Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3829. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij, stran 12023.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) in Evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ; v nadaljevanju EBA) sta na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) 1095/20101 in prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) 1093/20102 objavila skupne Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (v nadaljevanju: smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju agencija) in ESMA ter EBA.
(3) Smernice so namenjene pristojnim organom, kot so opredeljeni v točki (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 1093/2010 in točki (i) tretjega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 1095/2010, finančnim institucijam, kot so opredeljene v prvem odstavku 4. člena navedene uredbe in so institucije za namene uporabe Direktive 2013/36/EU3, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 3. člena Direktive 2013/36/EU, tudi ob upoštevanju tretjega odstavka 3. člena navedene direktive, in udeležencem na finančnem trgu, kot so opredeljeni v prvem odstavku 4. člena Uredbe (EU) 1095/2010 in so investicijska podjetja, kot so opredeljena v 1. točki prvega odstavka 4. člena Direktive 2014/65/EU4.
(4) Smernice podrobneje opredeljujejo zahteve iz dvanajstega odstavka 91. člena Direktive 2013/36/EU in drugega pododstavkom prvega odstavka 9. člena Direktive 2014/65/EU glede primernosti članov upravljalnega organa, zlasti pojme zadostnega časa, potrebnega za opravljanje nalog, odkritosti, poštenosti in neodvisnega ravnanja člana upravljalnega organa, ustreznega kolektivnega znanja, veščine in izkušenj upravljalnega organa ter ustreznih človeških virov in finančnih sredstev, namenjenih uvajanju in usposabljanju takih članov. V skladu z navedenima členoma je opredeljen tudi pojem raznolikosti, ki jo je potrebno upoštevati pri izboru članov upravljalnega organa. Poleg navedenega smernice določajo tudi elemente glede primernosti vodij funkcij notranjih kontrol in glavnega finančnega direktorja, kadar te osebe niso člani upravljalnega organa, in glede primernosti nosilcev drugih ključnih funkcij, kadar jih navedene institucije določijo po pristopu, ki temelji na oceni tveganja, v okviru ureditve upravljanja iz 74. in 88. člena Direktive 2013/36/EU ter tretjega in šestega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Direktive 2014/65/EU ter elemente glede povezanih postopkov ocenjevanja ter politik in praks upravljanja, vključno z načelom neodvisnosti, ki velja za nekatere člane upravljalnega organa v nadzorni funkciji.
2. člen 
(obseg uporabe smernic) 
S tem sklepom agencija določa uporabo smernic za:
1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in
2. agencijo, kadar v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami iz 1. točke tega odstavka v zvezi z izpolnjevanjem zahtev borznoposredniške družbe glede ocenjevanja primernosti predlaganih in imenovanih članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij v borznoposredniških družbah.
4. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (Uradni list RS, št. 24/18).
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. 12. 2021.
Št. 00700-14/2021-1
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-1611-0099
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 
1 ESMA – Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES.
2 EBA – Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES.
3 Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES.
4 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (prenovitev).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti