Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017

Kazalo

3884. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026), stran 12401.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026), št. 07-12/17 z dne 7. 9. 2017, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2017do 31. decembra 2026 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Črmošnjice, ki meri 6.580,15 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občinah Dolenjske Toplice, Novo mesto in Semič, oziroma v katastrskih občinah Podstenice, Stare žage, Štale, Črmošnjice, Blatnik, Golobinjek in Planina.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Črmošnjice je s 1. januarjem 2017 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 10,0 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 88,5 % državnih gozdov ter 1,5 ha gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.944,16 ha, od katere je 5.639,30 večnamenskih gozdov, 2,36 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, 30,11 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, in 272,39 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 401 m3/ha, od tega 226,8 m3/ha listavcev in 174,2 m3/ha iglavcev;
4. tekoči letni prirastek: 11,65 m3/ha, od tega 5,39 m3/ha iglavcev in 6,26 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Črmošnjice določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.399,01 ha,
– ekološke funkcije na površini 811,75 ha ter
– socialne funkcije na površini 567,86 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Črmošnjice za obdobje od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2026 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 517.505 m3, od tega 192.005 m3 iglavcev in 325.500 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1115,67 ha, od tega obžetev na 35,75 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 221,59 ha,
– naravni razvoj biotopov na površini 137,95 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Črmošnjice v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Semič − Metlika, Pod smreko 10, 8340 Črnomelj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črmošnjice (2017–2026).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-361/2017
Ljubljana, dne 27. decembra 2017
EVA 2016-2330-0058
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano