Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Št. 01407-3/2020-2550-4 Ob-3589/21, Stran 2723
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in 11. člena Uredbe o koncesijah za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače (Uradni list RS, št. 163/21) Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesij za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače 
1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesij za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače, skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesijah za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače (Uradni list RS, št. 163/21). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev koncesije.
2. V skladu s koncesijskim aktom javni razpis izvede Ministrstvo za okolje in prostor. Predlog o izboru koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije. Strokovno komisijo, ki jo sestavljajo trije člani, imenuje minister, pristojen za vode.
3. Koncedent – Republika Slovenija, bo na javnem razpisu izbral koncesionarje za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače za obdobje 3 let.
4. Koncedent podeljuje koncesije za odvzem naplavin po sklopih na naslednjih lokacijah:
1. Soča pri Žvikarju, koordinati gorvodna meja Y: 385386, X: 132068, koordinati dolvodna meja Y: 384228, X: 131763 (sklop 1);
2. Soča pod Idrskim, koordinati gorvodna meja Y: 392868, X: 121678, koordinati dolvodna meja Y: 393478, X: 120468 (sklop 2);
3. Soča Kamno, koordinati gorvodna meja Y: 395377, X: 119586, koordinati dolvodna meja Y: 396128, X: 119323 (sklop 3);
4. Soča pod Volarji, koordinati gorvodna meja Y: 397699, X: 119391, koordinati dolvodna meja Y: 398401, X: 119182 (sklop 4);
5. lovilna jama na Soči, koordinati gorvodna meja Y: 399185, X: 118372, koordinati dolvodna meja Y: 400914, X: 116742 (sklop 5);
6. lovilna jama na Tolminki, koordinati gorvodna meja Y: 402556, X: 116586, koordinati dolvodna meja Y: 402670, X: 116052 (sklop 6);
7. lovilna jama na Bači, koordinati gorvodna meja Y: 405195, X: 113239, koordinati dolvodna meja Y: 404793, X: 112469 (sklop 7);
8. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 484629, X: 106236, koordinati dolvodna meja Y: 486444, X: 104586 (sklop 8);
9. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 486944, X: 102161, koordinati dolvodna meja Y: 498535, X: 108101 (sklop 8);
10. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 478144, X: 104916, koordinati dolvodna meja Y: 484059, X: 107101 (sklop 8);
11. reka Sava – prodni zadrževalnik Majdičev Log, koordinati gorvodna meja Y: 449882, X: 123018, koordinati dolvodna meja Y: 449843, X: 122690 (sklop 9);
12. reka Sava Dolinka – prodišče nad Mojstrano, koordinati gorvodna meja Y: 416111,32, X: 148415,24, koordinati dolvodna meja Y: 417924,36, X: 147718,17 (sklop 10);
13. reka Sava Dolinka – prodišče pod Martuljkom, koordinati gorvodna meja Y: 410987,18, X: 149793,32, koordinati dolvodna meja Y: 411863,2, X: 149339,3 (sklop 11);
14. reka Sava Dolinka – prodna pregrada Mlinca, koordinati gorvodna meja Y: 420453,47, X: 149399,19, koordinati dolvodna meja Y: 420444,47, X: 149288,18 (sklop 12);
15. reka Sava Dolinka – prodna pregrada Planica, koordinati gorvodna meja Y: 401885,88, X: 149055,48, koordinati dolvodna meja Y: 401883,88, X: 149186,49 (sklop 13) in
16. reka Sava Dolinka – prodni zadrževalnik Hrušica, koordinati gorvodna meja Y: 424477,5, X: 145533,95, koordinati dolvodna meja Y: 425317,52, X: 145143,93 (sklop 14).
5. Koncesija se podeli za odvzem proda s klasifikacijsko številko 14.1.1. v skladu s Pravilnikom o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15) za vsak sklop posebej. Količina odvzema naplavin se za posamezen sklop določi za vsako leto odvzema posebej.
6. Prijave morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 17. 1. 2022 do 15. ure. Prijavo je mogoče oddati osebno, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 17. 1. 2022.
7. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti pridobivanje gramoza, peska, gline ali sorodne dejavnosti, ki so povezane s pridobivanjem gramoza, peska, gline oziroma dajanje le-teh na trg. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 12. d);
– da ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 12. d);
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 12. d);
– da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 12. d);
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa v katerikoli državi ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava« in dokazilo v skladu s točko 12. d);
– da pri dajanju informacij v tem postopku ni namerno podal neresnične ali zavajajoče razlage. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 2 »Prijava na javni razpis«;
– da ni koncesionar izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda v Republiki Sloveniji. Prijavitelj za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obrazec 4 »Lastna izjava«.
8. Prijava se šteje za popolno, če vsebuje naslednje dokumente:
a) Izpolnjen obrazec »Ovojnica« nalepljen na zunanjo stran pisemske ovojnice, v kateri je prijava – Obrazec 1. Obrazec 1 mora biti v celoti izpolnjen na za to predvidenih poljih in nalepljen na zunanjo stran pisemske ovojnice.
b) Izpolnjen obrazec »Prijava na javni razpis« – Obrazec 2. Obrazec 2 mora biti v celoti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca prijavitelja (v primeru pooblaščenca mora biti priloženo tudi pooblastilo za podpis, podpisano s strani zakonitega zastopnika) ter žigosan.
c) Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izpolnjevanje prednostnih meril« s priloženimi dokazili – Obrazec 3.
d) Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lastna izjava« – Obrazec 4 s predloženimi dokazili:
– dokazilo, da je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti,
– dokazilo, da ima prijavitelj poravnave vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da prijavitelj ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– dokazilo, da prijavitelju v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem prijavitelja, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero je bilo prijavitelju prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.
e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 – »Pooblastilo«.
Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni računalniško ali lastnoročno z neizbrisljivim pisalom ter podpisani. Zaželeno je, da so vsi dokumenti prijave zloženi po zgoraj navedenem vrstnem redu. Vse listine, ki jih predloži prijavitelj, morajo biti v slovenskem jeziku (če listine niso v slovenskem jeziku, se predložijo uradni prevodi teh listin v slovenski jezik). Neprevedenih listin koncedent ne bo upošteval. Vsak lahko vloži le eno prijavo za posamezen sklop.
9. Vse prispele prijave bo pregledala strokovna komisija. Prepozne prijave (prijave, ki bodo prispele po roku, določenem za prejem prijav) in nepravilno predložene prijave bodo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP) s sklepom zavržene. Nepravilna prijava je prijava, ki vsebuje ponujeno višino plačila v višini, ki je nižja od višine referenčnega plačila za koncesijo iz točke 4 te razpisne dokumentacije »Referenčna višina plačila«. Formalno nepopolna prijava je prijava, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Strokovna komisija bo prijavitelja, ki bo predložil formalno nepopolno prijavo, pozvala k dopolnitvi prijave. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava v skladu z ZUP s sklepom zavrže. Če je formalna pomanjkljivost prijave nebistvena, prijava ni formalno nepopolna. Po roku za predložitev prijave, dopolnitev le-te ni dopustna v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Strokovna komisija ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede dokumentov, predloženih v prijavi in v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih dokumentov ter resničnost v prijavi navedenih podatkov. Strokovna komisija lahko pojasnila prijav, listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu prijav). V tem primeru bo strokovna komisija prijavitelja pozvala, naj v določenem roku strokovni komisiji dostavi vse zahtevane listine ali pojasnila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če bo pozvani dostavil pojasnila, listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami strokovne komisije, bo prijava zavrnjena. Prijava, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom strokovne komisije za dopolnitev, se bo s sklepom zavrgla. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji. Listine morajo odražati stanje na dan oddaje prijave, razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oziroma listina določene veljavnosti. Sprememba prijave po roku za predložitev prijav ni možna. Prijavitelji bodo morali prijave dopolniti ali predložiti zahtevana pojasnila v roku, ki ga bo določila strokovna komisija glede na vrsto zahtevanega dokumenta. V primeru enakega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril za ocenjevanje prijav (ocene prijav se bodo zaokrožile na dve decimalki), bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število točk pri merilu št. 1 (točka 9 razpisne dokumentacije). Če tudi to ne bo mogoče, bo izbral tistega prijavitelja, katerega prijava je prej prispela na naslov Ministrstva za okolje in prostor (šteje datum, ura in minuta prispetja prijave, napisana s strani vložišča na zunanji strani pisemske ovojnice, v kateri je prijava). Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan prejetja prijave, šteje dan oddaje na pošto. V primeru neuspešnega postopka podelitve koncesije se javni razpis ponovi. Pravočasne, pravilne in popolne prijave bo strokovna komisija vsebinsko obravnavala in preverila, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije. O opravljenem vsebinskem pregledu bo strokovna komisija pripravila poročilo.
10. V primeru, da bo koncedent prejel več prijav za posamezni sklop, bo neposredno pred izdajo odločbe o izboru koncesionarja prijavitelje povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na kateri bodo seznanjeni s potekom postopka in njihovim uspehom v postopku (poročilom) ter da se jim bo določil rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo, da prijavitelji nimajo pripomb. Prijavitelji bodo na ustno obravnavo povabljeni predvidoma v roku 60 dni od javnega odpiranja prijav.
11. O izboru koncesionarjev odloči Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo. Izbran prijavitelj bo po dokončnosti odločbe o izboru pozvan k podpisu koncesijske pogodbe. Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v 90 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
12. Razpisna dokumentacija in merila za izbor koncesionarja sta objavljena na spletni strani Vlade Republike Slovenije, zainteresirani prijavitelji pa ju lahko v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
13. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesij za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače je Tomaž Štembal, Ministrstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji posredujejo pisno po elektronski pošti gp.mop@gov.si.
14. Javno odpiranje prijav bo potekalo 19. 1. 2022 za sklop 1 ob 12. uri, sklop 2 ob 12.15, sklop 3 ob 12.30, sklop 4 ob 12.45, sklop 5 ob 13. uri, sklop 6 ob 13.15, sklop 7 ob 13.30, sklop 8 ob 13.45, sklop 9 ob 14. uri, sklop 10 ob 14.15, sklop 11 ob 14.30, sklop 12 ob 14.45, sklop 13 ob 15. uri in sklop 14 ob 15.15 na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 302 v III. nadstropju.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti