Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3854. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2021, stran 12062.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – Odločba US) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 19. redni seji dne 3. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2021 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 6/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
967.913
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
515.187
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
491.071
700 Davki na dohodek in dobiček
422.921
703 Davki na premoženje
49.200
704 Domači davki na blago in storitve
18.850
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
60.116
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
11.150
711 Takse in pristojbine
900
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
43.000
714 Drugi nedavčni prihodki
5.066
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
448
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
448
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
416.278
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
397.518
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
18.760
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
989.319
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
643.061
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
174.005
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
27.915
402 Izdatki za blago in storitve
430.021
403 Plačila domačih obresti
120
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
162.217
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
108.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
9.096
413 Drugi tekoči domači transferi
44.721
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
180.041
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
180.041
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
4.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
4.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–21.406
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
17.385
55
ODPLAČILA DOLGA
17.385
550 Odplačila domačega dolga
17.385
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–38.791
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–17.385
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)
21.406
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
260.549,35
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.
Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2021
Osilnica, dne 3. decembra 2021
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti