Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Ob-3551/21, Stran 2748
Javni razpis 
za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem
1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite energetske prenove objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 189/21, v nadaljevanju: koncesijski akt) objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem.
Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani: https://ravne.si/.
2. Splošne informacije o javnem razpisu
Koncedent:
Naziv: Občina Ravne na Koroškem
Naslov: Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Zakoniti zastopnik: Tomaž Rožen, župan
Kontaktna oseba: Darko Šuler
Telefon: +386 2 82 16 018, 040/800-435
Elektronski naslov: darko.suler@ravne.si
Spletna stran: https://ravne.si/
Ime javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem«
Številka javnega razpisa: 360-0002/2020-JR
Podatki o koncesijskem aktu: Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite energetske prenove objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 189/21).
Predmet koncesije: Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih v (so)lasti Občine Ravne na Koroškem, in ki so navedeni v nadaljevanju predmetnega poglavja.
Razdelitev na sklope: Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklopa:
– sklop 1: Celovita energetska prenova,
– sklop 2: Delna energetska prenova.
Gospodarski subjekti lahko podajo prijavo samo za oba sklopa skupaj.
Območje izvajanja koncesije: Območje izvajanja koncesije obsega:
Sklop 1:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Zdravstveni dom Ravne 
na Koroškem
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne
Številka stavbe: 1116
Parcelna številka: 243
Osnovna šola Koroški jeklarji 
in Glasbena šola Ravne 
na Koroškem
Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne
Številka stavbe: 54
Parcelna številka: 100/19
DTK – Dom telesne kulture
Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne
Številka stavbe: 1168
Parcelna številka: 764/4, 765/1
SDK
Prežihova ulica 7, 2390 Ravne
na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne
Številka stavbe: 210
Parcelna številka: 292/7, 290/3, 289/3
Kulturni center Ravne na Koroškem
Gledališka pot 1, 2390 Ravne
na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne
Številka stavbe: 106
Parcelna številka: 153/1
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Gozdarska pot 11, 2390 Ravne
na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne
Številka stavbe: 10114
Parcelna številka: 712, 711/5, 719/1, 770
POŠ Kotlje
Kotlje 7, 2394 Kotlje
Katastrska občina: 896 Kotlje
Številka stavbe: 307
Parcelna številka: 106/5, 107, 109
Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi devžej 
(s pripadajočim prizidkom)
Kotlje 11, 2394 Kotlje
Katastrska občina: 896 Kotlje
Številka stavbe: 303
Parcelna številka: 100/1
Sklop 2:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
MESTNA HIŠA RAVNE
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne
Številka stavbe: 256
Parcelna številka: 431/1
Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v zgoraj navedenih objektih, se lahko posamezna dela izvajajo tudi na zemljiških parcelah in stavbah, ki se nahajajo v okolici zgoraj navedenih stavb, če so predmetne zemljiške parcele v lasti koncedenta.
Posamezne objekte iz prvega in drugega sklopa lahko koncedent v fazi izvedbe javnega razpisa s sklepom župana razvršča med posameznimi sklopi, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v posamezen sklop negospodarna ali bi njegova uvrstitev v posamezen sklop v tolikšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
V fazi izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor zgoraj navedenih objektov zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji mnenjedajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
Za objekte, ki niso v izključni lasti koncedenta, bo koncedent pred pričetkom izvajanja javno-zasebnega partnerstva sklenil sporazume o sofinanciranju in vodenju operacije.
Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, koncesijskega akta in sklenjene koncesijske pogodbe. Razmerje javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te.
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
3. Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok za predložitev prijav
Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Končni rok za prejem prijav je 24. 1. 2022 do 10. ure.
Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča koncedenta prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, dne 24. 1. 2022 ob 10.05.
4. Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: skladno z 38. členom ZJZP se na javni razpis lahko prijavi skupina prijaviteljev (skupna prijava), pri čemer prijavo odda vodilni partner. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizvajalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so podana v razpisni dokumentaciji.
6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– višina prihrankov,
– obseg ponujenih ukrepov,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– udeležba koncedenta pri prihrankih in
– višina investicije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. člena ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove pomembnosti. Druga merila ter podrobnejša vsebina meril in ponderiranje, bo opredeljeno v razpisnih dokumentacijah za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
7. Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konkurenčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do 31. 6. 2022.
Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajalca so podane v razpisni dokumentaciji.
8. Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa preko elektronske pošte darko.suler@ravne.si, s pripisom za zadevo »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem«. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je 14. 1. 2022 do 10. ure. Pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, bodo podana v čim krajšem času, najkasneje šest dni pred rokom za prejem prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti