Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička, stran 12064.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička, 
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 25. redni seji dne 9. novembra 2021.
Št. 3505-6/2013
Piran, dne 6. decembra 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19, v nadaljevanju: Uredba), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 9. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremebah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička (Uradni list RS, št. 38/17 – uradno prečiščeno besedilo), v nadaljevanju Program opremljanja, ki ga je izdelala družba IUE d.o.o., Petkova ul. 69, Ljubljana, aprila 2021.
2. člen 
Besedilo tretjega odstavka 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Zgraditi bo treba naslednjo Komunalno opremo: vodovodno in kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu ter rekonstrukcijo in razširitev ceste do objektov A1, B1, B2 in B3.«
3. člen 
Besedilo prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 5. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Skupni stroški komunalne opreme so enaki obračunskim stroškom in zajemajo: rekonstrukcijo in razširitev ceste do objektov A1, B1, B2 in B3,vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu. V obračunskih stroških so vključeni tudi stroški priprave zemljišča; to so: stroški izdelave OPPN in programa opremljanja, stroški inženiringa (vodenje in nadzor) ter stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije v višini 7 % vrednosti investicije.
V skupnih oziroma obračunskih stroških so vključeni stroški pridobitve služnostne pravice za izgradnjo komunalne infrastrukture. Vsi navedeni stroški bodo bremenili investitorje gradnje novih objektov v enoti urejanja Eu-2.
Skupni stroški oziroma obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo 162.522,70 EUR.
Znesek obračunskih stroškov komunalne opreme je po vrstah komunalne opreme razvidna v poglavju 5.2 Program opremljanja, ki je priloga tega odloka.«
4. člen 
Besedilo 3. in 5. točke drugega odstavka 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Parcele in bruto tlorisne površine objektov
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka, ki so:
a) Razmerje med merilom parcele in merilom bruto tlorisne površine
b) Olajšave za zavezance«
5. člen 
Besedilo prvega in tretjega odstavka 9. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za novo komunalno opremo zajemajo: izgradnjo prometne in komunalne opreme lokalnega pomena, stroške izdelave OPPN in programa opremljanja, projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo komunalne opreme, stroške inženiringa (vodenja in nadzor) ter pridobitev služnostne pravice. Skupaj znašajo obračunski stroški za novo komunalno opremo 162.522,70 EUR, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa 204.524,71 EUR.
Višina obračunskih stroškov komunalne opreme je po vrstah komunalne opreme opredeljena v 5. poglavju Programa opremljanja, ki je priloga tega odloka.«
6. člen 
Besedilo in tabela v 10. členu odloka se črtata.
7. člen 
Besedilo in tabela 11. člena Odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški za novo in za obstoječo komunalno opremo, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka, znašajo skupaj 367.047,41 EUR.
Obračunska območja
Revalorizirani znesek na dan 31. 12. 2020
Obračunski stroški za obstoječo primarno in sekundarno komunalno opremo – OKO (EUR)
Obračunski stroški za novo komunalno opremo – NKO (EUR)
Skupaj OKO + NKO (EUR)
CE-PIRAN
63.010,56
63.010,56
CE1-2-3
47.130,29
29.136,89
76.267,18
VO-PIRAN
44.676,14
44.676,14
VO1-2-3
69.068,90
69.068,90
KA-PIRAN
23.843,92
23.843,92
KA1-2-3
64.316,91
64.316,91
JP1-2-3
24.626,77
24.626,77
OD-PIRAN
1.237,04
1.237,04
SKUPAJ 
204.524,71
162.522,70
367.047,41
« 
8. člen 
Besedilo in tabela v 13. členu odloka se nadomestita z naslednjim besedilom:
»Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju (CpN) in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta (CtN).
Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prejšnjega odstavka tega člena za obstoječo in novo komunalno opremo je po vrstah komunalne opreme naslednji:
Komunalna oprema 
obračunska območja
SKUPAJ OKO IN NKO na dan 31. 12. 2020
OKO na dan 31. 12. 2020
NKO na dan 31. 12. 2020
CtN (EUR/m2)
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CpN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CpN (EUR/m2)
CE-PIRAN
37,44 
16,49 
37,44 
16,49 
CE1-2-3
45,32 
19,95 
28,00 
12,33 
17,31
7,62
VO-PIRAN
26,55 
11,69 
26,55 
11,69 
VO1-2-3
41,04 
18,07 
– 
– 
41,04
18,07
KA-PIRAN
14,17 
6,24 
14,17 
6,24 
KA1-2-3
38,22 
16,83 
– 
– 
38,22 
16,83
JP1-2-3
14,63 
6,44 
14,63 
6,44 
– 
OD-PIRAN
0,74 
0,32 
0,74 
0,32 
– 
Skupaj
218,09 
96,04 
121,52 
53,51 
96,57 
42,52
« 
9. člen 
14. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Merila za odmero komunalnega prispevka so:
a) Razmerje med merilom parcele in merilom bruto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je: Dp= 30 % in Dt= 70 %,
b) Olajšav za zavezance ni.«
10. člen 
Besedilo 15. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom: »(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe iz 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka se za površino parcele upoštevajo površine parcel iz programa opremljanja iz poglavja 2.5 Podatki o površini območja in objektov.
(3) V primeru rekonstrukcij, spremembe namembnosti, nadzidave obstoječih objektov se pri izračunu komunalnega prispevka uporablja preračun na enoto parcele in na enoto bruto tlorisne površine iz 12. člena odloka.
(4) Pri izračunu komunalnega prispevka se za bruto tlorisno površino upošteva dejansko bruto tlorisno površino stavbe iz projektne dokumentacije. Če je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, ki je navedena v programu opremljanja, poglavje 2.5 Podatki o površini območja in objektov, se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisno površino iz programa opremljanja.
(5) Za izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se uporabi naslednjo formulo:
KPnova(ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– i: posamezna vrsta nove komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
(6) Za izračun komunalnega prispevka obstoječe komunalne opreme se uporabi naslednjo formulo:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na namen njegove uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%).
(7) Občina nima določnega Fn (faktor namembnosti objekta), zato se šteje, da je Fn za stavbe enak 1.
Občina nima določenega psz(i) (prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme), zato je prispevna stopnja zavezanca 100-odstotna.«
11. člen 
Besedilo prvega odstavka 17. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (CpN) in stroški opremljanja kvadratnega metra bruto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (CtN) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod kategorijo Gradbena dela – ostala nizka gradnja.«
12. člen 
Ostalo besedilo odloka ostane nespremenjeno.
13. člen 
Program opremljanja – Novelacija programa opremljanja je na vpogled pri pristojnem organu Občine Piran.
14. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2013
Piran, dne 9. novembra 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della CC) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A  I L  S E G U E N T E  D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC Marička, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 25a seduta ordinaria del 9 novembre 2021.
N. 3505-6/2013
Pirano, 6. dicembre 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto il quarto comma dell’articolo 153 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17 – in prosieguo Legge ZUreP-2), il Regolamento sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e sul Decreto sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti nonché sul calcolo e sulla commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 20/19, 30/19 – corr. e 34/19), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 25ª seduta ordinaria del 9/11/2021, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Marička” 
Articolo 1 
Con il presente Decreto sono approvate le Modifiche e integrazioni al Decreto sul Programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Marička” (Testo Consolidato, Gazzetta Ufficiale della RS, n. 38/17) (in seguito: Programma di urbanizzazione), realizzato dall’impresa IUE S.r.l., Petkova ul. 69, Lubiana, aprile 2021.
Articolo 2 
Il testo del terzo comma dell’articolo 4 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“Le opere di urbanizzazione che sarà necessario realizzare sono: la rete idrica e la rete fognaria a sistema separato, nonché la ricostruzione – l’ampliamento della strada fino agli edifici A1, B1, B2 e B3.”
Articolo 3 
Il testo del primo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 5 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“Le spese complessive delle opere di urbanizzazione sono uguali ai costi di calcolo che includono: la ricostruzione – l’ampliamento della strada fino ai fabbricati A1, B1, B2 e B3, la rete idrica e la rete fognaria a sistema separato. Nei costi di calcolo sono incluse anche le spese di preparazione del terreno, ossia: le spese di realizzazione del PRPC e del programma di urbanizzazione, le spese di ingegneria (direzione e controllo), nonché le spese di realizzazione della documentazione di progetto e di investimento, pari al 7 % del valore dell’investimento.
Nei costi complessivi, ovvero di calcolo, sono incluse le spese di ottenimento del diritto di servitù per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Tutte le spese indicate saranno a carico degli investitori per la costruzione di nuovi fabbricati nell’unità di regolamentazione Eu-2.
I costi complessivi ovvero di calcolo delle nuove opere di urbanizzazione ammontano a 162.522,70 EUR.
L’ammontare dei costi di calcolo delle opere di urbanizzazione è evidente in base al tipo di opere di urbanizzazione nel capitolo 5.2 del Programma di urbanizzazione, che è allegato al presente Decreto.”
Articolo 4 
Il testo degli alinea 3 e 5 del secondo comma dell’articolo 7 del Decreto si modifica come segue:
“3. Le particelle catastali e le superfici planimetriche lorde dei fabbricati.
5. I criteri particolari per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, che sono:
a) Il rapporto tra il criterio della particella catastale e il criterio della superficie planimetrica lorda,
b) Le agevolazioni ai contribuenti.”
Articolo 5 
Il testo del primo e terzo comma dell’articolo 9 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“I costi di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione includono: la costruzione dell’infrastruttura viaria e urbana di carattere locale, le spese di realizzazione del PRPC e del programma di urbanizzazione, la documentazione di progetto e di investimento per la costruzione delle opere di urbanizzazione, le spese di ingegneria (direzione e controllo) nonché l’ottenimento del diritto di servitù. I costi di calcolo complessivi per le nuove opere di urbanizzazione ammontano a 162.522,70 Euro, mentre i costi di calcolo per le opere di urbanizzazione esistenti ammontano a 204.524,71 EUR.
L’ammontare dei costi di calcolo delle opere di urbanizzazione è evidente in base al tipo di opere di urbanizzazione nel Capitolo 5 del Programma di urbanizzazione, che è allegato al presente Decreto.”
Articolo 6 
Il testo e la tabella dell’articolo 10 del Decreto sono soppressi.
Articolo 7 
Il testo e la tabella dell’articolo 11 del Decreto sono sostituiti dal seguente testo:
“I costi di calcolo per le opere di urbanizzazione nuove e per quelle esistenti, che sono la base per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione, in totale ammontano a 367.047,41 Euro.
Zone tariffarie
Importo rivalutato al 31/12/2020
Costi di calcolo per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti (OUE) (EUR)
Costi di calcolo per le nuove opere di urbanizzazione (NOU) (EUR)
Totale OUE + NOU (EUR)
CE-PIRAN (strade)
63.010,56 
– 
63.010,56
CE1-2-3 (strade)
47.130,29 
29.136,89 
76.267,18
VO-PIRAN (acqua)
44.676,14 
– 
44.676,14
VO1-2-3 (acqua)
– 
69.068,90 
69.068,90
KA-PIRAN (fognature)
23.843,92 
– 
23.843,92
KA1-2-3 (fognature)
– 
64.316,91 
64.316,91
JP1-2-3 (aree pubbliche)
24.626,77 
– 
24.626,77
OD-PIRAN (rifiuti)
1.237,04 
– 
1.237,04
TOTALE 
204.524,71 
162.522,70 
367.047,41
” 
Articolo 8 
Il testo e la tabella dell’articolo 13 del Decreto sono sostituiti dal seguente testo:
“Le unità di misura per computare i costi di calcolo quantificati, usati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione ai contribuenti, sono il metro quadrato di particella catastale con determinate opere di urbanizzare nella zona tariffaria (CpN) e il metro quadrato della superficie planimetrica lorda del fabbricato (CpN).
Il computo dei costi di calcolo per unità di misura, dal comma precedente del presente articolo, per le opere di urbanizzazione esistenti e per quelle nuove in base al tipo di opere di urbanizzazione, è il seguente:
Opere di urbanizzazione – zone tariffarie
TOTALE OUE E NOU al 31/12/2020
OUE al 31/12/2020
NOU al 31/12/2020
CtN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CtN (EUR/m2)
CE-PIRAN (strade)
37,44 
16,49 
37,44 
16,49 
– 
-
CE1-2-3 (strade)
45,32 
19,95 
28,00 
12,33 
17,31 
7,62
VO-PIRAN (acqua)
26,55 
11,69 
26,55 
11,69 
– 
-
VO1-2-3 (acqua)
41,04 
18,07 
– 
– 
41,04 
18,07
KA-PIRAN (fognature)
14,17 
6,24 
14,17 
6,24 
– 
-
KA1-2-3 (fognature)
38,22 
16,83 
– 
– 
38,22 
16,83
JP1-2-3 (aree pubbliche)
14,63 
6,44 
14,63 
6,44 
– 
-
OD-PIRAN (rifiuti)
0,74 
0,32 
0,74 
0,32 
– 
-
Totale
218,09 
96,04 
121,52 
53,51 
96,57 
42,52
” 
Articolo 9 
Il testo dell’articolo 14 del Decreto si modifica come segue:
“I criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione sono:
a) Il rapporto tra il criterio della particella catastale e il criterio della superficie lorda dell’edificio nel calcolo degli oneri di urbanizzazione è: DpN = 30 % e DtN = 70 %,
b) Non vi sono agevolazioni ai contribuenti.”
Articolo 10 
Il testo dell’articolo 15 del Decreto è sostituito dal seguente testo: “
(1) Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione si considerano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente Decreto.
(2) Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per la superficie della particella catastale, si considerano le superfici delle particelle catastali dal programma di urbanizzazione indicate nel capitolo 2.5 Dati sulla superficie dell’area e dei fabbricati.
(3) Nel caso di ricostruzioni, modifiche della destinazione d’uso e sopraelevazioni dei fabbricati esistenti, si utilizza, nel calcolo degli oneri di urbanizzazione, il computo per unità di particella e per unità della superficie planimetrica lorda di cui all’articolo 12 del Decreto.
(4) Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per superficie planimetrica lorda, si considera la superficie planimetrica lorda effettiva dell’edificio come dalla documentazione di progetto. Qualora la superficie planimetrica lorda del fabbricato sia inferiore della superficie planimetrica lorda indicata nel capitolo 2.5 Dati sulla superficie dell’area e dei fabbricati del programma di urbanizzazione, si considera nel calcolo degli oneri di urbanizzazione la superficie planimetrica lorda di cui al programma di urbanizzazione.
(5) Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione si utilizza la seguente formula:
KPnuova(ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (AFABBRICATO x CtN(ij) x DtN)
Le singole sigle indicano:
– KPnuova(ij): l’importo degli oneri di urbanizzazione che appartiene a un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– AGP: superficie del terreno edificabile del fabbricato,
– CpN(ij): i costi di urbanizzazione per m2 del terreno edificabile del fabbricato con un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– DpN: quota del terreno edificabile del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– AFABBRICATO: superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– CtN(ij): i costi di urbanizzazione per m2 della superficie planimetrica lorda del fabbricato con un determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione nella singola zona tariffaria,
– DtN: quota della superficie del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– i: determinato tipo di nuove opere di urbanizzazione,
– j: singola zona tariffaria.
(6) Per il calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti si utilizza la seguente formula:
KPesistente(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (AFABBRICATO x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)
Le singole sigle indicano:
– KPesistente(i): l’importo di una parte degli oneri di urbanizzazione che appartiene a un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti,
– AGP: superficie del terreno edificabile del fabbricato,
– Cpo(i): costi di un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti per m2 del terreno edificabile del fabbricato,
– Dpo: quota del terreno edificabile del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
– AFABBRICATO: superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– Cto(i): costi di un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti per m2 della superficie planimetrica lorda del fabbricato,
– Dto: quota della superficie del fabbricato nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti,
– Fn: fattore di destinazione d’uso del fabbricato in funzione della sua destinazione d’uso,
– psz(i): quota contributiva del contribuente per un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti (%).
(7) Il Comune non ha un Fn fattore di destinazione d’uso del fabbricato prestabilito, pertanto si considera che il Fn per i fabbricati è uguale a 1.
Il Comune non ha una psz(i) quota contributiva del contribuente per un determinato tipo di opere di urbanizzazione esistenti prestabilita, pertanto la quota contributiva del contribuente è del 100 %.”
Articolo 11 
Il testo del primo comma dell’articolo 17 del Decreto è sostituito dal seguente testo:
“I costi di calcolo per l’urbanizzazione di un metro quadrato di particella catastale ovvero di una sua parte, in una determinata zona tariffaria con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (CpN) e i costi di urbanizzazione per metro quadrato di superficie planimetrica lorda di un fabbricato con un determinato tipo di opere di urbanizzazione (CtN), nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione vengono indicizzati con l’utilizzo dell’indice medio annuale di crescita dei prezzi per il singolo anno, pubblicato dall’Associazione per l’edilizia nell’ambito della Camera di commercio della Slovenia alla voce “Lavori edili – altre opere di genio civile”.”
Articolo 12 
Il resto del testo del Decreto rimane invariato.
Articolo 13 
Il Programma di urbanizzazione – La novellazione concernente il programma di urbanizzazione è in visione presso l’organo competente del Comune di Pirano.
Articolo 14 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 3505-6/2013
Pirano, 9 novembre 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti