Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Ob-3556/21, Stran 2754
Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec v skladu z ZOFVI in ZIO razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
UPI – ljudske univerze Žalec 
Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/ke obvezno izpolnjevati:
– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje);
– pedagoško-andragoška izobrazba;
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta v izobraževanju odraslih;
– priložen program vodenja UPI – ljudske univerze Žalec za obdobje 5 let.
Zaželeno je, da imajo kandidati/ke pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje angleškega jezika ter izkušnje pri vodenju projektov.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti naslednja potrdila:
– potrdilo (izpis dejstev iz kazenske evidence) o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da zoper osebo ne teče kazenski postopek,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/-a za dobo 5 let, od 7. 4. 2022 dalje. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja polni delovni čas.
Kandidati/ke pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisnih pogojev (originali ali overjene kopije), potrdili in kratkim življenjepisom pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec, v roku 10 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka oddana s priporočeno pošiljko. Nepopolne vloge bodo izločene iz postopka.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda UPI – ljudske univerze Žalec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti