Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3882. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov, stran 12100.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 169 z dne 25. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1020/EU) določajo organi za nadzor trga in organ, pristojen za nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Evropske unije, ter urejajo pravila in postopki za gospodarske subjekte.
II. NALOGE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
2. člen 
(jezik) 
Opozorila na tveganje, ki ga proizvod lahko pomeni, morajo biti v skladu s točkama e in g tretjega odstavka 16. člena Uredbe 2019/1020/EU pripravljena v slovenskem jeziku ali pa v slovenski jezik prevedena.
III. POMOČ GOSPODARSKIM SUBJEKTOM IN SODELOVANJE Z NJIMI 
3. člen 
(pošiljanje informacij gospodarskim subjektom) 
Naloge kontaktne točke za proizvode v zvezi z zagotavljanjem informacij gospodarskim subjektom v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 2019/1020/EU opravlja Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST).
IV. ORGANIZACIJA, DEJAVNOSTI IN OBVEZNOSTI ORGANOV ZA NADZOR TRGA IN ENOTNI POVEZOVALNI ORGAN 
4. člen 
(enotni povezovalni organ) 
Enotni povezovalni organ iz tretjega odstavka 10. člena Uredbe 2019/1020/EU je ministrstvo, pristojno za notranji trg.
5. člen 
(organi za nadzor trga) 
(1) Organi, pristojni za nadzor trga, iz drugega odstavka 10. člena Uredbe 2019/1020/EU (v nadaljnjem besedilu: organi za nadzor trga) so inšpekcijski organi v okviru pristojnosti, določenih z materialnimi predpisi, sprejetimi za izvajanje ali prenos predpisov iz priloge I Uredbe 2019/1020/EU:
– Inšpektorat Republike Slovenije za delo;
– Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo;
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve;
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor;
– Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije;
– Urad Republike Slovenije za kemikalije;
– Urad Republike Slovenije za meroslovje;
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranji trg, z uporabo informacijskega in komunikacijskega sistema iz 34. člena Uredbe 2019/1020/EU obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisijo) in druge države članice o svojih organih za nadzor trga in področjih, za katera je vsak od teh organov pristojen.
6. člen 
(dejavnosti organov za nadzor trga) 
(1) Dokazila, ki jih uporabi organ za nadzor trga v drugi državi članici, se lahko brez nadaljnjih formalnih zahtev uporabijo tudi v okviru preiskav za ugotavljanje skladnosti proizvoda, ki jih organ za nadzor trga izvede v Republiki Sloveniji.
(2) Proizvode, za katere se na podlagi odločbe organa za nadzor trga v drugi državi članici šteje, da so neskladni, organi za nadzor trga v Republiki Sloveniji prav tako obravnavajo kot neskladne, razen če je zadevni organ za nadzor trga v Republiki Sloveniji na podlagi lastne preiskave in ob upoštevanju morebitnih informacij gospodarskega subjekta prišel do nasprotne ugotovitve.
7. člen 
(nacionalna strategija za nadzor trga) 
Ministrstvo, pristojno za notranji trg, v skladu s 13. členom Uredbe 2019/1020/EU vsaj vsaka štiri leta pripravi krovno nacionalno strategijo za nadzor trga in jo sporoči Komisiji in drugim državam članicam po informacijskem in komunikacijskem sistemu iz 34. člena Uredbe 2019/1020/EU. Ministrstvo, pristojno za notranji trg, objavi povzetek strategije na spletni strani ministrstva.
V. POOBLASTILA IN UKREPI ZA NADZOR TRGA 
8. člen 
(pooblastila) 
Pooblastila organov za nadzor trga iz 14. člena Uredbe 2019/1020/EU so določena v zakonskem predpisu, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
9. člen 
(sistem hitre izmenjave informacij) 
(1) Kadar organ za nadzor trga sprejme ali namerava sprejeti ukrep v skladu z 19. členom Uredbe 2019/1020/EU in meni, da razlogi, ki so izzvali ukrep, ali posledice sprejetega ukrepa segajo prek ozemlja Republike Slovenije, o tem ukrepu takoj obvesti kontaktno točko v skladu s predpisom o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. Kontaktna točka o takšnem ukrepu in spremembi ali umiku vsakega takega ukrepa brez odlašanja uradno obvesti Komisijo po sistemu hitre izmenjave informacij (RAPEX) iz četrtega odstavka 20. člena Uredbe 2019/1020/EU.
(2) Če je proizvod, ki predstavlja resno tveganje, dostopen na trgu Evropske unije, kontaktna točka Komisijo takoj uradno obvesti o vseh prostovoljnih ukrepih, ki jih je gospodarski subjekt sprejel in sporočil organu za nadzor trga.
10. člen 
(proizvodi, ki predstavljajo resno tveganje) 
Organi za nadzor trga zagotovijo, da se proizvodi, ki predstavljajo resno tveganje, umaknejo ali odpokličejo, kadar ni drugih učinkovitih načinov, s katerimi bi bilo mogoče odpraviti resno tveganje, ali da se prepove njihova dostopnost na trgu Evropske unije. Organi za nadzor trga o tem takoj uradno obvestijo kontaktno točko, ki obvesti Komisijo v skladu z 20. členom Uredbe 2019/1020/EU.
VI. PROIZVODI, KI VSTOPAJO NA TRG EVROPSKE UNIJE 
11. člen 
(nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Evropske unije) 
(1) V skladu s prvim odstavkom 25. člena Uredbe 2019/1020/EU je na ozemlju Republike Slovenije kot organ, pristojen za nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Evropske unije, pristojna Finančna uprava Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranji trg, po informacijskem in komunikacijskem sistemu iz 34. člena Uredbe 2019/1020/EU Komisijo in druge države članice obvesti, katere organe je določilo v skladu s prvim odstavkom 25. člena Uredbe 2019/1020/EU in za katera področja so pristojni.
(3) Organ, pristojen za nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Evropske unije, vsako leto do 31. marca v skladu s šestim odstavkom 25. člena Uredbe 2019/1020/EU Komisiji predloži podrobne statistične podatke o nadzoru proizvodov, ki so ga za proizvode, za katere se uporablja pravo Evropske unije, opravili organi v prejšnjem koledarskem letu.
VII. USKLAJENO IZVRŠEVANJE IN MEDNARODNO SODELOVANJE 
12. člen 
(informacijski in komunikacijski sistem) 
(1) V skladu s prvim odstavkom 34. člena Uredbe 2019/1020/EU imajo dostop do informacijskega in komunikacijskega sistema za strukturirano zbiranje, obdelavo in hranjenje informacij o vprašanjih v zvezi z izvrševanjem harmonizacijske zakonodaje Evropske unije, ki ga razvija in vzdržuje Komisija, organi za nadzor trga, organi, pristojni za nadzor proizvodov, ki vstopajo na trg Evropske unije, in ministrstvo, pristojno za notranji trg.
(2) Ministrstvo, pristojno za notranji trg, v informacijski in komunikacijski sistem vnese informacije iz tretjega odstavka 34. člena Uredbe 2019/1020/EU.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(priprava nacionalne strategije za nadzor trga) 
Ministrstvo, pristojno za notranji trg, pripravi prvo krovno nacionalno strategijo za nadzor trga iz 7. člena te uredbe do 16. julija 2022.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-43/2021
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EVA 2021-2130-0024
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti