Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3866. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Hrastulje II, stran 12081.

  
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. in 24. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 13. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Hrastulje II 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Hrastulje II (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen 
(vsebina programa opremljanja) 
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki je bila zgrajena na območju opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen 
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novo omrežje za odvajanje komunalne odpadne vode, novo omrežje za odvajanje padavinske vode in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Škocjan).
(3) Splošni odlok Občine Škocjan se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in načina plačila.
4. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Obračunska območja opremljanja so enaka za vse vrste nove komunalne opreme in obsegajo območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II (Uradni list RS, št. 63/16), pri čemer so meje prostorskega akta hkrati tudi meje obračunskih območij.
(2) Obračunska območja so opredeljena tudi v grafični prilogi k programu opremljanja in so hkrati tudi območja, na katerih se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
(obstoječa in nova komunalna oprema) 
(1) Pred izvedbo projekta infrastrukturnega opremljanja na območju ni bilo komunalne opreme, ki bi zagotavljala funkcioniranje objektov, ki so načrtovani s prostorskim aktom. Infrastruktura, na katero se novozgrajena komunalna oprema navezuje, se nahaja v neposredni bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe vodovodno omrežje, obstoječe kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalne odpadne vode ter obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki, v skladu z določili Splošnega odloka Občine Škocjan.
(2) Celostna ureditev načrtovane komunalne opreme znotraj območja opremljanja z navezavami na obstoječe omrežje je razvidna iz OPPN Hrastulje II, podrobnosti pa iz izdelane projektne dokumentacije, ki je na vpogled na sedežu občine.
III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO 
6. člen 
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne opreme so sledeči:
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR
Komunalna oprema
Skupni stroški 
(v EUR)
Nepovratna proračunska sredstva 
(v EUR)
Obračunski stroški 
(v EUR)
1. nova cestna infrastruktura
336.740
242.453
94.287
2. nova kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode
70.000
39.900
30.100
3. nova meteorna kanalizacija za odvajanje padavinske vode
75.834
65.217
10.617
4. novo vodovodno omrežje
41.720
15.854
25.866
5. nove javne površine
6.676
6.676
0
Skupaj nova komunalna oprema
530.970
370.100
160.870
7. člen 
(časovni načrt) 
Gradnja nove komunalne opreme je zaključena, infrastruktura pa ima pridobljeno uporabno dovoljenje.
8. člen 
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za izvedbo nove komunalne opreme na območju opremljanja je zagotavljala Občina Škocjan iz proračuna, delno tudi na račun bodočega komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci za plačilo na območju opremljanja.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
9. člen 
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo) 
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) =
znesek komunalnega prispevka 
za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe 
pri izračunu komunalnega prispevka 
za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
i =
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j =
posamezno obračunsko območje.
10. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,3:0,7.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen 
(obračunski stroški na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju, so sledeči:
Tabela 2: Obračunski stroški na enoto za novo komunalno opremo
Izračun
CpN(ij)
(EUR/m2)
CtN(ij)
(EUR/m2)
1. nova cestna infrastruktura
7,13
19,84
2. nova kanalizacija za odvajanje komunalne odpadne vode
2,28
6,33
3. nova kanalizacija za odvajanje padavinske vode
0,80
2,23
4. novo vodovodno omrežje
1,96
5,44
Skupaj
12,17
33,84
12. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Škocjan, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe omrežje za odvajanje komunalne odpadne vode in
– obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN Hrastulje II, velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(dostop do podatkov) 
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Škocjan.
14. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Hrastulje II« (Uradni list RS, št. 48/18).
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2021
Škocjan, dne 5. oktobra 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti