Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3863. Sklep o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško v evidenci državne meje

MINISTRSTVA

3864. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baška grapa (2016–2025)
3865. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Podkraj-Nanos (2016–2025)
3866. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dletvo (2016–2025)
3867. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Suhi vrh-Podgora (2016–2025)
3868. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec (2016–2025)
3869. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žalec (2016–2025)
3870. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje (2016–2025)
3871. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljutomer (2016–2025)
3872. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2017–2026)
3873. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Soča-Trenta (2017–2026)
3874. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Škofja Loka (2017–2026)
3875. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhnika (2017–2026)
3876. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Domžale (2017–2026)
3877. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dobrova (2017–2026)
3878. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žiri (2017–2026)
3879. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trbovlje-Zagorje (2017–2026)
3880. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mikula-Dedna gora (2017–2026)
3881. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrašče-Osojnica (2017–2026)
3882. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rog (2017–2026)
3883. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Briga (2017–2026)
3884. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026)
3885. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dole (2017–2026)
3886. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubno (2017–2026)
3887. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Plešivec (2017–2026)
3888. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ormož (2017–2026)
3889. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polenšak (2017–2026)
3890. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vrhe (2017–2026)
3891. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka
3939. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
3940. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane

BANKA SLOVENIJE

3892. Navodilo za izvajanje Sklepa o makrobonitetnem spremljanju področja likvidnosti in strukture financiranja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3893. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mesta Grosuplje in naselja Brezje pri Grosupljem v Občini Grosuplje
3894. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem-naselje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo
3895. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina
3896. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih vesoljskih tehnologij
3897. Tarifa o določitvi cene vozniškega izpita Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
3941. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Podmark v Občini Šempeter - Vrtojba

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3898. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
3899. Razlaga v zvezi z izvajanjem četrtega odstavka 92. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
3900. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
3901. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Beltinci

3902. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci

Bled

3903. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2018

Brezovica

3904. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črnomelj

3905. Odlok o spremembah proračuna Občine Črnomelj za leto 2018

Dolenjske Toplice

3906. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč in Občine Žužemberk«

Dravograd

3907. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2018

Ig

3908. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2018

Kranj

3909. Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj

Laško

3910. Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2018
3911. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško
3912. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško

Lendava

3913. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
3914. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava

Ljubljana

3934. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Log-Dragomer

3915. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer
3916. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2018
3917. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2018
3918. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2018

Mežica

3919. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2018

Murska Sobota

3920. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2018
3921. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2018

Nova Gorica

3922. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
3923. Odlok o dopolnitvi Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

3935. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2018

Radeče

3936. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2018

Razkrižje

3924. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2018
3925. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2018
3926. Sklep o ekonomski ceni vrtca

Ribnica

3927. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ribnica
3937. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2018
3938. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

3928. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Žirovnica

3929. Obvezna razlaga prve alineje 10. točke 50. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
3930. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2018
3931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
3932. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2018

Žužemberk

3933. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost