Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 610-61/2021-2 Ob-3546/21, Stran 2734
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in sklepa župana, št. 610-61/2021-1 z dne 3. 12. 2021, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Koper za leto 2022 (v nadaljevanju: razpis)
1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Koper za leto 2022.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo v RS ter v tujini;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in dostopnosti kulturnih vsebin.
4. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni pogoji prijave na posameznih področjih
MOK bo sofinancirala programe z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
A. umetniški programi;
B. redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, intermedija;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. programi samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
E. programi založništva.
5. Pogoji za sodelovanje
Prijavitelj mora za izvajanje programov zagotoviti najmanj 40 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.
Za sofinanciranje kulturnih programov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
5.1) za področje A.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
– se lahko prijavijo kulturna društva, ki imajo svoj sedež v eni od obalnih občin in vsaj 30-letno kontinuirano delovanje in vsaj 15-letno kontinuirano redno delovanje na območju MOK ter je njihova glavna dejavnost dejavnost strokovnih združenj;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2022 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest kulturnih dogodkov;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih B1., C. in D.
5.2.1) za področje B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju razpisa;
– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj eno leto, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2022 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj šest kulturnih dogodkov;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju A. ali B., ne morejo kandidirati na področjih B1., C. in D.
5.2.2) za področje B1.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v zvezo je vključenih vsaj 20 društev;
– zveza mora biti registrirana v MOK;
– svojo dejavnost izvaja na območju MOK; 
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnosti v društvih;
– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnosti v MOK;
– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti; 
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2022 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 2 letih delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 5 kulturnih dogodkov;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju B1., ne morejo kandidirati na področjih A., B., C. in D.
5.3) za področje C. in D.:
– s svojimi programi se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozaposleni v kulturi;
– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
– prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
– prijavitelji morajo prijavljene programe v letu 2022 izvesti na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK;
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 2 letih delovanja na območju MOK do 3 kulturne dogodke;
– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na področjih A., B. in B1.
5.4) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva, samozaposleni v kulturi, zasebni zavodi in mikro družbe, v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);
– prijavitelji morajo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2022 na območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali manj izkoriščenih lokacijah podeželja ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK.
5.5) za vsa področja:
– mora imeti izpolnjene vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper (podpisana izjava prijavitelja).
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško varstvene akcije.
Prijavitelj se s svojim programom za leto 2022 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2022, in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2022 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2022.
V kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
6. Kriteriji za dodelitev sredstev
Programi bodo ocenjeni na podlagi:
1. Splošnih kriterijev razpisa (do max 30 točk za posamezno področje)
– Čas delovanja organizacije (do 5 točk) – velja za vsa področja
– Finančni načrt prijavljenega programa (do 8 točk) – velja za vsa področja
– Izdelan časovni načrt z lokacijo (do 7 točk) – velja za vsa področja
– (So)organizirane prireditve s strani prijavitelja v zadnjih dveh letih (do 5 točk) – velja za področja A, B in B1; (do 10 točk) – velja za področji C in D
– Število članov (do 5 točk) – velja za področji A in B
– Število vključenih društev (do 5 točk) – velja za področje B1
– Število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (do 10 točk) – velja za področje E
2. Vsebinski kriteriji razpisa (do max 200 točk) – veljajo za vsa področja
– Obrazložitev in utemeljitev programa (do 40 točk)
– Izvedbena sposobnost predlaganega programa (do 40 točk)
– Dostopnost programa (do 40 točk)
– Spodbujanje splošnega kulturnega razvoja v Mestni občini Koper/ dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 40 točk)
– Reference prijavitelja in reference sodelujočih partnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost preteklih programov prijavitelja v slovenskem kulturnem in mednarodnem prostoru (do 40 točk).
Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih programov so del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev in na podlagi dodeljenih točk dodeljena določena sredstva. MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini ne sodijo na področja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, znanost …). Prav tako ne bodo sofinancirani programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev. Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno.
7. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Koper v letu 2022 je opredeljena s proračunom za leto 2022, in sicer znaša največ do 180.000,00 EUR.
MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev.
8. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
9. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-7 – Izjava družbe (samo za področje E – mikro družbe)
– akt o ustanovitvi oziroma statut društva – priložijo samo društva, ki se na javni razpis prijavljajo prvič oziroma delujejo že dalj časa in so imeli spremembe od zadnje prijave na razpis – Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut društva
– fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) v kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper – Dokazilo: fotokopija
– pisna izjava založnika o vključitvi predlagane izdaje v založniški program (samo za področje E.) – Dokazilo: pisna izjava.
Prijavitelj k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 4, 5 in 6.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2022, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglaša s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Prijavitelji naj bodo posebej pozorni o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za popolno. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi prijav. V kolikor prijav v roku pet dni od vročitve poziva k dopolnitvi nepopolne prijave ne bodo dopolnili, le-te bodo zavržene. Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju programa ni predmet dopolnitve.
Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti na naslov ingrid.kozlovic@koper.si vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 25. 11. 2022. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa s področja kulturnih dejavnosti za leto 2022 je 28. 2. 2023.
Vmesno in končno poročilo lahko prijavitelj odda tudi po elektronski pošti (skenirano z žigom in podpisom odgovorne osebe) na naslov ingrid.kozlovic@koper.si.
10. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za ovojnico (OBR-8).
Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do petka, 14. januarja 2022, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni na enak način kot velja za pošiljanje prijave.
Nepravočasne prijave in nepopolne dopolnitve bodo zavržene.
11. Datum odpiranja vlog: odpiranje prijav bo 20. 1. 2021. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 5 dni od odpiranja prijav prijavitelja pozove pisno ali ustno, naj prijavo v roku 5 dni dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijavo prijavitelja zavrže kot nepopolno.
12. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na druga razpisna področja glede na vsebino prijave in razpisana sredstva.
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih prijavah na prvi stopnji z odločbo odločil župan Mestne občine Koper.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
13. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti MOK, in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.
Mestna občina Koper 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti