Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 322-162/2021-2 Ob-3545/21, Stran 2733
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-162/2021-1 z dne 3. 12. 2021, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2022
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2022.
Prijavitelji se s svojimi programi dela v letu 2022 lahko prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov MOK, ki sofinancirajo letno delovanje društev, in sicer na tisti javni razpis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa dela prijavitelja. To ne velja za prijave na javne razpise, ki sofinancirajo prireditve v MOK v letu 2022.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje razvoja turizma na območju MOK,
– povečanje raznolikosti aktivnosti in dostopnosti turističnih vsebin,
– spodbujanje sodelovanja in mreženja med izvajalci turističnih dejavnosti,
– večanje turistične prepoznavnosti MOK,
– večanje prihodov in prenočitev turistov v MOK.
4. Razpisna področja in splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma, in ki:
– delujejo na območju MOK in so registrirana v Sloveniji,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju MOK ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,
– ne bodo prejela sredstev za izvedbo prijavljenega programa dela v letu 2022 iz drugih virov MOK,
– so oddala končno poročilo o delu za leto 2021 v primeru prijave na Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v MOK v letu 2021 (slednje ne velja kot pogoj za novoustanovljena društva ali društva, ki se v letu 2021 niso prijavila na javni razpis),
– bodo sodelovala na prireditvi Koper na dlani – predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev MOK v letu 2022, v kolikor bo le-ta izpeljana,
– imajo poravnane finančne in druge pogodbene obveznosti do MOK,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– predložijo finančni in vsebinski program za leto 2021.
MOK bo sofinancirala delovanje društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
– rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki itd.,
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz MOK,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte MOK in Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, kot so Istrska pustna povorka, Koper na dlani, Sladka Istra, Fantazima in druge prireditve v primeru njihove izvedbe.
S tem javnim razpisom MOK ne sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: za določitev višine sofinanciranja delovanja turističnih društev bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev, katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma v MOK v letu 2022, je opredeljena v proračunu za leto 2022, in sicer največ do 70.000,00 EUR.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
8. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. Podatki o prijavitelju programa niso predmet dopolnitve.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 14. januarja 2022, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-162/2021 – Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2022«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave bodo zavržene.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo 24. 1. 2022. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vse pravočasne in popolne prijave obravnava strokovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana MOK v roku 8 dni od njegove vročitve. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. 05/66-46-216 v času uradnih ur.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti