Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 181-22/2021 Ob-3543/21, Stran 2729
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 181-22/2022 z dne 3. 12. 2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2022
I. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2022.
Predmet sofinanciranja je delovanje društev in drugih ustanov pri:
– izvajanju projektov za ozaveščanje in vključevanju javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji zdravja,
– projektov, ki neposredno prispevajo k boljšemu zdravju,
– trajnostno naravnanih projektov (npr. brez uporabe plastike),
– projektov, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za promocijo zdravja,
– projektov, ki so inovativne in zanimive za javnost, ter tako učinkovite pri spodbujanju in promociji varovanja zdravja,
– projektov, ki jih izvajajo društva z večletnim delovanjem na področju varovanja zdravja,
– projektov za varovanje zdravja, ki bodo promovirane in predstavljene širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja,
– sodelovanju na projektih v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno na prireditvi Dan zdravja, Koper – zdravo mesto, v drugih dnevih namenjenim promociji zdravja, v Tednu mobilnosti itd.
1. Projekti iz Programa projekta Koper-zdravo mesto (https://www.koper.si/obcina/obcinska-uprava/urad-za-druzbene-dejavnosti/)
Največ do 90 % sredstev iz razpisa bo namenjenih za:
a) promocijske projekte za zdrav življenjski slog in krepitev zdravja občanov (zloženke, filmčki, brošure, letaki in drugi izdelki),
b) demonstracijske projekte za zdrav življenjski slog in krepitev zdravja občanov (pohodi, delavnice, predstavitve, predavanja, prireditve …) in
c) projekte, namenjene odpravljanje posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19.
Za upravičene projekte štejejo predstavitve ali dejavnosti, ki vključujejo praktičen prikaz projekta, meritve, animacijo za javnost, interaktivne vsebine ipd. Za projekt se šteje tudi sodelovanje na prireditvi Teden mobilnosti. Predstavitev na stojnici s predstavitvenim letakom se ne šteje za upravičen projekt iz razpisa.
2. Delovanje društev
Največ do 10 % sredstev iz razpisa bo namenjenih za društva, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja, vendar predmet sofinanciranja ne bodo:
– redne dejavnosti zavodov ali društev (npr. redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine), organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj,
– stroški vezani na redno dejavnost (posredni stroški – največ 10 % odobrenih sredstev), kot so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež (če ima prijavitelj v najemu prostor Mestne občine Koper ali ni iz Mestne občine Koper), npr. telovadnica za redno dejavnost, naročnina za telefon, plača redno zaposlenega,
– članarine,
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
III. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali druge organizacije, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na območju Republike Slovenije.
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva, ustanove in organizacije, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja in ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji,
– delujejo s ciljem pospeševanja promocije zdravja na območju Mestne občine Koper,
– omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– se bodo obvezno vključila v prireditev Dan zdravja-Koper-zdravo mesto in
– imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.
Prijavitelj se lahko na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2022, prijavi z največ tremi različnimi programi.
Prijavitelj se s svojimi programi oziroma projekti za leto 2022 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2022, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2022 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2022.
IV. Merila/kriteriji za dodelitev sredstev
Merila za dodelitev sredstev:
– sedež, čas delovanja, število članov ter delovanje predlagatelja v javnem interesu (do 60 točk),
– vsebina, cilji, stalnost, pomembnost in trajanje projekta (do 195 točk),
– odmevnost, sodelovanje in dostopnost projekta (do 140 točk),
– finančna konstrukcija programa oziroma projekta (do 20 točk).
Merila za izbor izvajalcev so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
Izločitveno merilo:
Če je vsebina prijave neskladna s predmetom in nameni javnega razpisa, komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2022 (v nadaljevanju komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev) prijavo izloči in je ne ocenjuje.
Dodatni kriteriji, ki jih bo komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev upoštevala pri dodeljevanju sredstev:
– kriterij 1 – ozaveščanje in vključevanje javnosti,
– kriterij 2 – sodelovanje,
– kriterij 3 – inovativnosti,
– kriterij 4 – množičnost, odmevnost,
– kriterij 5 – projekt »Zeleni dogodek«.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja programov z vidika zaprošenih sredstev, vsebine, stalnosti in pomembnosti programa oziroma projekta, dodatnih kriterijev ter drugih virov sofinanciranja. Presoja komisije bo, poleg zbranih točk, osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.
V. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je obvezna vključitev na prireditev Dan zdravja – Koper-zdravo mesto, v primeru uspešne kandidature na razpisu bo prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:
– najkasneje 1 mesec pred začetkom dogodka o tem obvestiti MOK in na elektronski naslov ali preko elektronskega vmesnika posredovati njegovo podrobno predstavitev, da ga Mestna občina Koper objavi na svojih spletnih straneh,
– najkasneje 5 dni po končanem dogodku po elektronski pošti poslati gradivo (foto material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev, h katerim smo se obvezali, s kratkim vsebinskim povzetkom projekta) o izvršenih aktivnostih na projektu. Fotografije lahko Mestna občina Koper objavi na svojih spletnih straneh,
– navajati Mestno občino Koper z njenim logotipom na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih in drugih aktivnostih v zvezi s projektom,
– navajati Mestno občino Koper v vseh izjavah za javnost, na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,
– izročiti Mestni občini Koper dogovorjeno število kosov oziroma izvodov, če se sofinancira priprava oziroma izdelava izdelka.
VI. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2022, je opredeljena s proračunom Mestne občine Koper za leto 2022, in sicer znaša največ do 12.000,00 EUR.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
VII. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osmih dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju programa ni predmet dopolnitve.
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.
IX. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 14. januarja 2022, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2022, št. 181-22/2021«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo zavržene.
X. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev, bo najkasneje v roku osmih dni po poteku roka za oddajo prijav, in sicer v četrtek, 20. 1. 2022.
Komisija za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja prijav prijavitelje, katerih prijave ne bodo popolne, pozvala, da jih v roku osmih dni dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku javnega razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije za pregled prijav in pripravo predloga razdelitve sredstev bo o izbranih in zavrnjenih programih oziroma projektih ter zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku osmih dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2022, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-247.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti