Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3865. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan, stran 12077.

  
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. in 24. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 13. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za celotno območje Občine Škocjan.
(2) Odlok določa:
– oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine;
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;
– preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere;
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– določbe o občinskih olajšavah in oprostitvah plačila komunalnega prispevka in
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
(3) Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan«.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora, in v predpisu, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PREDMET KOMUNALNEGA PRISPEVKA, MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalne odpadne vode s komunalno čistilno napravo in
– infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe odvoza in ravnanja z odpadki.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, katere uporaba je s predpisom obvezna;
– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina ali
– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
4. člen 
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme) 
(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine in so prikazana v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka. Gre za naslednje grafične prikaze:
– Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega območja javnega vodovoda;
– Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega območja javne kanalizacije;
– Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja javnega cestnega omrežja;
– Karta 4 – Odpadki – Pregledna karta oskrbnega območja izvajanja gospodarske javne službe odvoza in ravnanja z odpadki.
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, na oskrbnem območju posamezne komunalne opreme nima možnosti priključka ali te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven oskrbnega območja te komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo tega objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njihova uporaba.
5. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnosti objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
6. člen 
(površina gradbene parcele stavbe) 
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta ali zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini gradbene parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena ali ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na način iz prvega in drugega odstavka tega člena, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi te stavbe, pri čemer se upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp, pri čemer velja, da Fp znaša 2,5.
(5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, ali pri odmeri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.
7. člen 
(bruto tlorisna površina objekta) 
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatek o bruto tlorisni površini objekta povzame iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlorisna površina objekta.
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen.
8. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7.
9. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov in se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta (Fn).
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska namembnost objekta.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:
Vrsta objekta
Fn
Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe
 
0,70
 
1110
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe 
– tri in večstanovanjske stavbe
 
0,70 
0,70
 
1121 
1122
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
0,70
1130
Gostinske stavbe 
– hotelske in podobne gostinske stavbe 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
 
1,00 
1,00
 
1211 
1212
Poslovne in upravne stavbe
1,10
1220
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1,00
1230
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 
– postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
– garažne stavbe
 
1,00 
 
1,00
 
1241 
 
1242
Industrijske stavbe in skladišča 
– industrijske stavbe 
– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
 
0,85 
0,85
 
1251 
1252
Stavbe splošnega družbenega pomena 
– stavbe za kulturo in razvedrilo 
– muzeji, arhivi in knjižnice 
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 
– stavbe za zdravstveno oskrbo 
– stavbe za šport
 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90
 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265
Druge nestanovanjske stavbe 
– nestanovanjske kmetijske stavbe 
– obredne stavbe 
– kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene 
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
 
1,00 
0,70 
0,70 
0,70
 
1271 
1272 
1273 
1274
 
(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fn enak 1. Za vse vrste gradbenih inženirskih objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege je Fn enak 0,5.
10. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, upoštevane v tem odloku na ustreznih oskrbnih območjih so sledeči:
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Stroški obstoječe komunalne opreme v EUR
1. Vodovodno omrežje
6.636.826
2. Kanalizacijsko omrežje
2.156.233
3. Cestno omrežje
32.247.270
4. Ravnanje z odpadki
144.188
11. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, to je na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne površine objekta CtO(i), znašajo:
Komunalna oprema
Cp 
(v EUR/m2)
Ct 
(v EUR/m2)
1. Vodovodno omrežje
2,64
8,82
2. Kanalizacijsko omrežje
4,74
12,92
3. Cestno omrežje
10,81
36,23
4. Ravnanje z odpadki
0,05
0,16
12. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):
– za vodovodno omrežje
82 %,
– za kanalizacijsko omrežje
60 %,
– za cestno omrežje
71 % in
– za ravnanje z odpadki
100 %.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi oskrbnih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
(2) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPi
(3) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
– KPobstoječa(i)
znesek dela komunalnega prispevka 
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme;
– AGP
površina gradbene parcele stavbe;
– Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe;
– Dpo
delež gradbene parcele stavbe 
pri izračunu komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo;
– ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe;
– Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta;
– Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– Fn
faktor namembnosti objekta glede 
na njegov namen uporabe;
– psz(i)
prispevna stopnja zavezanca 
za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%);
– i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
14. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta na predmetnem zemljišču se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, če od odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunalnega prispevka ni preteklo več kot pet let.
(3) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti dokumentacijo o odstranjenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status objekta, datum odstranitve ter podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni opremljenosti objekta. Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni možno.
(4) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki ureja graditev.
(5) V primeru, da pristojni občinski organ v postopku odmere ugotovi, da obstoječega objekta pred gradnjo novega objekta na isti gradbeni parceli za potrebe obstoja novega objekta ni potrebno odstraniti, se komunalni prispevek odmeri po določilih odloka, ki velja za novogradnje (brez upoštevanja obstoječega stanja). V primeru, da zavezanec v roku dveh let od izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka predloži dokazilo o porušitvi obstoječega objekta, je upravičen do vračila komunalnega prispevka. Zavezancu se vrne nerevalorizirana pozitivna razlika med višino komunalnega prispevka po spremembi in višino komunalnega prispevka pred spremembo, kot bo ugotovljeno v odmerni odločbi iz prvega stavka tega odstavka.
(6) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Če taka dokumentacija ne obstaja, je zavezanec nima ali njena izdelava ni zahtevana po veljavni zakonodaji, lahko zavezanec namesto nje predloži drugo tehnično in ostalo dokumentacijo, iz katere bodo razvidni podatki, potrebni za odmero komunalnega prispevka.
(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.
16. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen, če je med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače.
(2) Komunalni prispevek se lahko plača v več obrokih v primerih, kadar gre za odmero komunalnega prispevka lastniku obstoječega objekta zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, pri čemer je možno plačilo na največ 12 mesečnih obrokov, minimalni znesek obroka pa je 100 EUR.
(3) V primeru odmere komunalnega prispevka na več obrokov v skladu z drugim odstavkom tega člena mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka to obvezno ustrezno označiti na vlogi za odmero komunalnega prispevka ali še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo z navedbo števila obrokov. Obročno plačilo je možno samo na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Škocjan in zavezancem za plačilo, v kateri so opredeljeni plačilni rok in število obrokov.
(4) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pristojni organ občinske uprave po plačilu celotnega komunalnega prispevka oziroma v primeru obročnega plačila po sklenitvi pogodbe o obročnem plačilu in plačilu prvega obroka.
(5) Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, vračilo plačanega komunalnega prispevka v nerevalorizirani vrednosti izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora k zahtevi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati in da dejansko ni začel graditi.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
17. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Plačila komunalnega prispevka se oprosti za gradnjo objekta:
– v višini 100 % za objekte, namenjene zaščiti, reševanju, pomoči ali izvajanju gasilskih dejavnosti,
– v višini 50 % za vse vrste nestanovanjskih kmetijskih stavb (oznaka 1271 v CC-SI), razen za zidanice.
(3) Plačilo komunalnega prispevka se oprosti za dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo obstoječih legalno zgrajenih objektov v višini:
– v višini 50 % za objekte, namenjene zaščiti, reševanju, pomoči ali izvajanju gasilskih dejavnosti,
– v višini 50 % za vse vrste nestanovanjskih kmetijskih stavb (oznaka 1271 v CC-SI), razen za zidanice.
(4) Oprostitev se določi tako, da se izračunani komunalni prispevek pomnoži z odstotkom oprostitve. Dobljeni znesek predstavlja oprostitev, ki se zavezancu odšteje od celotnega zneska komunalnega prispevka.
(5) Ob oprostitvah iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 25/19).
(2) Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati tudi:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Segonje« (Uradni list RS, št. 88/14),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Obrtno servisna cona Logiče 1« (Uradni list RS, št. 15/14) in
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Gospodarsko tehnološki center (GTC) Škocjan« (Uradni list RS, št. 86/18).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2021
Škocjan, dne 5. oktobra 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti