Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 122-109/2021-2 Ob-3549/21, Stran 2741
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 122-109/2022 -1 z dne 3. 12. 2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
II. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022.
III. Razpisna področja
Mestna občina Koper bo v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022 sofinancirala programe oziroma projekte v treh vsebinskih sklopih (A, B in C), in sicer:
1. Sklop A) Programi socialnega varstva za leto 2022:
a) Programi na področju duševnega zdravja, in sicer:
– programi psihosocialne podpore in pomoči otrokom, mladostnikom, odraslim in družinam;
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja in
– programi namenjeni podpori umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim.
b) Programi na področju dela z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija) in
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Programi na področju preprečevanju nasilja, programi za pomoč žrtvam nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja, in sicer:
– programi, namenjeni informiranju in svetovanju, obravnavi žrtev in povzročiteljev nasilja, telefonsko svetovanje in
– preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah.
d) Programi na področju dela z otroki in mladostniki, in sicer:
– programi za otroke in mladostnike, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnike s težavami v odraščanju.
e) Programi na področju dela s starejšimi, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, in sicer:
– programi namenjeni aktivnemu staranju in vključevanju starejših v družbo;
– programi skupin za samopomoč in
– programi podpore in pomoči starejšim v vsakodnevnem življenju.
f) Programi na področju brezdomstva, in sicer:
– programi dela z brezdomnimi osebami (informiranje, svetovanje, pomoč in podpora, individualna obravnava).
g) Programi, ki omogočajo podporno bivanje invalidov in mreže drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov, in sicer:
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov, in drugi programi pomoči invalidom in
– programi za izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov VDC-jev.
h) Programi namenjeni zmanjševanju tveganja revščine in odpravljanju posledic revščine, in sicer:
– programi materialnih pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj, programi stanovanjskih skupin, ki so sofinancirani s strani Mestne občine Koper v skladu s predpisi socialnega varstva ter programi, ki so predmet drugih javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2022.
2. Sklop B) Programi oziroma projekti skupnostnih oblik socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022, ki vključujejo starejše:
a) Program oziroma projekt večgeneracijskega centra s poudarkom na socialnem vključevanju priseljencev
b) Program centra dnevnih aktivnosti starejših
3. Sklop C) Programi brezplačnega svetovanja za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper za leto 2022:
a) Program brezplačnega psihosocialnega svetovanja
b) Program brezplačnega pravnega svetovanja
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
1. Sklop A) Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022, sklop A) se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike Mestne občine Koper;
3. so registrirani kot društvo, zavod ali ustanova in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka roka za prijavo na javni razpis registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj dve leti;
6. imajo za izvajanje programa v letu 2022 predvideno sofinanciranje prijavljenega programa s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti celotnega programa (ovrednoteno prostovoljsko delo, ki ga prijavitelj uveljavlja kot sofinanciranje, ne sme presegati 10 % vrednosti prijavljenega programa);
7. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper;
8. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot del javne službe;
9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programa dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in
11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
Prijavitelj se lahko na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022, sklop A), prijavi z največ tremi različnimi programi.
Prijavitelj se s svojimi programi za leto 2022 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2022, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2022 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2022.
2. Sklop B) Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022, sklop B) se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program oziroma projekt, ki je predmet razpisa;
2. program oziroma projekt izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani kot društvo ali zveza društev in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa oziroma projekta;
5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka roka za prijavo na javni razpis registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj tri leta;
6. so imeli v letu 2021 odobreno sofinanciranje programa oziroma projekta s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 20 % vrednosti celotnega programa oziroma projekta (ovrednoteno prostovoljsko delo, ki ga prijavitelj uveljavlja kot sofinanciranje, ne sme presegati 10 % vrednosti prijavljenega programa oziroma projekta);
7. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper;
8. prijavitelj prijavljenega programa oziroma projekta ne izvaja kot del javne službe;
9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programa oziroma projekta dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa oziroma projekta upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in
11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu oziroma projektu z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
Prijavitelj se s svojimi programi oziroma projekti za leto 2022 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2022, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2022, prijave na javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2022 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2022.
3. Sklop C) Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022, sklop C) se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani kot zavod in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost, ali dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. prijavitelj je pravna oseba, ki je na dan zaključka roka za prijavo na javni razpis registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega varstva, humanitarne dejavnosti ali dejavnosti, ki je predmet razpisa najmanj tri leta;
6. imajo za izvajanje programa v letu 2022 predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev, najmanj v višini 20 % vrednosti celotnega programa (ovrednoteno prostovoljsko delo, ki ga prijavitelj uveljavlja kot sofinanciranje, ne sme presegati 10 % vrednosti prijavljenega programa);
7. imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper;
8. prijavitelj prijavljenega programa ne izvaja kot del javne službe;
9. prijavitelj se zavezuje, da bo med izvajanjem programa dosledno spoštoval varovanje osebnih podatkov skladno z veljavno področno zakonodajo;
10. usposobljeni prostovoljci pri izvajanju programa upoštevajo načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela iz 11. člena Zakona o prostovoljstvu in
11. prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
Prijavitelj se s svojimi programi za leto 2022 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2022, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2022 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2022.
V. Merila za dodelitev sredstev
1. Sklop A) Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov, opredeljenih v sklopu A) bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa (do 50 % vrednosti celotnega sklopa meril):
– program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa;
– program ima opredeljen ustrezen način evalviranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen v sistem evalviranja;
– metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni in omogočajo doseganje ciljev programa;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni in sodijo v ranljivo skupino;
– pogoji za vključitev uporabnikov so jasno določeni;
– program ima zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa (predloženi program bodo izvajali strokovnjaki s primerno izobrazbo, kot na primer strokovnjaki s področja socialnega dela, psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo itd. v ustreznih prostorih glede na vsebino programa in število uporabnikov);
– prijavitelj ima status nevladne organizacije ali status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike ali vzgoje in izobraževanja, status humanitarne organizacije ali invalidske organizacije in
– prijavitelj ima za prijavljeni program zagotovljeno supervizijo.
2. Finančna konstrukcija programa (do 10 % vrednosti celotnega sklopa meril):
– program ima pregledno, jasno, uravnoteženo in natančno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
3. Dosedanje delo oziroma reference (do 30 % vrednosti celotnega sklopa meril):
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na področju, za katero se prijavlja in
– sofinanciranje programov oziroma vsebin s področja, na katero se prijavitelj prijavlja v letih 2020 in 2021.
4. Izvajanje programa je na področju socialnega varstva po presoji komisije lokalnega pomena oziroma pomembno za občino (do 10 % vrednosti celotnega sklopa meril).
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022 (v nadaljevanju komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev) bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja programov z vidika zaprošenih sredstev in meril, ob primerjavi istovrstnih programov ter ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov. Mestna občina Koper bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
2. Sklop B) Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov oziroma projektov znotraj sklopa B) bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa oziroma projekta do 230 točk;
2. Finančna konstrukcija programa oziroma projekta do 15 točk;
3. Dosedanje delo oziroma reference do 40 točk in
4. Izvajanje programa oziroma projekta je na področju socialnega varstva po presoji komisije lokalnega pomena oziroma pomembno za občino do 30 točk.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo prijavljene programe oziroma projekte ocenila v skladu z merili za dodelitev sredstev in z vidika zaprošenih sredstev. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo. Mestna občina Koper bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
Za sklop B) točka a) in točka b), bo za vsako točko izbran izvajalec, ki po presoji komisije izpolnjuje vse pogoje in dosega najvišje število točk v skladu z opredeljenimi merili za dodelitev sredstev.
Če dva ali več prijavljenih programov oziroma projektov doseže enako število točk, bo o izboru izvajalca ob primerjavi istovrstnih programov oziroma projektov in upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov oziroma projektov odločila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev.
Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
3. Sklop C) Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov znotraj sklopa C) bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa do 150 točk;
2. Finančna konstrukcija programa do 15 točk;
3. Dosedanje delo oziroma reference do 50 točk in
4. Izvajanje programa je na področju socialnega varstva po presoji komisije lokalnega pomena oziroma pomembno za občino do 30 točk.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo prijavljene programe ocenila v skladu z merili za dodelitev sredstev in z vidika zaprošenih sredstev. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo. Mestna občina Koper bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
Za sklop C) točka a) in točka b), bo za vsako točko izbran izvajalec, ki po presoji komisije izpolnjuje vse pogoje in dosega najvišje število točk v skladu z opredeljenimi merili za dodelitev sredstev.
Če dva ali več prijavljenih programov doseže enako število točk, bo o izboru izvajalca ob primerjavi istovrstnih programov in upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov odločila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev.
Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
VI. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji/sofinanciranju projektov in/ali programov za leto 2022, je opredeljena s proračunom za leto 2022, in sicer znaša največ do 304.500,00 EUR.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev lahko sredstva, namenjena za javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022, prerazporedi tudi po namembnosti porabe. Nerazporejena sredstva se lahko prerazporedijo tudi na druga področja proračunske porabe.
Sredstva v sklopu A) se bodo prednostno namenila za javne, razvojne, eksperimentalne in dopolnilne socialnovarstvene programe.
VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena za delovanje v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. Če prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. Obrazca prijave sklop A) in sklop C) – Podatki o prijavitelju programa nista predmet dopolnitve. Prav tako ni predmet dopolnitve obrazec prijave sklop B) Podatki o prijavitelju programa oziroma projekta.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo v primeru, da prijavljeni program oziroma projekt bolj ustreza drugemu sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022, vlogo obravnavala v drugem sklopu in prijavitelja pozvala k morebitnim dopolnitvam.
Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.
IX. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 14. januarja 2022 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2022, št. 122-109/2021«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
X. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer 21. 1. 2022.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2022, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-236.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti