Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 344-1/2021 Ob-3567/21, Stran 2750
Občina Trebnje na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJPZ, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trebnje 
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, e-pošta: obcina.trebnje@trebnje.si, matična številka: 5882958000, ID za DDV: SI 34728317, transakcijski račun: SI56 01100-0100013047.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavlja označevanje in registracijo zapuščenih živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) (v nadaljevanju: ZZZiv) ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00, 78/04) (v nadaljevanju: pravilnik).
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se izvaja na območju Občine Trebnje.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za dobo 5 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča za živali, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in javnega razpisa,
– izpolnjuje pogoje, določene z ZZZiv, pravilnikom ter drugimi predpisi, ki urejajo zaščito živali,
– ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– izkaže finančno usposobljenost,
– razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Merilo za ocenjevanje ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba, po naslednjih merilih:
1. ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali,
2. oddaljenost ponudnika (sedeža zavetišča za zapuščene živali) od sedeža naročnika,
3. dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi v zadnjih dveh letih (št. referenc).
Merila in točkovanje sta podrobneje določena in obrazložena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe: javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Trebnje.
9. Način plačila koncesionarja: način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente in dokazila.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
– izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 7 razpisne dokumentacije (Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov),
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija),
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
– fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
– fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke,
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
11. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo oddati prijavo do 11. 1. 2022 do 10. ure na naslov Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Prijava mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Prijave, odposlane pred potekom roka, ki bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku, bodo izločene kot prepozne. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani prijavi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje prijave pooblaščeni osebi koncedenta. Prijavitelj odda prijavo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako »Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali«. Na ovitku mora biti navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-naslov kandidata.
Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 11. 1. 2022 ob 11. uri na naslovu Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, v veliki sejni sobi.
Predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja prijav dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju prijav lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
12. Način in rok za izbor koncesionarja: prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo občina v zakonitem roku pozvala na dopolnitev. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan. Zoper dokončno odločbo je mogoče začeti upravni spor.
13. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Kontaktna oseba: Silva Kek
E-naslov: obcina.trebnje@trebnje.si
Telefonska številka: 07/34-81-100
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije in splošna pojasnila v zvezi z razpisom. Vse zahteve za pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo zgolj preko elektronske pošte na zgoraj naveden naslov. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na spletni strani polega objave razpisne dokumentacije. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.
Občina Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti