Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 430-112/2021/6 Ob-3588/21, Stran 2710
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvajanje projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-112/2021
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programa »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, s katerim se osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih dveh letih od pridobitve statusa, in osebam s priznano mednarodno zaščito, ki so status pridobile pred 9. 11. 2021, ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav), v prvih treh letih od pridobitve statusa, zagotovi program pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Program predvideva izvedbo tečaja spoznavanja slovenske družbe, operativne pomoči pri reševanju življenjskih situacij ter različnih integracijskih aktivnosti in učne pomoči.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj navedenih delov programa ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale oba dela programa:
– 1. del programa: Tečaj spoznavanja slovenske družbe in pomoč pri urejanju življenjskih situacij,
– 2. del programa: Integracijske aktivnosti in učna pomoč.
Projekt se bo izvajal predvsem na območju Ljubljane in Maribora ter eventualno drugih lokacijah. Izvajalec mora zagotavljati enako kakovost izvedbe vseh delov projekta v vseh krajih.
Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«).
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa v celoti in se ne more prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Projekt se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe do 30. 6. 2022 oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
– nimajo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imajo sedež.
Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU, že sofinanciranih projektov.
Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor
Ocenjuje se ponujeni projekt po spodaj navedenih merilih:
Merilo
Največje število možnih točk
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela v projektu
5
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo
5
3. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri sporazumevanju
5
4. Prijavitelj prepoznava kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo
5
5. Prijavitelj je predstavil tudi dodatne (inovativne) vsebine
5
6. Plan aktivnosti obveščanja in objavljanja v medijih ali na spletnih straneh
5
7. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
11
Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 41.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z istim doseženim številom točk, se izbere prijavitelja, ki je predvidel sodelovanje več oseb z begunsko izkušnjo, ki bodo lahko delovale na več (dveh ali več) lokacijah.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila:
MERILO
št. možnih točk
OBRAZLOŽITEV MERILA
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela v projektu
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v celoti jasno opredeljeni
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v večji meri jasno opredeljeni
– aktivnosti in metoda dela so v projektu v manjši meri jasno opredeljeni
 
 
5
 
3
 
1
Aktivnosti so konkretno opredeljene in opisane ter količinsko/časovno ovrednotene. Prav tako mora biti pri vsaki aktivnosti konkretizirana metoda dela.
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo
– na več kot dveh lokacijah 
– na dveh lokacijah 
– na eni lokaciji 
– prijavitelj ni predvidel sodelovanja osebe z begunsko izkušnjo
 
 
5
3
1
0
Za izvajanje ali sodelovanje pri projektu je prijavitelj zagotovil osebe z begunsko izkušnjo, ki jih je navedel v prilogo IV/5. Te osebe morajo sodelovati na projektu ves čas trajanja pogodbe. Ena oseba z begunsko izkušnjo lahko sodeluje le na eni lokaciji.
3. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri sporazumevanju v arabskem ali drugem aktualnem jeziku v dogovoru z naročnikom
– na dveh ali več lokacijah 
– na dveh lokacijah 
– na eni lokaciji
 
 
 
5
3
1
Prijavitelj ves čas trajanja pogodbe zagotavlja storitve pomoči pri sporazumevanju v arabskem jeziku osebam, ki ne govorijo EU jezikov, in sicer z osebami (neformalnimi prevajalci), ki jih je predvidel na projektu
in navedel v prilogo IV/5 ter zanje predložil zahtevana dokazila iz točke 8.4 tega dela razpisne dokumentacije. Ena oseba lahko sodeluje le na eni lokaciji.
4. Prijavitelj prepozna kritična tveganja ter ukrepe za njihovo odpravo.
– Prepoznana kritična tveganja in ukrepi za njihovo odpravo so prepoznani, relevantni in ustrezno opisani. 
– Prepoznana kritična tveganja so relevantna, vendar pomanjkljivo opisana in/ali so ukrepi za njihov odpravo pomanjkljivo opisani.
– Niso prepoznana kritična tveganja in ustrezni ukrepi za odpravo ali so neustrezno določena in niso povezana.
 
 
5
 
3
 
 
0
Ali prijavitelj prepozna kritična tveganja, ki lahko nastanejo pri izvajanju projekta in ukrepe za njihovo odpravo? 
5. Prijavitelj je predstavil tudi dodatne (inovativne) vsebine, ki projektu prinašajo dodano vrednost.
– Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in prinašajo dodano vrednost.
– Ponujene dodatne (inovativne) vsebine so ustrezno predstavljene, vendar ne prinašajo dodane vrednosti oziroma ne temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine.
– Niso ponujene/predstavljene dodatne inovativne vsebine ali so neustrezne.
 
 
5
 
 
3
 
 
 
0
Ali je prijavitelj v projektni prijavi ponudil dodatne (inovativne) vsebine, ali slednje temeljijo na ugotovljenih potrebah ciljne skupine in ali predstavljajo dodano vrednost.
6. Plan aktivnosti obveščanja javnosti in objavljanja, ki zajema dodatne aktivnosti, kot so objave na spletni strani, PR članki in podobno
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, usklajen z aktivnostmi in cilji projekta.
– Predstavljen načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja je relevanten glede na cilje projekta, vendar pomanjkljivo opisan in/ali neusklajen z aktivnostmi.
– Ni načrtovan plan aktivnosti obveščanja in objavljanja ali pa je neustrezen.
 
 
 
5
 
 
3
 
 
 
0
Ali je načrtovan plan obveščanja javnosti in objavljanja ustrezen glede na cilje projekta? 
 
Ali je predviden plan obveščanja javnosti in objavljanja časovno in vsebinsko usklajen z načrtovanimi aktivnostmi?
7. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
a) v kolikšni meri je predlagan projektni predlog stroškovno učinkovit
– cenovno najbolj ugodna 
– druga najbolj ugodna 
– tretja najbolj ugodna 
– četrta najbolj ugodna 
– peta najbolj ugodna
 
 
 
 
5
4
3
2
1
Ocenjuje se ekonomičnost finančne konstrukcije v primerjavi z drugimi projektnimi predlogi.
 
V primeru da prispe več kot 5 vlog, se število vseh možnih točk (5) deli na prejete vloge (npr. prispe 10 vlog: 5/10=0,5) in nato prejme cenovno najbolj ugodna vloga 5 točk, druga najbolj ugodna 4,5 točk itd.
b) Finančna konstrukcija je podrobno utemeljena, predlagani stroški so ustrezni, potrebni za izvedbo projekta in relevantni glede na predvidene dejavnosti. Načrtovani upravičeni stroški ne vključujejo neupravičenih stroškov. Iz utemeljitve stroškov je razvidno, kaj je v znesku zajeto in po kakšni ceni.
b1.) Ocenjevanje glede na višino deleža stroškov plač in drugih stroškov dela (podjemno, avtorsko oziroma študentsko delo) v vseh neposrednih stroških.
– več kot 90 % delež
– od 89,99 % do 80,00 %
– od 79,99 % do 70,00 %
– od 69,99 % do 60,00 %
– manj kot 59,99 %
 
 
 
0
0,5
1
1,5
2
Ocenjuje se višina deleža stroškov plač in drugih stroškov dela (podjemno, avtorsko oziroma študentsko delo) v vseh neposrednih stroških.
b2.) Ocenjevanje deleža števila redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb, ki zajema še ostale oblike zaposlitve in oblike sodelovanja (podjemna pogodba, avtorska pogodba; študentsko delo; s.p.).
– več kot 90 % delež
– od 89,99 % do 80,00 %
– od 79,99 % do 70,00 %
– od 69,99 % do 60,00 %
– manj kot 59,99 %
 
 
 
 
 
2
1,5
1
0,5
0
Ocenjuje se delež števila redno zaposlenih oseb glede na skupno število vseh vključenih oseb, ki zajema še ostale oblike zaposlitve in oblike sodelovanja (podjemna pogodba, avtorska pogodba; študentsko delo; s.p.).
b3.) Ocenjevanje števila predvidenih ur dela
– najvišje število predvidenih ur dela od prejetih vlog
– do 10 % manjše število predvidenih ur dela
od najv. št. predv. ur dela
– od 11 % do 20 % manjše število predvidenih ur dela od najv. št. predv. ur dela
– od 21 % do 30 % manjše število predvidenih ur
od najv. št. predv. ur dela
– več kot 31 % manjše število predvidenih ur dela od najv. št. predv. ur dela
 
2
 
1,5
 
1
 
0,5
 
0
Ocenjuje se število predvidenih ur dela
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: vrednost projekta je 79.300,00 EUR z DDV. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % ter iz proračuna RS v višini 25 %.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 28. 12. 2021, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vlogo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integraciji migrantov, Cesta v Gorice 15, 1000 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 28. 12. 2021, ob 12.15.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka predložitve vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije-javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito«, št. 430-112/2021«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/, in sicer najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 20. 12. 2021.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti