Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3868. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2021, stran 12084.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 24. seji dne 25. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2021 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2021 (Uradni list RS, št. 197/20 in 61/21) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI
14.783.634,87
TEKOČI PRIHODKI
12.455.817,42
70
DAVČNI PRIHODKI
10.786.387,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.383.977,00
703 Davki na premoženje
1.039.510,00
704 Domači davki na blago in storitve
362.900,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.669.430,42
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.282.202,52
711 Takse in pristojbine
13.000,00
712 Denarne kazni
25.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
62.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
287.227,90
72
KAPITALSKI PRIHODKI
126.591,51
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
43.785,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgor. sredstev
82.806,51
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.201.225,94
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.173.159,38
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
28.066,56
II.
SKUPAJ ODHODKI
15.904.339,97
40
TEKOČI ODHODKI
4.872.758,48
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
764.106,55
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
114.025,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.635.664,12
403 Plačila domačih obresti
3.050,00
409 Sredstva, izločena v rezerve
1.355.912,81
41
TEKOČI TRANSFERI
5.157.244,73
410 Subvencije
240.675,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.194.272,11
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
302.182,99
413 Drugi tekoči domači transferi
2.420.114,63
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.676.127,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.676.127,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
198.209,57
431 Investicijski transferi prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
151.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
47.209,57
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.120.705,10
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–1.118.655,10
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.425.814,21
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
327.143,08
55
ODPLAČILA DOLGA
327.143,08
550 Odplačila domačega dolga
327.143,08
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.445.848,50
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
–327.143,08
XI.
NETO FINANCIRANJE
1.120.705,10
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
1.445.848,50
«. 
2. člen
Drugi odstavek 16. člena se črta.
3. člen
(1) V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Občina se v letu 2021 ne bo dolgoročno zadolževala.«.
(2) Tretji odstavek se črta.
(3) Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
(4) V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedo »prejšnjega«.
(5) V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se v drugem stavku besedilo »in četrtega« črta.
(6) Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0067/2020
Tolmin, dne 26. novembra 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti