Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3884. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 12105.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21 in 145/21) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici:
– za vrstico s šifro C228 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
C229
dodatek zaradi prepovedi stavke
dodatki 
0,02
četrti odstavek 76. člena ZODPol
dodatek pripada policistom v višini 2 % zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ugotovljene po uradnih statističnih podatkih
1
1
1
«; 
– za vrstico s šifro D041 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
D042
delovna uspešnost zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev – prvi odstavek 74.a člena ZODPol
delovna uspešnost 
do 0,2
uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, se plača zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev poveča do 20 odstotkov osnovne plače (prvi odstavek 74.a člena ZODPol)
v znesku
0
1
1
«; 
– v vrsticah s šiframi E010, E020, E030, E031, E040 in E041 v stolpcu z naslovom »Način izračuna« za šifro C228 doda besedilo »+ C229«;
– v vrstici s šifro G088 v stolpcu z naslovom »Opomba« črtata vejica in besedilo »najmanj en dan na teden«;
– za vrstico s šifro I021 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
I022
prevoz na delo – pavšal (neobdavčen)
povračilo stroškov 
/
v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21) povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ne more biti nižje od 30 EUR
v znesku
X
1
1,2
«; 
– za vrstico s šifro J157 dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
J158
nadomestilo za oskrbo in namestitev službenega psa na domu – obdavčeno
drugi dohodki iz delovnega razmerja 
/
74.b člen ZODPol
v znesku
X
1
1
J159
nadomestilo za oskrbo in namestitev službenega psa na domu – neobdavčeno
drugi dohodki iz delovnega razmerja
/
74.b člen ZODPol
v znesku
X
1
1
«. 
2. člen 
V 5. členu se v preglednici za vrstico s šifro J151 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
J158
nadomestilo za oskrbo in namestitev službenega psa na domu – obdavčeno
15,50
6,36
0,14
0,10
8,85
6,56
0,0611
0,10
0,53
S
S1
«. 
3. člen 
V 6. členu se v četrtem odstavku besedilo »C084 in C150 ter C228« nadomesti z besedilom »C084, C150, C228 in C229«.
4. člen 
V prilogi 1 se pri plačilni listi 1 in plačilni listi 2 za vrstico Z073 doda nova vrstica, ki se glasi:
»<Z074> Osnovna plača vojaka pred prerazporeditvijo
<znesek>«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(uporaba) 
Nove šifre C229, D042, J158 in J159 se začnejo uporabljati pri obračunu plače za november 2021, nova šifra I022 pa pri obračunu plače za januar 2022.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-37/2021
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EVA 2021-3130-0059
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti