Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1. Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2-UPB6)
2. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (uradno prečiščeno besedilo) (ZZSDT-UPB2)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

3. Ponovni javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4. Uredba o pomožni policiji
5. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2018
6. Uredba o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana
7. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru
8. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

MINISTRSTVA

9. Pravilnik o tehničnem soglasju
10. Pravilnik o evidenci posebnih kultur
11. Višina predpisanih obrestnih mer zamudnih obresti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

12. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2017

OBČINE

Celje

35. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Začret – območje ZA-6

Cerknica

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

Črnomelj

36. Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj za leto 2018

Jesenice

37. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2018

Kobarid

38. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prevozu šoloobveznih otrok in otrok ter oseb s posebnimi potrebami

Kranj

14. Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj
15. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj

Laško

16. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško
17. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško
18. Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra
19. Koncesijski akt za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka«
20. Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Ljubljana

21. Odlok o razglasitvi Vile Zlatica za kulturni spomenik lokalnega pomena
22. Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena

Luče

39. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2018

Piran

23. Odlok o tržnicah in začasnih prodajnih mestih zunaj prodajaln v Občini Piran
24. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
25. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
26. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za »pokopališče Vinjole«
27. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena

Rečica ob Savinji

28. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2019

Semič

29. Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj športnikom Občine Semič
30. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič
31. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič

Štore

32. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2019

Tržič

33. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako LEŠ 03

Vipava

34. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava

POPRAVKI

40. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost