloka, se kot obvezne gospodarske javne službe opravljajo tudi druge dejavnosti, če tako določa zakon.
Ne glede na določbe drugega odstavka 3. člena tega odloka, se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe lahko opravljajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica.«
5. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Miren - Kostanjevica zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v režijskem obratu, v javnih podjetjih in s podelitvijo koncesij.
V režijskem obratu se izvajajo:
1. urejanje in čiščenje javnih površin,
2. vzdrževanje občinskih javnih cest,
3. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
4. pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje pokopališč,
5. upravljanje s prostori za prodajo blaga zunaj prodajaln,
6. posamezna dela pri upravljanju javnih parkirišč.
V javnih podjetjih se izvajajo:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
S podelitvijo koncesij se izvajajo:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
3. 24-urna dežurna pogrebna služba,
4. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
5. urejanje javne razsvetljave,
6. upravljanje javnih parkirišč,
7. upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov.
Gasilska služba se zagotavlja v oblikah, določenih z zakonom, ki ureja gasilstvo.«
6. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim splošnim aktom občine, ki ga sprejme občinski svet. Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih opravlja Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica.«
7. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za opravljanje posamezne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
S koncesijskim aktom – odlokom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, se določi predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo.«
8. člen 
V prvem odstavku 8. člena se besedna zveza »Zakonu o gospodarskih javnih službah« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja gospodarske javne službe«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje posameznih upravnih nalog, se lahko izvajalcu gospodarske javne službe podeli javno pooblastilo.«
9. člen 
V 11. členu se črta beseda »lokalnih«.
10. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0012/2021-2
Miren, dne 1. decembra 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti