Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 322-161/2021-2 Ob-3544/21, Stran 2731
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) ter sklepa župana št. 322-161/2021-1 z dne 3. 12. 2021, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2022
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v MOK za leto 2022, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– podpiranje izvajanja kakovostnih prireditev in promocijskih aktivnosti, ki prispevajo k promociji MOK v lokalnem in mednarodnem okolju ter pomenijo obogatitev turistične ponudbe občine,
– povečanje raznolikosti dogodkov,
– večanje števila prihodov in nastanitev turistov na območju MOK,
– zagotavljanje pestrega prireditvena dogajanja skozi vse leto.
4. Razpisna področja in splošni pogoji
MOK bo sofinancirala prijave prijaviteljev v treh vsebinskih sklopih (A, B in C), in sicer:
A. sofinanciranje prireditev:
– ki se izvajajo na območju MOK;
– katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oziroma namenjena otrokom ter mladini;
– kjer se kot prireditev šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v daljšem obdobju;
B. sofinanciranje velikih športnih prireditev:
– ki se izvajajo na območju MOK;
– katerih vsebina je športne narave;
– ki imajo mednarodni značaj oziroma na prireditvi sodelujejo tudi mednarodni udeleženci;
– ki po množičnosti udeležencev presegajo 100 sodelujočih (npr. tekmovalcev);
– katerih prijavitelj ima izključno pravico izvedbe prijavljene prireditve s strani nacionalne ali mednarodne panožne zveze oziroma drugo ustrezno pravico za izvedbo prijavljene prireditve na javni razpis ali katerih prijavitelj ima za prijavljeno prireditev avtorsko zaščiteno organizacijo in izvedbo prireditve, oziroma si je to pravico (licenco, soglasje, dovoljenje) pridobil;
– kjer je prijavljeni prireditvi podporo pri organizaciji izkazala najmanj ena občina slovenske Istre (Piran, Izola, Koper, Ankaran);
C. sofinanciranje promocijskih aktivnosti:
– ki jih v letu 2022 izvajajo/organizirajo prijavitelji, ki so registrirani in imajo stalno prebivališče v MOK in pripomorejo k promociji MOK;
– na javni razpis lahko prijavitelj prijavi največ 3 promocijske aktivnosti, ki jih izvaja v Sloveniji (zunaj območja občin Koper – Izola – Piran – Ankaran) in/ali v tujini;
– prijavitelj lahko odda prijavo za največ tri promocijske aktivnosti, ki jih lahko prijavi v okviru enega razpisnega roka ali v okviru več različnih razpisnih rokov.
Tiste prireditve in promocijske aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa, so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Take prijave prijaviteljev niso upravičene do dodelitve sredstev in ne bodo obravnavane.
Prijavitelji, ki ne ustrezajo razpisanim pogojem pod sklop B), se bodo avtomatično obravnavali kot prijava sklopa A).
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– upravičeni prijavitelji sklopa A) in B) so: društva in zveze društev, zasebni zavodi, pravne osebe in podjetniki posamezniki;
– upravičeni prijavitelji sklopa C) so: društva in zveze društev, izobraževalne ustanove, javni zavodi in poklicni športniki, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov, pravne osebe in podjetniki posamezniki.
Prijavitelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa ter zanj ne sme veljati omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni naslednji prijavitelji: krajevne skupnosti, fizične osebe (razen na sklop C, pod opredeljenimi pogoji), javna podjetja.
MOK bo sofinancirala tiste prireditve oziroma promocijske aktivnosti prijaviteljev:
– ki bodo izvedene v letu 2022;
– ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev;
– ki v letu 2022 ne bodo za isti program sofinancirane iz drugih virov MOK;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično, športno in drugo ponudbo MOK oziroma jo promovirajo zunaj območja MOK;
– katerih vsebina prijave ustreza predmetu javnega razpisa;
– ki imajo poravnane finančne in druge pogodbene obveznosti do MOK.
Do sredstev (tako dodelitve kot izplačila odobrenih sredstev) iz tega javnega razpisa ne bodo upravičeni tisti prijavitelji (na vsebinski sklop A) in B)), ki prijavljene prireditve ne bodo oglaševali v sredstvih javnega obveščanja. Prav tako do sredstev ne bodo upravičeni prijavitelji, ki na promocijskih materialih prijavljenega programa ne bodo objavili logotipa MOK oziroma ne bodo navedli, da je izvedbo programa sofinancirala MOK. Le-to morajo prijavitelji ustrezno dokazati v končnem poročilu.
Programi, ki pričakujejo več kot 80 % sofinanciranja s strani MOK, niso predmet javnega razpisa.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev in promocijskih aktivnosti bodo uporabljena merila, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
6. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2022 (sklop A) in C)) je opredeljena s proračunom za leto 2022, in sicer največ do 315.000,00 EUR.
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2022 (sklop B)) je opredeljena s proračunom za leto 2022, in sicer največ do 120.000,00 EUR.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
7. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma v skladu s pogodbo o sofinanciranju prijavljenega programa.
Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po izvedbi prijavljenega programa, podpisani pogodbi in po predložitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Rok za oddajo končnega poročila je najkasneje 30. dan po izvedbi programa. Sredstva bodo prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov plačanih upravičenih stroškov v višini dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa. Seznam upravičenih stroškov javnega razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
8. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse predpisane priloge, dokazila in podpisan prijavni obrazec z izjavo.
Tako izpolnjena prijava bo obravnavana kot popolna.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku osem dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. Podatki o prijavitelju programa niso predmet dopolnitve.
S podpisom izjave na prijavnem obrazcu prijavitelj soglaša s preverjanjem namenske porabe dodeljenih proračunskih sredstev na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur, najkasneje:
– do vključno 14. januarja 2022, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki:
– so se izvedle od 1. januarja do vključno 14. januarja 2022,
– se bodo izvajale v obdobju od 15. januarja 2022 do 31. decembra 2022;
– do vključno 16. maja 2022, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022;
– do vključno 12. septembra 2022, za prireditve oziroma promocijske aktivnosti, ki:
– so se izvedle od 1. septembra 2022 do vključno 12. septembra 2022,
– se bodo izvajale v obdobju od 12. septembra 2022 do 31. decembra 2022.
Prijave, ki ne bodo posredovane pravočasno, bodo zavržene.
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana do vključno 14. januarja 2022, 16. maja 2022 in 12. septembra 2022, skladno z opredeljenimi roki prijave in datumi izvedbe prireditve oziroma promocijske aktivnosti.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno prijavo se šteje tista prijava, katere prijavitelj oziroma vsebina prijave ne izpolnjuje predmeta in pogojev določenih v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje predmeta javnega razpisa in pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vsebine prijave prijavitelja.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z naslednjo oznako: »Ne odpiraj – 322-161/2021, javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2022«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav, ki ga vodi komisija, bo 24. 1. 2022, 23. 5. 2022 in 19. 9. 2022. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vse popolne prijave obravnava strokovna komisija na način, da dodeli višino sofinanciranja za posamezni prijavljen program.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prijavljenih programov.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji s sklepom odločil vodja Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana MOK v roku 8 dni od njegove vročitve. Pritožbo se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
12. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo pri Magdaleni Škrlj Bura, na Uradu za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, tel. 05/66-46-216 v času uradnih ur.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti