Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3839. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid, stran 12057.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 21. redni seji dne 25. novembra 2021 sprejel
S P R E M E M B E     I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Kobarid 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni šesti odstavek 24. člena, tako da se glasi:
»(6) Vabila oziroma gradiva se pošljejo po elektronski pošti, razen če prejemnik izrecno izjavi, da se mu vse ali določeno gradivo za sejo pošlje tudi v fizični obliki na papirju.«
2. člen 
V prvem odstavku 95. člena se številka »30« nadomesti s številko »15«.
3. člen 
V prvem odstavku 96. člena se črta besedilo »delovna telesa sveta,«.
V drugem odstavku 96. člena se za besedilom »županu« doda besedilo »v pisni obliki po redni ali elektronski pošti«.
Črta se tretji odstavek 96. člena.
4. člen 
Spremeni se 97 člen, tako da se glasi:
»(1) Najkasneje v petnajstih dneh po opravljeni javni razpravi oblikuje župan na osnovi prispelih pripomb in predlogov ter razprave na seji občinskega sveta dopolnjen predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter ga posreduje v obravnavo delovnim telesom sveta.
(2) Delovna telesa sveta predlog proračuna in odloka o proračunu občine najkasneje v desetih dneh od posredovanja dopolnjenega predloga obravnavajo na sejah delovnih teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo predlog proračuna in odloka o proračunu občine.
(3) Najkasneje v petnajstih dneh po končani obravnavi predloga proračuna in odloka o proračunu na delovnih telesih sveta se župan opredeli do vloženih pripomb in predlogov s strani delovnih teles sveta ter pripravi dopolnjen predlog proračuna in odloka o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala.«
5. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/10
Kobarid, dne 25. novembra 2021
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti