Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 4300-36/2021-1 Ob-3568/21, Stran 2713
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Partnerskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 4.1, z dne 11. 12. 2018, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj in 123/21, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15), Odločitve o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/0 za program »Učim se biti učitelj« (št. 3032-42/2019/10, dne 19. 6. 2019), Sklepa o pripojitvi javnega zavoda »Šola za ravnatelje« k javnemu zavodu »Zavod Republike Slovenije za šolstvo« št. 01403-18/2021/4 z dne 15. 6. 2021, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ZRSŠ).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
2.1. Predmet javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj (v nadaljevanju: javni razpis) kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo).
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1. »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3. »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. Z javnim razpisom se spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki ob podpori tima za uvajanje preko zaposlitve z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajali v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
Z javnim razpisom se spodbuja krepitev kompetenc učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov za obdobje šestih mesecev na projektnih delovnih mestih: učitelj začetnik brez naziva, vzgojitelj začetnik brez naziva, svetovalni delavec začetnik brez naziva (v nadaljevanju: učitelj začetnik), ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nimajo ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu. Učitelj začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega učitelja in učitelja začetnika (v nadaljevanju: tim za uvajanje).
2.2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev.
Aktivnosti javnega razpisa bodo namenjene zagotavljanju ustreznega učnega okolja kot izhodišča za ustvarjanje optimalno odzivnega in interaktivnega sodelovanja med vsemi deležniki ter krepitvi potrebnih kompetenc učiteljev začetnikov, ki imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu, glede na smer in stopnjo izobrazbe, kot jo predpisuje ZOFVI in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. Učitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so potrebne za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja ob podpori tima za uvajanje.
2.3. Cilj javnega razpisa
Z namenom spodbujanja prožnih oblik učenja, krepitve kompetenc strokovnih delavcev in s tem prispevanja k razvijanju kompetenc šolajočih je cilj javnega razpisa vključitev in usposabljanje 4 timov za uvajanje z območja zahodne kohezijske regije oziroma tolikšno število timov za uvajanje, da bo skupno število timov za uvajanje tako v zahodni kot vzhodni kohezijski regiji ustrezalo skupnemu številu 50 timov, upoštevajoč predhodni javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj« št. 4300-25/2021-1 (v nadaljevanju: predhodni javni razpis) in zdajšnji javni razpis. Pri tem se 4 učiteljem začetnikom z zahodne kohezijske regije in po potrebi večim, zagotovi učinkovito uvajalno obdobje, ki temelji na mentorstvu in timskem pristopu. V okviru posameznega projekta bo posamezni učitelj začetnik zaposlen na projektnem delovnem mestu za obdobje šestih mesecev za polni delovni čas, in sicer v času od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022. Projekti prijaviteljev, ki bodo v okviru javnega razpisa izbrani, se bodo izvajali v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:
– vrtcih,
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
– srednjih šolah,
– dijaških domovih oziroma
– šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
in sicer v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programih za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V okviru javnega razpisa bodo izbrani zgoraj navedeni vzgojno-izobraževalni zavodi, ki bodo učitelju začetniku ob identifikaciji, aktivaciji, usposabljanju in vodenju tima za uvajanje zagotavljali možnost krepitve kompetenc za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.
Posamezni izbrani vzgojno-izobraževalni zavod bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje šestih mesecev.
Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti. Učitelj začetnik ob podpori tima za uvajanje krepi kompetence na treh ključnih področjih, tj. profesionalnem, socialnem in osebnem področju.
2.4. Regija izvajanja
Projekti se bodo izvajali v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS) in po potrebi tudi v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS), ob upoštevanju lokacije izvajanja aktivnosti, ki je določena s sedežem posameznega prijavitelja.
Način delitve sredstev, upoštevajoč predhodni in zdajšnji javni razpis po regijah, je 56 % za KRVS in 44 % za KRZS od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
2.5. Ciljna skupina
Ciljna skupina javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih, ki bodo vključeni v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, t. i. člani tima za uvajanje. V okviru posameznega projekta so to tri osebe: ravnatelj, izkušeni učitelj in učitelj začetnik.
2.6. Rezultati
V obdobju od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022 je predvideno delovanje in usposabljanje 4 timov za uvajanje s KRZS ali po potrebi več timov za uvajanje s KRZS in KRVS, ki vključujejo učitelja začetnika, ravnatelja in izkušenega učitelja. Posamezni tim za uvajanje bo po zaključku šestmesečnega obdobja pripravil poročilo o uvajalnem obdobju. ZRSŠ bo izbranim izvajalcem zagotavljal podporo in koordiniral aktivnosti.
Skladno z Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: navodila ministrstva) bo ZRSŠ spremljal skupne kazalnike učinka z zbiranjem informacij o udeležencih ob vključitvi v projekt, v obdobju do 4 tedne po zaključku sodelovanja na projektu in po 6 mesecih po zaključku sodelovanja na projektu. Hkrati bo ZRSŠ pridobival podatke od različnih vključenih ciljnih skupin, ki tvorijo time za uvajanje, tj. ravnateljev, učiteljev začetnikov in izkušenih učiteljev. Delovanje timov za uvajanje bo ZRSŠ spremljal z različnimi orodji (npr. anketni vprašalnik, intervju, fokusna skupina).
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Pogoji za prijavo
3.1.1. Pogoji, vezani na prijavitelja
Vzgojno-izobraževalni zavod kot prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje, s katerimi izkazuje ustreznost ter sposobnost za izvedbo operacije:
Pogoji
Dokazila
1
je vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec naslednjih javnoveljavnih programov: javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega vzgojnega programa za dijaške domove, javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, programa s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programa za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta,
– pogoj se bo preveril v uradnih evidencah ministrstva
2
za stroške, ki so predmet sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa vzgojno-izobraževalni zavod ni pridobil in ne bo pridobil ter ni v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov, tj. iz evropskega, državnega ali občinskega proračuna,
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
3
na datum v okviru zadnjih 30 dni pred datumom oddaje vloge, najkasneje pa na dan oddaje vloge izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje vloge ne znaša 50 eurov ali več (šteje se, da prijavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja) – drugi odstavek 75. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3),
– izjava o poravnanih obveznostih, ki je del prijavne vloge
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obveznostih1
4
mu ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, taksativno naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
– izjava o nekaznovanosti, ki je del prijavne vloge
– Potrdilo o nekaznovanosti2
5
je pred oddajo vloge na javni razpis (ne glede na izjeme od obveznosti objave po 26. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A)) v prostorih in na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS javno objavil prosto projektno delovno mesto (z rokom za prijavo kandidatov vsaj tri delovne dni) učitelja, vzgojitelja oziroma svetovalnega delavca začetnika v javnoveljavnem programu za predšolske otroke, javnoveljavnem izobraževalnem programu, javnoveljavnem vzgojnem programu za dijaške domove, javnoveljavnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov, in izvedel izbirni postopek v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma zakonodajo s področja zaposlovanja.3
– dokazilo o objavi
– sklep o izbiri kandidata
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– dokazila o izobrazbi kandidata
1 Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS o plačanih obveznostih, ga bo na podlagi izjave prijavitelja pridobil ZRSŠ iz uradnih evidenc. V tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
2 Če prijavitelj ne bo predložil Potrdila o nekaznovanosti, ga bo na podlagi izjave prijavitelja pridobil ZRSŠ iz uradnih evidenc. V tem primeru se bo izpolnjevanje tega pogoja preverjalo na dan oddaje vloge.
3 Priporočamo, da prijavitelj v dokumentacijo o objavi prostega projektnega delovnega mesta vnese odložni pogoj, da se zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu izvede v primeru, da bo delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu.
3.1.2. Pogoji, vezani na vsebino vloge:
Pogoji
Dokazila
1
Skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe.
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– pogoji se bodo preverili v točki 4 prijavne vloge
2
Izkazovanje realne izvedljivosti operacije v obdobju, za katerega velja podpora.
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– pogoji se bodo preverili v točki 4 prijavne vloge
3
Izkazovanje ustreznosti ter sposobnosti prijavitelja. 
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– pogoji se bodo preverili v točki 4 prijavne vloge
4
Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin. 
– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, ki je del prijavne vloge
– pogoji se bodo preverili v točki 4 prijavne vloge
Vloga na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega javnega razpisa.
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja sofinanciranja zaposlitve je prijavitelj, oziroma v tej fazi že izvajalec, dolžan o tem čim prej pisno obvestiti ZRSŠ. Nadomestna zaposlitev je možna le s pisnim soglasjem ZRSŠ in le, če to ni v nasprotju s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter je še znotraj časovnega in finančnega okvira pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta.
Izvajalec mora ZRSŠ seznaniti z objavo nadomestnega prostega projektnega delovnega mesta učitelj začetnik, in sicer na istem mestu, kjer je objavil prvo projektno delovno mesto, ter opraviti izbirni postopek. Nato je dolžan ZRSŠ predložiti vsa dokazila, navedena v razdelku 5 te točke (dokazilo o objavi, sklep o izbiri kandidata, izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev, dokazila o izobrazbi kandidata). Po prejemu pisnega soglasja s strani ZRSŠ, lahko izvajalec zaposli drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa.
Izvajalec bo moral v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov, vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
3.2. Učitelj začetnik
Učitelj začetnik je oseba, ki na dan vključitve v projekt (prvi dan projektne zaposlitve) nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo zaposlitev oziroma ima manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15). Ustrezen kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoško-andragoške oziroma specialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo oziroma programu s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega strokovnega sveta, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod.
4. Merila za izbor izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje
Formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po merilih za ocenjevanje.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog bo izveden po naslednjih merilih:
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
1. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
12
Stopnja registrirane brezposelnosti glede na občino, v kateri ima prijavitelj sedež4
– 0,00–7,30
1
6
– 7,40–8,30
2
– 8,40–9,30
3
– 9,40–10,30
4
– 10,40–12,30
5
– 12,40 in več
6
Razvitost občine, v kateri ima prijavitelj sedež (merjena s koeficientom razvitosti)5
– 0,00–0,89
6
6
– 0,90–0,97
5
– 0,98–1,03
4
– 1,04–1,14
3
– 1,15–1,20
2
– 1,21 in več
1
2. KAKOVOST NAČRTA UVAJALNEGA OBDOBJA
12
STROKOVNA PODPORA
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje strokovne podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočeno pridobivanje zaupanja v rabo temeljnih pedagoških kompetenc, še posebej pedagoškega znanja in spretnosti oziroma VIZ dela. Pri tem je jasno zapisana strategija doseganja te usmeritve, iz katere so razvidni elementi inovativnih pristopov (načrt vsebuje aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu in izvedbi drugačne oziroma običajno manj prisotne ter so utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje
VIZ dela).
4
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje strokovne podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočeno pridobivanje zaupanja v rabo temeljnih pedagoških kompetenc, še posebej pedagoškega znanja in spretnosti oziroma VIZ dela. Pri tem je jasno zapisana strategija doseganja te usmeritve, niso pa razvidni elementi inovativnih pristopov (v načrtu niso navedene aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu in izvedbi drugačne oziroma običajno manj prisotne ter utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje VIZ dela).
2
4
Iz opisa aktivnosti ni dovolj jasno razvidno načrtovanje strokovne podpore tako, da bo 
učitelju začetniku omogočeno pridobivanje 
zaupanja v rabo temeljnih pedagoških kompetenc, še posebej pedagoškega znanja in spretnosti oziroma VIZ dela. Prav tako ni razvidnih elementov inovativnih pristopov (v načrtu niso navedene aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu in izvedbi drugačne oziroma običajno manj prisotne ter utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje
VIZ dela).
0
SOCIALNA PODPORA
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje 
socialne podpore tako, da bo učitelju 
začetniku omogočeno, da postane član 
učeče se skupnosti, razume in sprejme norme, običaje, navade in organizacijske strukture, 
ki obstajajo znotraj zavoda. Pri tem je jasno zapisana strategija doseganja te vrste podpore, 
iz katere so konkretno razvidni elementi 
sodelovanja z različnimi deležniki znotraj
in izven zavoda ter vključevanje v druge aktivnosti delovnega okolja, ki so obvezne in neobvezne v vsakdanjem VIZ delu (načrt vsebuje aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu in izvedbi z vidika sodelovanja obvezujoče in neobvezujoče ter hkrati utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje
VIZ dela).
4
Vsebinska celovitost načrta uvajalnega obdobja, ki temelji na delovanju tima za uvajanje,6 aktivnosti pa so jasno in celovito predstavljene ter temeljijo in so usmerjene v tri ključne elemente podpore učitelju začetniku, in sicer: strokovno (profesionalno) podporo, družbeno (socialno) podporo in osebno podporo.
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje 
socialne podpore tako, da bo učitelju 
začetniku omogočeno, da postane član 
učeče se skupnosti, razume in sprejme norme, običaje, navade in organizacijske strukture, 
ki obstajajo znotraj zavoda. Pri tem je jasno zapisana strategija doseganja te vrste podpore, iz katere pa niso razvidni konkretni elementi sodelovanja z različnimi deležniki znotraj in izven zavoda ter vključevanje v druge aktivnosti delovnega okolja, ki so obvezne in neobvezne v vsakdanjem VIZ delu (v načrtu niso navedene aktivnosti, ki so po prisotnosti, načinu in izvedbi z vidika sodelovanja obvezujoče in neobvezujoče ter hkrati utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje VIZ dela).
2
4
Iz opisa aktivnosti ni razvidno načrtovanje 
socialne podpore tako, da bo učitelju 
začetniku omogočeno, da postane član 
učeče se skupnosti, razume in sprejme norme, običaje, navade in organizacijske strukture, 
ki obstajajo znotraj zavoda. Pri tem ni jasno zapisana strategija doseganja te vrste podpore in niso razvidni konkretni elementi sodelovanja z različnimi deležniki znotraj in izven zavoda ter vključevanje v druge aktivnosti delovnega okolja,
ki so obvezne in neobvezne v vsakdanjem
VIZ delu (v načrtu niso navedene aktivnosti, 
ki so po prisotnosti, načinu in izvedbi z vidika sodelovanja obvezujoče in neobvezujoče ter hkrati utemeljene s pozitivnimi učinki na izvajanje
VIZ dela).
0
OSEBNA PODPORA
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje 
osebne podpore tako, da bo učitelju 
začetniku omogočen razvoj identitete in osebnih norm v odnosu do učencev in kolegov, krepitev občutka pripadnosti, podpore, pozornosti, krepitev (samo)refleksije in razvoj odnosa
do profesionalnega učenja. Pri tem je jasno zapisana strategija doseganja te usmeritve, iz katere so razvidni elementi osebne podpore (načrt vsebuje aktivnosti, ki po prisotnosti, načinu in izvedbi krepijo (samo)refleksijo in (samo)evalvacijo v procesu izkustvenega učenja, skrb za lasten profesionalni razvoj in profesionalizem, kolegialno podporo in zagotavljajo varno okolje učitelju začetniku).
4
Iz opisa aktivnosti je razvidno načrtovanje osebne podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočen razvoj identitete in osebnih norm v odnosu do učencev in kolegov, krepitev občutka pripadnosti, podpore, pozornosti, krepitev (samo)refleksije in razvoj odnosa do profesionalnega učenja, vendar niso razvidni konkretni elementi osebne podpore (načrt ne vsebuje konkretnih aktivnosti, ki po prisotnosti, načinu in izvedbi krepijo (samo)refleksijo in (samo)evalvacijo v procesu izkustvenega učenja, skrb za lasten profesionalni razvoj in profesionalizem, kolegialno podporo in zagotavljajo varno okolje učitelju začetniku).
2
4
Iz opisa aktivnosti ni razvidno načrtovanje osebne podpore tako, da bo učitelju začetniku omogočen razvoj identitete in osebnih norm v odnosu do učencev in kolegov, krepitev občutka pripadnosti, podpore, pozornosti, krepitev (samo)refleksije in razvoj odnosa do profesionalnega učenja. Prav tako niso razvidni konkretni elementi osebne podpore (načrt ne vsebuje konkretnih aktivnosti, ki po prisotnosti, načinu in izvedbi krepijo (samo)refleksijo in (samo)evalvacijo v procesu izkustvenega učenja, skrb za lasten profesionalni razvoj in profesionalizem, kolegialno podporo in zagotavljajo varno okolje učitelju začetniku).
0
3. SPODBUJANJE NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA STROKOVNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
7
Število udeležb strokovnih delavcev v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v sistemu KATIS7 v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Štejejo le udeležbe tistih strokovnih delavcev, zaposlenih pri prijavitelju, ki so bili na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravnatelja.8
0 udeležb
0
7
Od 1 do 9 udeležb
1
Od 10 do 19 udeležb
2
Od 20 do 29 udeležb
3
Od 30 do 39 udeležb
4
Od 40 do 59 udeležb
5
Od 60 do 89 udeležb
6
90 in več udeležb
7
SKUPNO ŠTEVILO TOČK
31
4 Na podlagi podatkov Zavoda za zaposlovanje RS za junij 2021.
5 Na podlagi podatkov Ministrstva za finance za leti 2020 in 2021.
6 Tim za uvajanje mora biti poimensko določen, predmet ocenjevanja pa je le načrt (dopušča se možnost, da se iz utemeljenih razlogov posamezna oseba tima s soglasjem ZRSŠ zamenja).
7 KATIS je katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17). KATIS ponuja programe za izpopolnjevanje izobrazbe, ki so namenjeni pridobivanju novih znanj, usposobljenosti in kvalifikacij za poučevanje posameznega predmeta oziroma za opravljanje določenega vzgojno-izobraževalnega dela, in programe kariernega razvoja, ki so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oziroma strokovnega znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo.
8 Na podlagi podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pridobljenih na dan, ko se izteče rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev.
Najvišje možno skupno število točk iz vseh sklopov meril, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga, je 31 točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk v opredeljeni kohezijski regiji.
V primeru, da bi bilo po merilih za izbor na zadnje razpoložljivo mesto v posamezni kohezijski regiji mogoče uvrstiti dve ali več vlog različnih prijaviteljev, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. V primeru, da bi se na zadnje razpoložljivo mesto uvrstili dve ali več vlog različnih prijaviteljev, ki imajo sedež v občini z istim koeficientom razvitosti, bo med njimi izbrana vloga prijavitelja, ki ima sedež v občini z višjo registrirano stopnjo brezposelnosti. V primeru, da bi tudi po takem načinu izbire še vedno bili na zadnje razpoložljivo mesto uvrščeni dve ali več vlog različnih prijaviteljev, bo izbrana vloga prijavitelja, ki bo pridobil več točk po merilu spodbujanja nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (po merilu številka 3). V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči po dodatnem kriteriju glede na datum in uro oddaje popolne vloge (prednost ima popolna vloga, ki je oddana prej, pri čemer se za potrebe dodatnega merila za čas oddaje šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma če vloga ni bila oddana na pošto kot priporočena pošiljka, datum in čas, ko je vloga prispela na sedež ZRSŠ). V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči na podlagi žreba.
Če se izbrani prijavitelj v roku, določenem s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna komisija izbere prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2022 znaša 690.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posamezni regiji:
– za vzhodno kohezijsko regijo 386.400,00 EUR, od tega:
– 309.120,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00 %) in
– 77.280,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 303.600,00 EUR, od tega:
– 242.880,00 EUR s 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00 %) in
– 60.720,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00 %).
ZRSŠ si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim izvajalcem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani izvajalec ne strinja s predlogom ZRSŠ, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ZRSŠ, ministrstva in likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave javnega razpisa do 31. 8. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od dneva objave javnega razpisa do 30. 9. 2022.
Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa bo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2022.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Obrazec za oddajo vloge
– Prijavna vloga na razpis
– Vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta
– Zahtevek za sofinanciranje izvedbe projekta Učim se biti učitelj
– Mesečno poročilo
– Kohezijske statistične občine
– Navodila MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020 s Prilogo 7
– Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva EKP v obdobju 2014–2020
– Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah za junij 2021
– Koeficient razvitosti občin za 2020 in 2021.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavna vloga na razpis
– Dokazilo o objavi delovnega mesta pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
– Sklep o izbiri kandidata
– Dokazilo o izobrazbi kandidata.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru bo vloga zavržena.
8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
9. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
10. Upravičeni stroški in način financiranja
Sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških) objavljenimi na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-12_podpisano-1.pdf in navodili ministrstva.
Ministrstvo je dne 29. 3. 2019 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnega stroška na enoto za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj, št. 5442-327/2018/4. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto predstavljajo neposredni stroški dela mesečne zaposlitve učitelja začetnika brez naziva (strošek mesečne plače in drugih povračil stroškov dela za polni delovni čas učitelja začetnika), strošek dela izkušenega učitelja (po analogiji izračuna dodatka za mentorstvo) in posredni stroški, ki bodo nastali izvajalcem v zvezi z upravljanjem in administracijo projekta. Vrednost mesečnega stroška za izvedbo posameznega projekta v okviru programa Učim se biti učitelj je 2.300,00 EUR, skupna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta v trajanju šestih mesecev pa je 13.800,00 EUR.
Izvajalci bodo strošek uveljavljali pri ZRSŠ na podlagi izstavljenih zahtevkov za sofinanciranje z dokaziloma o nastanku stroška za posamezni mesec, ki sta:
– mesečno poročilo učitelja začetnika, ki ga potrdita izkušeni učitelj in ravnatelj in
– pogodba o zaposlitvi učitelja začetnika ter morebitne spremembe te pogodbe.
ZRSŠ in posamezni izvajalec bosta s pogodbo o dodelitvi sredstev za izvajanje projekta podrobneje dogovorila način uveljavljanja upravičenih stroškov ter obseg in dinamiko financiranja projekta na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
11. Zahteve glede informiranja, komuniciranja in prepoznavnosti, ki jim morajo zadostiti izvajalci skladno s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Izvajalec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani ZRSŠ pomeni tudi privolitev v vključitev na sezname, ki bodo javno objavljeni na podlagi javnega razpisa.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu in spremljanja ter evidentiranja projekta
Izvajalec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral izvajalec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju najmanj dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec po končani operaciji pisno obveščen s strani ZRSŠ.
Izvajalec bo skladno s pravili, ki veljajo za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, vzpostavil ločeno računovodsko spremljanje in na ločenem stroškovnem mestu (računovodski kodi) projekta knjižil le prihodke oziroma prilive, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu (računovodski kodi) projekta.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ZRSŠ, ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo izvajalec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate projekta. Izvajalec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, nadzorni organ pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Izvajalec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ZRSŠ o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-12_podpisano-1.pdf) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, izvajalec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti v skladu s 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Izvajalec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Izvajalec bo moral cilje projekta uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ZRSŠ lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov projekta
Izvajalec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je treba evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar je v vsakem trenutku možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projekta, pa je treba upoštevati že pri zahtevku za sofinanciranje, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za sofinanciranje. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem projekta, je ZRSŠ dolžan poročati sproti, med izvajanjem projekta.
17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
V okviru tega javnega razpisa je predvidena vključitev 4 timov s KRZS ali po potrebi več timov s KRZS in KRVS za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega obdobja za učitelja začetnika. Tim sestavljajo ravnatelj, en izkušeni učitelj in en učitelj začetnik. Glede na sestavo tima je določen kazalnik 12 ali po potrebi več vključenih strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja (skupni kazalnik upoštevajoč prejšnji in zdajšnji javni razpis je 150 vključenih strokovnih delavcev). Navedeni kazalnik posredno prispeva k specifičnemu kazalniku rezultata, to je deležu šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja (85 %).
Učitelj začetnik bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan izpolniti vprašalnik (Priloga 7 navodil ministrstva), izvajalec pa ga posredovati ZRSŠ.
ZRSŠ bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije ministrstvu zagotavljal podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno s podatki po vprašalniku.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da izvajalec ni seznanil ZRSŠ z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ZRSŠ o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo izvajalec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun ZRSŠ do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila sredstva odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za izvajalca izgubljeni.
20. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Posamezni prijavitelj lahko kandidira na javni razpis z eno vlogo in z enim kandidatom za učitelja začetnika. To velja tudi za prijavitelje, ki so vzgojno-izobraževalni zavodi z več organizacijskimi enotami (morebitna posamezna organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega subjekta (npr. vrtec pri osnovni šoli ali šola v okviru šolskega centra) ne more biti prijavitelj). Prijavitelj lahko do izdaje sklepov o (ne)izbiri nadomesti kandidata za učitelja začetnika z drugim kandidatom za učitelja začetnika.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 23. 12. 2021, do 12. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Učim se biti učitelj««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele na naslov ZRSŠ.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah oziroma vloge, ki jih vlaga posamezna organizacijska enota vzgojno-izobraževalnega subjekta, se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
21. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje direktor ZRSŠ ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ZRSŠ potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo odpirale predvidoma dne 29. 12. 2021. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v 7. točki javnega razpisa.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste izvajalce, katerih vloge niso popolne. Izvajalec v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge in/ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ZRSŠ prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih izvajalci ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo nato preverila izpolnjevanje pogojev iz 3. točke javnega razpisa ter opravila strokovni pregled popolnih prijav. Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Ob morebitnih nejasnih, netočnih oziroma nepopolnih podatkih v bistvenih elementih vloge, bo komisija prijavitelja pozvala k posredovanju dopolnitve.
Na podlagi meril bo komisija izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrala tiste, ki bodo zbrali višje število točk v posamezni kohezijski regiji.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 20. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 3. točke razpisa,
– ki po merilih za izbor vlog iz 4. točke razpisa ne bodo izbrane,
– ki bodo vsebovale lažne informacije,
– ki bodo vsebovale nejasne, netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih vloge in jih izvajalec tudi na poziv komisije ne bo ustrezno dopolnil.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga komisije s sklepom odločil direktor ZRSŠ.
Ocenjevalni postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev. Vzorec pogodbe in navodila ministrstva, ki ju bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju projekta, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se izbrani prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru se nerazdeljena sredstva lahko dodeli prijavitelju, ki bi na podlagi doseženega števila točk bil na predlog komisije naslednji upravičen do dodelitve sredstev v okviru iste kohezijske regije v skladu s tem javnim razpisom.
ZRSŠ si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
22. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom direktorja ZRSŠ oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v osmih dneh od prejema sklepa o (ne)izboru vložijo pritožbo. Pritožba se vloži pri Zavodu RS za šolstvo, v njej pa je potrebno natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne smejo biti predmet pritožbe. O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb za dodelitev sredstev z izbranimi prijavitelji.
23. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu, http://solazaravnatelje.si, pod zavihkom Javne objave. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov polona.pecek@zrss.si ali vsak delovni dan pokličete na tel. 041/664-348.
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti