Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3857. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del z Okoljskim poročilom Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del, stran 12070.

  
Na podlagi 50. člena v povezavi s 54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO – v nadaljevanju: ZPNačrt), na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – v nadaljevanju ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) Občina Piran s tem
J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del z Okoljskim poročilom Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del 
I. 
Občina Piran naznanja javno razgrnitev gradiva (v nadaljevanju gradivo):
– dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del, ki ga je izdelal LUZ, d. d., Ljubljana, oktobra 2021 (v nadaljnjem besedilu: osnutek doOPN SD),
– Okoljskega poročila Občinskega prostorskega načrta Občine Piran – strateški del, ki ga je izdelalo podjetje Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar, s. p., oktobra 2021 (v nadaljnjem besedilu: OP).
II. 
Gradivo bo javno razgrnjeno od 10. decembra 2021 do 10. februarja 2022, in sicer:
– v elektronski obliki na spletni strani Občine Piran http://www.piran.si s povezavo do gradiva pod oznako »OPN SD – Javna razgrnitev osnutka«,
– v tiskani obliki v prostorih Občine Piran, in sicer v pritlični avli občinske hiše v Piranu, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ter v prostorih posameznih KS:
– Krajevna skupnost Lucija, Obala 105, Lucija, 6320 Portorož, 
– Krajevna skupnost Nova vas, Nova vas nad Dragonjo 50, 6333 Sečovlje, 
– Krajevna skupnost Padna, Padna 11, 6333 Sečovlje, 
– Krajevna skupnost Piran, Levstikova 7, 6330 Piran, 
– Krajevna skupnost Portorož, Obala 16, 6320 Portorož, 
– Krajevna skupnost Sečovlje, Sečovlje 39, 6333 Sečovlje, 
– Krajevna skupnost Strunjan, Strunjan 28, 6320 Portorož, 
– Krajevna skupnost Sveti Peter, Sveti Peter 76, 6333 Sečovlje. 
Gradivo bo v občinski hiši na ogled vsak dan:
– ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure,
– ob sredah od 8. do 17. ure,
– ob petkih od 8. do 12. ure.
Gradivo, razgrnjeno v prostorih posamezne KS, je na ogled v skladu z urnikom delovanja posamezne KS.
Dodatne informacije o razgrnjenem gradivu dobite na Uradu za okolje in prostor Občine Piran na telefonski številki urada 05/67-10-351.
III. 
Javna obravnava gradiva bo:
– 2. februarja 2022 ob 17. uri v Avditoriju Portorož.
Na javni obravnavi bodo pripravljavec in izdelovalci prostorskega akta in okoljskega poročila prisotnim podrobneje razložili in dodatno pojasnili morebitne nejasnosti.
IV. 
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na vsebine razgrnjenega gradiva na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ali po elektronski pošti na naslov: obcina.piran@piran.si, lahko pa jih na mestu razgrnitve iz II. točke tega naznanila vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na javni obravnavi ter bodo tako vnesene v zapisnik.
Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
V doOPN SD se ne obravnavajo predlogi ali pripombe individualnih pobudnikov za spremembo namembnosti iz kmetijskih v stavbna zemljišča ali posegov na parcelo natančno. To bo predmet obravnave izvedbenega dela OPN, ki sledi v nadaljevanju postopka priprave obeh delov prostorskega akta. Predmet te javne razgrnitve in javne obravnave so z zakonom določene vsebine strateškega dela OPN, ki so predvsem:
– izhodišča in cilji ter zasnova nadaljnjega prostorskega razvoja občine,
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in
– območja naselij, vključno z območji razpršene poselitve in gradnje.
V. 
Občina Piran bo skupaj z izdelovalci gradiva pripombe in predloge javnosti proučila ter do njih zavzela stališča. Stališča bodo objavljena na spletni strani Občine Piran.
Obravnavane bodo samo pripombe in predlogi, ki se bodo vsebinsko nanašali na razgrnjene vsebine gradiv.
Pripombe bodo objavljene. Vsakogar, ki namerava podati pripombo, prosimo, da poleg pripombe navede še svoje ime in priimek, naslov ter kontaktne podatke. Osebni in kontaktni podatki ne bodo objavljeni, izjema je samo strankina izrecna zahteva po objavi, obenem pa mora taka stranka podati tudi soglasje za objavo teh podatkov. Osebni in kontaktni podatki bodo služili le za evidenco in pripravo odgovora posameznemu predlagatelju.
VI. 
Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21) morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v javnih okoljih v Republiki Sloveniji. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT iz tega odloka bo zato izvedeno ob vstopu v prostore iz II. točke tega naznanila (na mestu javne razgrnitve) in na mestu javne obravnave, in sicer z dokazili iz 2. in 5. člena tega odloka, razen za osebe mlajše od 12 let.
Osebam, ki ne bodo izpolnjevale pogoja PCT, v skladu z določilom četrtega odstavka 5. člena odloka, ne bo dovoljena udeležba ali prisotnost pri javni obravnavi gradiva.
Več podrobnosti o izpolnjevanju pogoja PCT si lahko preberete na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ in https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf
Zaradi zamejevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je treba v prostorih Občine Piran in na mestu javne obravnave uporabljati zaščitne maske. Vsem udeležencem bo pred vstopom v prostore zagotovljeno obvezno razkuževanje rok, zračenje v prostoru ter varna razdalja med prisotnimi.
V primeru novih smernic NIJZ ali Odloka Vlade RS v zvezi z zbiranjem ljudi bo aktualno obvestilo glede izvedbe javne obravnave objavljeno tudi na spletni strani Občine Piran.
VII. 
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Piran (http://www.piran.si.), na oglasnih deskah krajevnih skupnosti Občine Piran in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2008
Piran, dne 29. novembra 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Comune di Pirano, visto l’articolo 50 in relazione all’articolo 54 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rett. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della C. cost. e 14/15 – ZUUJFO – in prosieguo: Legge ZPNačrt), visto l’articolo 273 della Legge sull’assetto territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17 – in prosieguo Legge ZUreP-2), l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) nonché visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), con il presente
A V V I S O  P U B B L I C O 
informa il pubblico sulla libera visione al pubblico della bozza del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica insieme alla Relazione ambientale del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica 
I. 
Il Comune di Pirano annuncia la libera visione al pubblico del seguente materiale (nel prosieguo materiale):
– bozza integrata del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica – prodotta da LUZ d.d., Lubiana, ottobre 2021 (nel prosieguo: bozza biPRG PS);
– Relazione ambientale del Piano regolatore generale comunale del Comune di Pirano – parte strategica – prodotta da Aleš Mlakar s.p., ottobre 2021 (nel prosieguo: RA).
II. 
Il materiale sarà in libera visione al pubblico dal 10 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022, ossia:
– In formato elettronico sul sito del Comune di Pirano http://www.piran.si con il collegamento al materiale sotto la sigla “PRG PS – Libera visione al pubblico della bozza”,
– in formato cartaceo – analogico presso la sede del Comune di Pirano, nell’aula al pianterreno del palazzo municipale, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano nonché presso le sedi di ciascuna CL:
– Comunità locale Lucia, Lungomare 105 Lucia, 6320 Portorose,
– Comunità locale Nova vas, Nova vas nad Dragonjo 50, 6333 Sicciole, 
– Comunità locale Padna, Padna 11, 6333 Sicciole, 
– Comunità locale Pirano, Via Levstik 7, 6330 Pirano, 
– Comunità locale Portorose, Lungomare 16, 6320 Portorose, 
– Comunità locale Sicciole, Sicciole 39, 6333 Sicciole, 
– Comunità locale Strugnano, Strugnano 28, 6320 Portorose, 
– Comunità locale Sv. Peter, Sv. Peter 76, 6333 Sicciole. 
Il materiale sarà in visione presso il palazzo municipale ogni giorno:
– i lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8 alle ore 15,
– i mercoledì dalle ore 8 alle ore 17,
– i venerdì dalle ore 8 alle ore 12.
Il materiale in visione presso le sedi di ciascuna CL sarà accessibile secondo gli orari di ufficio delle singole CL.
Per ulteriori informazioni sul materiale in libera visione contattare l’Ufficio Ambiente e Territorio del Comune di Pirano al numero di telefono dell’ufficio 05/67-10-351.
III. 
I dibattiti pubblici del materiale si terranno il:
– 2 febbraio 2022 alle ore 17 all’Auditorio di Portorose.
Al dibattito pubblico, l’organo responsabile per la predisposizione e i realizzatori forniranno spiegazioni dettagliate relative all’atto di pianificazione territoriale e alla relazione ambientale nonché eventuali spiegazioni aggiuntive ai partecipanti.
IV. 
Durante la libera visione al pubblico, tutti gli interessati possono presentare osservazioni e proposte per iscritto relative al contenuto dei materiali in libera visione al seguente indirizzo: Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, oppure tramite e-mail all’indirizzo: obcina.piran@piran.si, o per iscritto nel libro dei commenti sul luogo della libera visione come dal punto II. ovvero oralmente e riportate nel verbale durante il dibattito pubblico.
Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni e proposte scade l’ultimo giorno della libera visione al pubblico.
Nella biPRG PS non verranno trattate osservazioni e proposte di promotori individuali per la modifica della destinazione d’uso da terreno agricolo a terreno edificabile oppure gli interventi alla particella catastale in dettaglio. Questi saranno oggetto del dibattito della parte attuativa del PRG che seguirà nella prosecuzione del procedimento di predisposizione di entrambe le parti dell’atto territoriale. L’oggetto della presente libera visione al pubblico e del dibattito pubblico sono i contenuti della parte strategica del PRG come previsti dalla legge, che sono innanzitutto:
– i principi e i fini nonché l’ulteriore pianificazione dello sviluppo territoriale del Comune;
– le indicazioni per lo sviluppo degli insediamenti e per il rinnovo complessivo, le indicazioni per lo sviluppo del paesaggio per determinare la destinazione d’uso dei terreni e delle condizioni territoriali esecutive nonché l’impostazione dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e di rilevanza locale; e
– i comprensori dei centri abitati, inclusi i comprensori con insediamenti sparsi ed edificazioni sparse.
V. 
Il Comune di Pirano e i realizzatori dei materiali esamineranno le osservazioni e le proposte del pubblico e assumeranno una posizione a riguardo. Le posizioni saranno pubblicate sul sito web del Comune di Pirano.
Saranno esaminate unicamente le osservazioni e le proposte il cui contenuto riguarderà i materiali in libera visione al pubblico.
Le osservazioni saranno pubblicate. Chiunque desiderasse presentare un’osservazione è pregato di indicare, oltre all’osservazione, altresì il proprio nome e cognome, l’indirizzo e i dati di contatto. I dati personali e di contatto non saranno pubblicati eccetto se così esplicitamente richiesto dalla parte proponente l’osservazione, che dovrà nel contempo altresì rilasciare il consenso alla pubblicazione di tali dati. Il dati personali e di contatto verranno utilizzati unicamente per il registro e per la predisposizione della risposta ai singoli proponenti.
VI. 
In base al Decreto sulle misure temporanee per la prevenzione e il controllo delle infezioni dalla malattia infettiva da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 174/21, 177/21) devono soddisfare il requisito GVT altresì le persone che sono utenti dei servizi oppure coloro che sono coinvolti o partecipano nell'attuazione delle attività o negli ambienti della Repubblica di Slovenia. La verifica dei criteri GVT di cui al suddetto Decreto sarà fatta all’ingresso negli spazi di cui al punto II. del presente Avviso (sul luogo della libera visione al pubblico) e sul luogo del dibattito pubblico, ossia con gli attestati di cui agli articoli 2 e 5 del suddetto Decreto, escluse le persone di età inferiore ai 12 anni.
Alle persone che non soddisferanno il criterio GVT non sarà consentito, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 5 del Decreto, di partecipare o assistere al dibattito pubblico sul materiale in oggetto.
Maggiori dettagli sull’osservanza del criteri GVT su: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2 e https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf.
Al fine di contrastare la diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID-19) si richiede l’uso della mascherina protettiva in tutti gli spazi del palazzo comunale del Comune di Pirano e sul luogo del dibattito pubblico. All’ingresso negli spazi sarà garantita a tutti i partecipanti la disinfezione delle mani, la ventilazione dell’ambiente nonché la distanza di sicurezza dagli altri partecipanti.
Nel caso di nuove direttive da parte dell’Istituto nazionale di salute pubblica oppure di un Decreto del Governo della RS relativo all’assembramento, l’avviso attuale relativo allo svolgimento del dibattito pubblico sarà pubblicato altresì sul sito del Comune di Pirano.
VII. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Pirano http://www.piran.si, nelle bacheche delle comunità locali del Comune di Pirano e sulla Gazzetta Ufficiale della RS.
N. 3505-10/2008
Pirano, 29 novembre 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti