Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Ob-3541/21, Stran 2753
Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola – EPEI Asilo »Mavrica« Isola, Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, je na svoji seji dne 30. 11. 2021 sprejel sklep o ponovnem razpisu delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 57/12, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) v nadaljnjem besedilu: ZOFVI.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 4. 2022.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– izobrazbi (izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca),
– nazivu (imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor),
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita. V tem primeru kandidat/-ka priloži izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v zakonsko predpisanem roku),
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a ali kopija delavske knjižice),
– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
pošljite v roku 8 dni (šteto od dneva objave razpisa), v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola, Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja«. Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 17. 12. 2021 do 24. ure, ali vročena v tajništvu vrtca, na naslovu Osvobodilne fronte 15, Izola, najkasneje do 17. 12. 2021 do 14. ure.
Kandidat/-i/-ke bodo prejel/-i/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola – EPEI Asilo »Mavrica« Isola

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti