Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 354-294/2021-3 Ob-3550/21, Stran 2745
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 164/20), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 354-294/2021-1 z dne 3. 12. 2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022 (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper (MOK) v letu 2022.
3. Pogoji, kriteriji in merila
Prijavitelj se s svojim projektom za leto 2022 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2022, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2022 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2022.
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo varstva okolja in narave in, ki:
– delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji in
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja okolja in narave na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper in
– omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper in
– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 2022),
– imajo poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Koper.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Predmet sofinanciranja bodo:
– promocijski projekti (zloženke, filmčki, brošure, letaki in drugi izdelki),
– demonstracijski projekti (pohodi, delavnice, predstavitve, predavanja, prireditve),
– projekti, ki temeljijo na sodelovanju in povezovanju društev ter ustanov v skupnih prizadevanjih za promocijo varstva okolja in narave,
– projekti, ki so inovativne narave in zanimivi za javnost ter tako učinkoviti pri spodbujanju in promociji varovanja okolja in narave (predstavlja novost, je zanimiv po vsebini in predstavlja nov pristop k varovanju okolja ali ozaveščanju),
– projekti, ki bodo promovirani in predstavljeni širši javnosti v medijih ter sredstvih javnega obveščanja.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
– redne dejavnosti zavoda ali društva (npr. redne vadbe, ki se financirajo iz vadnine), organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj (razen socialno ogroženih, ljudi s posebnimi potrebami),
– stroški vezani na redno dejavnost (posredni stroški – največ 10 % odobrenih sredstev), kot so najemnina za poslovni prostor, kjer ima prijavitelj sedež (če ima prijavitelj v najemu prostor MOK ali ni iz MOK), npr. naročnina za telefon, plača redno zaposlenega …,
– članarina,
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
Kriteriji in merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja projekta z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.
Kriterij 1 – Ozaveščanje in vključevanje javnosti: projekt ozavešča o ukrepih in pomenu zdravega okolja in narave ter spodbuja lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri projektih pospeševanja promocije varstva okolja (imajo najmanj vzgojno noto, predstavlja verodostojno analizo, ozavešča, pozivajo k akciji, javno opozarja na težave, nevarnosti ipd.).
Kriterij 2 – Sodelovanje: projekt bo izveden ob sodelovanju več društev in ustanov, k udeležbi in participaciji vabi širšo javnost, ne zgolj člane organizacije ali določene skupine, omogoča udeležbo in sodelovanje vsem občanom ter s tem zagotavlja uresničevanje javnega interesa.
Kriterij 3 – Inovativnost: projekt je inovativen, predstavlja novost, je zanimiv po vsebini in predstavlja nov pristop k varovanju okolja in narave ali ozaveščanju.
Kriterij 4 – Množičnost, odmevnost: projekt in rezultati bodo promovirani preko medijev in v sredstvih javnega obveščanja ter predstavljeni širši javnosti (vsaj v dveh, pri vsakem projektu obvezno navedite predvideno število udeležencev, koristi za uporabnike, predvideno promocijo javnosti).
Kriterij 5 – Prispevek k čistemu okolju: projekt neposredno prispeva k čistejšemu okolju: dogodki, aktivnosti »brez plastike«, čim manj odpadkov, uporaba trajnostnih načinov gibanja, upoštevana tematika tedna mobilnosti Bolje povezani: poudarek na povezovanju z lokalnim prebivalstvom in politikami trajnostne mobilnosti, ponovna uporaba izdelkov, zmanjšanje odpadne hrane …
MERILA
število točk
1.
Sedež, čas delovanja, število članov ter delovanje predlagatelja (v javnem interesu)
do 60
2.
Vsebina, cilji, stalnost, pomembnost in trajanje projekta
do 215
3.
Odmevnost, sodelovanje in dostopnost projekta
do 120
4.
Finančna konstrukcija projekta
do 20
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj je 415.
1. Sedež, čas delovanja, število članov ter delovanje predlagatelja v javnem interesu
1.1
Sedež prijavitelja
Prijavitelj ima sedež v MO Koper
10
Prijavitelj ima poslovno enoto v MO Koper
5
Prijavitelj nima sedeža ali poslovne enote v MO Koper
0
1.2.
Čas delovanja prijavitelja
Prijavitelj deluje več kot 10 let
10
Prijavitelj deluje več kot 2 do 10 let
5
1.3
Število članov
do 25 članov
10
od 26 do 75 članov
20
nad 75 članov
30
1.4
Delovanje v javnem interesu
10
2. Vsebina, cilji, stalnost, pomembnost in trajanje projekta
2.1
Vsebinsko vrednotenje projekta – kakovost in realnost projekta
Vsebinska zasnova projekta in utemeljitev presega zahteve prijavljenega obrazca (aktualnost, izvirnost in celovitost)
100
Vsebinska zasnova projekta in utemeljitev sta v celoti v skladu z zahtevami prijavljenega obrazca
50
Vsebinska zasnova projekta in utemeljitev sta delno v skladu z zahtevami prijavljenega obrazca
25
Projekt neposredno prispeva k čistejšemu okolju: dogodki, aktivnosti »brez plastike«, čim manj odpadkov, uporaba trajnostnih načinov gibanja, upoštevana tematika tedna mobilnosti Varni in zdravi s trajnostno mobilnostjo, ponovna uporaba izdelkov, zmanjšanje odpadne hrane ...
30
Pričakovani učinki projekta (točkuje se od 1 do 5 točk, pri čemer je 1 – zelo slabo, 2 – slabo,
3 – sprejemljivo, 4 – dobro in 5 – zelo dobro.
1–5
2.2
Vrednotenje postavljenih ciljev – projekt ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu z javnim razpisom in izhajajo iz potreb uporabnikov
Cilji so jasno postavljeni in vplivajo na širšo populacijo – v celoti izpolnjuje
30
Cilji so jasno postavljeni in vplivajo na ožjo populacijo – večinoma izpolnjuje
20
Cilji niso popolnoma jasno postavljeni in vplivajo na ožjo populacijo – delno izpolnjuje 
10
Ne izpolnjuje predpisanega kriterija.
0
2.3.
Stalnost izvajanja projekta
Neprekinjeno, vsakodnevno izvajanje projekta preko celega leta
20
Kratkotrajno izvajanje projekta v obliki delavnic, skupin za samopomoči, ki se izvajajo občasno
10
Projekt je izveden enkratno (promocija, ozaveščanje …)
5
2.4.
Pomen projekta za Mestno občino Koper
Izjemen pomen
30
Je pomemben
20
Je običajno pomemben
5
Komisija oceni pomembnost projekta.
3. Odmevnost, sodelovanje in dostopnost projekta
3.1.
Odmevnost projekta: množičen obisk, odmev v splošni in strokovni javnosti
Objava izvedbe projekta v vsaj treh različnih promocijskih kanalih s pričetkom vsaj 1 mesec pred dogodkom ter kasnejšimi vsaj 5 opomniki
30
Obveščanje zgolj članov organizacije vendar z začetkom vsaj 1 mesec pred dogodkom ter kasnejšimi vsaj 5 opomniki
10
Za vsakega udeleženega strokovnjaka v projektu
10
3.2.
Sodelovanje na prireditvah v organizaciji Mestne občine Koper v letu 2022, sodelovanje z drugimi organizacijami (skupna promocija, prenos dobrih praks in znanja …)
Teden mobilnosti v septembru
30
Dan zdravja 
20
Dan prostovoljcev
10
Pri izvedbi projekta sodeluje le prijavitelj 
5
Pri izvedbi projekta sodelujeta vsaj dve organizaciji
10
Pri izvedbi projekta sodelujejo 3 ali več organizacij
20
4. Finančna konstrukcija projekta
Projekt ima jasno opredeljene vire financiranja
10
Projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
10
Projekt nima jasno opredeljenih virov financiranja
0
Projekt nima jasno opredeljenih stroškov in njihovo namembnost 
0
Če prijavitelj prijavnega obrazca ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (manjka določen podatek ali navedba), bo po odgovarjajočem kriteriju prijavitelju dodelila 0 točk.
Izločitveno merilo:
Če so projekti neskladni s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje.
Prijavljeni projekt ni v celoti financiran iz proračunskih sredstev ali drugih javnih virov.
4. Obveznosti
Pogoj za uspešno kandidaturo je sodelovanje prijavitelja s projektom v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, v primeru uspešne kandidature na razpisu pa bo prijavitelj moral izpolnjevati še naslednje:
– navajati Mestno občino Koper z njenim logotipom na vseh tiskanih materialih, ki so sestavni del promocijskih in drugih aktivnosti v zvezi s projektom,
– navajati Mestno občino Koper v vseh izjavah za javnost, na novinarskih konferencah in vabilih v zvezi s projektom ter drugih pojavljanjih sofinanciranega projekta v medijih,
– izročiti Mestni občini Koper dogovorjeno število kosov oziroma izvodov, če se sofinancira priprava oziroma izdelava izdelka,
– vključiti v prireditev Teden mobilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 2022),
– podrobno predstaviti sofinancirane aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, najkasneje 1 mesec pred pričetkom dogodka, posredovati Mestni občini Koper na elektronski naslov ali preko elektronskega vmesnika, da jih Mestna občina Koper objavi na svojih spletnih straneh,
– najkasneje 5 dni po končanem dogodku v sklopu Evropskega tedna mobilnosti po elektronski pošti poslati kratko poročilo (foto material in drugo gradivo, ki dokazuje izvedbo in izpolnjevanje pogojev h katerim se je obvezal, s kratkim vsebinskim povzetkom aktivnosti) o izvršenih projektih. Fotografije lahko Mestna občina Koper objavi na svojih spletnih straneh.
5. Višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena sofinanciranju projektov in programov za leto 2022, je opredeljena s proračunom MOK za leto 2022, in sicer znaša največ do 13.200 EUR.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
6. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati v celoti izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, navedenimi v obrazcu prijave.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. »Obrazec I. – Prijavni obrazec ni predmet dopolnitve«.
Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 14. januarja 2022, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način, kot velja za pošiljanje prijave.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper v letu 2022, »Ne odpiraj, št. 354-294/2021«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne prijave bodo zavržene.
9. Odpiranje prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav, ki ga bo vodila komisija, bo 24. 1. 2022.
Pri odpiranju prijav bo komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka vloga zavržena.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Prejemnik sredstev je dolžan zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, da uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Dodatne informacije na andreja.poklar@koper.si ali na tel. 05/664-63-86.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti