Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3862. Sklep o določitvi orientacijske vrednosti zemljišč, ki so predmet ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sevnica, stran 12075.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 20. točke 3. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi orientacijske vrednosti zemljišč, ki so predmet ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sevnica 
1. člen 
S tem sklepom se določa orientacijska vrednost zemljišč na območju Občine Sevnica, s katerimi Občina Sevnica razpolaga (prodaja, menjava) ali jih pridobiva v last, ker so ali bodo trajno uporabljene za gradnjo občinskih cest in ostale lokalne gospodarske javne infrastrukture ali zaradi drugega javnega interesa.
2. člen 
(1) Orientacijska vrednost stavbnega zemljišča znaša:
– za naselji Sevnica in Boštanj: 10,00 EUR/m2,
– za ostala naselja: 7,00 EUR/m2.
(2) Vrednosti iz prejšnjega odstavka se uporabijo tudi za zemljišča, ki po namenski rabi sicer niso opredeljena kot stavbna zemljišča, nahajajo pa se znotraj naselja in so ali bodo uporabljena za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(1) Orientacijska vrednost kmetijskega zemljišča znaša za:
– najboljša kmetijska zemljišča (K1): 1,40 EUR/m2,
– druga kmetijska zemljišča (K2): 1,00 EUR/m2,
– gozdna in ostala zemljišča: 0,60 EUR/m2.
(2) Orientacijska vrednost iz prejšnjega odstavka se določi po vrednosti pretežne namenske rabe zemljišča.
(3) Ne glede na prvi odstavek orientacijska vrednost kmetijskega zemljišča, ki je ali bo uporabljeno za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture, znaša 1,50 EUR/m2. Kadar je takšno zemljišče predmet menjave z drugim kmetijskim zemljiščem, se lahko vrednost po tem odstavku uporabi za vsa kmetijska zemljišča, ki so predmet menjave.
4. člen 
Ne glede na določbe tega sklepa se vrednost zemljišča za prodajo določi s cenitvijo, če:
– je glede na lego in površino na zemljišču mogoča gradnja samostojnih stavb,
– zemljišče leži v območju gospodarskih ali poslovnih con,
– so predmet prodaje tudi stavbe,
– orientacijska vrednost, določena po tem sklepu, presega vrednost 5.000 EUR,
– tako določa zakon, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
5. člen 
Vrednosti po tem sklepu se enkrat letno na dan 1. januarja za tekoče leto usklajujejo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske infrastrukture v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 22/13).
7. člen 
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2022.
Št. 351-0230/2021
Sevnica, dne 2. decembra 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti