Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 410-167/2021-2 Ob-3547/21, Stran 2737
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 410-167/2021-1 z dne 3. 12. 2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2022 (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2022.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;
– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;
– povečanje raznolikosti programov in projektov za otroke in mladino.
4. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na posameznih področjih
4.1) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij dejavnosti:
A. programe in projekte za otroke (do 14 let starosti), ki so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja;
– vključevanje otrok z manj priložnostmi in/ali težavami v odraščanju;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti otrok.
B. programe in projekte za mladino (od starosti 15 do 29 let):
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja;
– vključevanje mladih z manj priložnostmi in/ali težavami v odraščanju.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za tekoče leto.
4.2) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
a) za področje A.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju MOK;
– izvajajo programe in projekte za otroke najmanj eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2022 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;
– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziroma projekte samo za otroke ali za mladino, imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do MOK (podpisana izjava prijavitelja).
b) za področje B.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že dalj časa in so imeli določene spremembe);
– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju MOK;
– izvajajo programe in projekte za mladino najmanj eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj, na območju in za uporabnike MOK;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2022 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;
– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziroma projekte samo za otroke ali za mladino;
– imajo izpolnjene vse finančne obveznosti do MOK (podpisana izjava prijavitelja).
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije.
Prijavitelj se s svojim programom oziroma projektom za leto 2022 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOK za leto 2022, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2022 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2022.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa oziroma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo
– dostopnost programa oziroma projekta 
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma projekta; 
– reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slovenskem prostoru;
– realno prikazana finančna konstrukcija programa oziroma projekta;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa oziroma projekta;
– sodelovanje mladih pri načrtovanju in izvedbi programov oziroma projektov (samo za področje B);
– sodelovanje in povezovanje z drugimi akterji na področju mladine (samo za področje B);
– zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za realizacijo načrtovanega/ih programa/ov.
Na področju B bodo bili prednostno obravnavani prijavitelji:
– ki bodo zagotavljali ustrezne prostorske pogoje za izvajanje programov/projektov, torej najmanj 150 m2 uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Izjava o lastništvu objekta ali OBR 7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta);
– ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših od 30 let o sodelovanju v programski/projektni skupini (OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski/projektni skupini);
– ki bodo program izvajali v sodelovanju s Centrom mladih Koper.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev dodeljena določena sredstva.
MOK bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.
Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.
6. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper v letu 2022 je opredeljena s proračunom za leto 2022, in sicer znaša največ do 110.000,00 EUR.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa ali projekta
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa ali projekta
– podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu objekta – v primeru, da se program/projekt izvaja v lastnih prostorih (samo za področje B)
– podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika ali upravljalca objekta – v primeru, da se program/projekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B)
– podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski/projektni skupini (samo za področje B)
– podpisan in žigosan OBR-9 – Izjava o partnerstvu (samo za področje B)
– akt o ustanovitvi oziroma statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut društva
– poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke ali za mladino na območju in za uporabnike MOK za leto 2021 – Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov/projektov za otroke ali za mladino za leto 2021.
Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti ločen obrazec:
– OBR-3 ter na njem označiti za katero področje gre,
– OBR-7a ali 7b (samo za področje B),
– OBR-8 (samo za področje B) in
– OBR-9 (samo za področje B).
Ostale obrazce (OBR-1 in OBR-2) pa izpolni samo enkrat.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. Obrazec 1 (Podatki o prijavitelju programa) ni predmet dopolnitve.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 25. 11. 2022. Obvezno pa mora prijavitelj ob vmesnem in končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga vmesnega in končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa oziroma projekta za leto 2022 je 28. 2. 2023.
Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-10).
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 14. januarja 2022, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve bodo zavržene.
10. Datum odpiranja vlog: odpiranje prijav bo 20. 1. 2022. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drugo področje razpisa glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Koper. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od njegove vročitve na župana Mestne občine Koper. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik, oboje pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti