Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice, stran 12044.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 – ZFRO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 20. redni seji dne 29. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice 
1. člen 
5. člen Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 139/20) se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(dodatni pogoji za upravičence po vrsti pomoči) 
(1) Dodatno morajo vlagatelji, poleg pogojev 4. člena tega odloka, glede na vrsto pomoči za katero zaprošajo, za upravičenost izpolnjevati tudi pogoje, določene v tem členu.
(2) Upravičeni vlagatelji do enkratne denarne socialne pomoči so:
– vlagatelji, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so izčrpali vse možnosti za pridobitev sredstev za preživljanje z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega varstva, zdravstvenega varstva in jih nihče ni dolžan preživljati;
– prejemniki denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;
– posamezniki in družine, ki se na podlagi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, naravne nesreče ipd.) znajdejo v položaju, ko ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti;
– ostali, kadar se na podlagi drugih dejstev in okoliščin ugotovi utemeljenost do pomoči.
(3) Vlagatelji iz drugega odstavka tega člena lahko za isti namen dobijo sredstva enkrat letno, ne glede ali jih pridobijo iz državnega ali občinskega proračuna.
(4) Upravičeni vlagatelji do pravice do pomoči ob rojstvu otroka so starši otroka v primeru, da:
– sta vsaj eden od staršev in novorojeni otrok državljana Republike Slovenije ali tujca, ki imata dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in imata na dan rojstva otroka stalno prebivališče v Občini Brežice;
– starša živita ločeno, uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi, pod pogojem iz prve alineje;
– v primeru, da otrok ne živi pri starših, imajo pravico uveljaviti pomoč rejniki oziroma tisti, ki je prevzel skrb za otroka in ima stalno bivališče v Občini Brežice.
(5) Vlagatelj mora vlogo za pomoč ob rojstvu otroka iz četrtega odstavka tega člena oddati v roku do največ 90 dni po rojstvu otroka.
(6) Pravico do denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve pridobijo tisti vlagatelji, ki:
– so izgubili zaposlitev iz poslovnega razloga v skladu z določili predpisov, ki urejajo delovna razmerja, pri čemer so bili pred tem najmanj 1 leto neprekinjeno zaposleni in so najmanj 1 mesec brez zaposlitve;
– vlagatelji, ki najmanj 2 meseca zaporedoma pred vložitvijo vloge niso prejeli mesečnih plač.«
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:
»(1) Posamezniku se lahko v posameznem koledarskem letu dodeli denarna socialna pomoč največ v skupni višini 250,00 EUR, družini pa največ v skupni višini 500,00 EUR.«
3. člen 
Tretja alineja 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– ima Občina Brežice oziroma ustanova javnega prava, katere ustanoviteljica je Občina Brežice, zoper vlagatelja ali družinske člane, ki so z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu, zapadlo neplačano terjatev,«.
4. člen 
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisija iz prejšnjega odstavka obravnava vloge za socialno varstveno pomoč pod zaporedno številko ena in tri iz 3. člena tega odloka po predhodni pridobitvi mnenja pristojnega centra za socialno delo. Vloge za socialno varstveno pomoč pod zaporedno številko dve iz 3. člena tega odloka obravnava pristojni občinski organ, ki na podlagi preverjanja izpolnjevanja pogojev za dodelitev, predpisanih s tem odlokom tudi oblikuje predlog odločitve.«
5. člen 
(1) Priloga 1 Odloka »Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči Občine Brežice« se nadomesti z novo Prilogo 1 »Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči«.
(2) Priloga 2 Odloka »Vloga za dodelitev denarno pomoč ob rojstvu otroka« se nadomesti z novo Prilogo 2 »Vloga za dodelitev denarne pomoči ob rojstvu otroka«.
(3) Priloga 3 Odloka »Vloga za denarno pomoč zaradi izgube zaposlitve« se nadomesti z novo Prilogo 3 »Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči zaradi izgube zaposlitve«.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2020
Brežice, dne 29. novembra 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti