Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3845. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren - Kostanjevica, stran 12058.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo), določil Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08 in 106/12) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 128/20) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»V tem okviru režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih javnih objektov v lasti in uporabi občine,
– upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
– dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
– vzdrževanje javnih površin,
– upravljanje s prostori za prodajo blaga zunaj prodajaln,
– upravljanje s pokopališči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– izvajanje posameznih del pri upravljanju in urejanju javnih parkirišč,
– druge dejavnosti po odredbi župana ali direktorja občinske uprave.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0013/2021-2
Miren, dne 1. decembra 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti