Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

Ob-3552/21, Stran 2753
Svet zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana, na podlagi sklepa, sprejetega na 6. korespondenčni seji Sveta zavoda z dne 3. 12. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj in 123/21, 172/21).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.
Izbrani kandidat (m/ž) bo imenovan/a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2022.
Kandidati pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (originalno ali overjena fotokopija),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (originalno ali overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (originalno ali overjena fotokopija),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (originalno ali overjena fotokopija),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis z dosedanjimi izkušnjami v vzgoji in izobraževanju,
– izjavo, s katero se dovoljuje obdelavo podatkov in uporabo osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda OŠ Božidarja Jakca 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti