Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3835. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022, stran 12053.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US), 10., 19., 66.–68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 20. redni seji dne 7. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 
1.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2022 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
70.619.430
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
58.019.494
70
DAVČNI PRIHODKI
39.762.695
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
28.151.595
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
10.396.100
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.215.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
18.256.799
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
15.423.764
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
50.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
478.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
351.672
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.953.363
72
KAPITALSKI PRIHODKI
5.571.300
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.802.500
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
2.768.800
73
PREJETE DONACIJE
5.800
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
5.800
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.816.814
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.162.385
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
2.654.429
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUG. DRŽAV
206.022
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
206.022
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
75.010.564
40
TEKOČI ODHODKI
17.507.094
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
4.619.287
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
713.560
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
9.195.747
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
355.000
409 REZERVE
2.623.500
41
TEKOČI TRANSFERI
27.870.971
410 SUBVENCIJE
3.591.130
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.433.142
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
508.782
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
12.337.917
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
28.501.923
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
28.501.923
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.130.576
431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
318.276
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
812.300
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–4.391.134
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
81.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
81.000
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
81.000
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443 POVEČANJE NAMEN. PREMOŽ. V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–81.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
5.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
5.000.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
5.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
3.761.755
55
ODPLAČILA DOLGA
3.761.755
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
3.761.755
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.233.889
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.238.245
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
4.391.134
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2020
5.331.199
(3)Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. Proračun se izvršuje na ravni podkonta. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini do 30 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.
6. člen
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
(4) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(3) Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
8. člen
(1) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti do višine 5.000,00 eurov z DDV, veljavni brez soglasja župana.
(2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.
9. člen
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 1.016.000,00 eurov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
(1) V skladu z 49. členom ZJF se oblikuje proračunska rezerva v višini 50.000,00 eurov.
(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in do višine iz prejšnjega odstavka župan ter o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.
11. člen
(1) V skladu z Odlokom o proračunskem skladu za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja infrastrukture v Mestni občini Celje se v letu 2022 oblikuje sklad v višini 1.557.500,00 eurov.
(2) Zbrana sredstva sklada v višini do 500.000,00 eurov se lahko v letu 2022 porabijo za nakup nepremičnin po predkupni pravici. Preostala zbrana sredstva sklada se lahko prenesejo v naslednje leto.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
12. člen
(1) Župan lahko v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 5.000.000,00 eurov.
(2) Mestna občina Celje v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.
(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2022 dolgoročno ne bodo zadolževali.
(4) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2022 ne bodo izdajali poroštev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-25/2021
Celje, dne 7. decembra 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti