Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3880. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2022, stran 12098.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11 in 64/17) ter 13. člena Odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2021 (Uradni list RS, št. 44/21) je župan Občine Odranci dne 8. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2022 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Odranci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2022.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Odranci za leto 2021 (Uradni list RS, št. 44/21).
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2022 se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2021.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun 
januar–marec 2022
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
824.866,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
310.737,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
256.845,00
700 Davki na dohodek in dobiček
248.287,00
703 Davki na premoženje 
7.756,00
704 Domači davki na blago in storitev
1.985,00
706 Drugi davki
–1.183,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
53.892,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
6.297,00
711 Takse in pristojbine
362,00
712 Denarne kazni
90,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
47.143,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
19.525,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
19.525,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
494.604,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
132.671,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
361.933,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
310.765,00
40
TEKOČI ODHODKI 
94.264,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
29.394,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.043,00
402 Izdatki za blago in storitve
56.481,00
403 Plačila domačih obresti 
1.276,00
409 Rezerve
2.071,00
41
TEKOČI TRANSFERI
167.758,00
410 Subvencije
1.119,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
119.432,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
24.268,00
413 Drugi tekoči domači transferi
22.939,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
48.743,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
48.743,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
0,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
514.101,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA … (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
496.897,00
55
ODPLAČILO DOLGA
496.897,00
550 Odplačilo domačega dolga
496.897,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
17.204,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–496.897,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–514.101,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
18.270,48
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranje se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 145/2021
Odranci, dne 8. decembra 2021
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti